DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 40 of 206
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2559การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล การยอมรับและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงาน มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเพชรรัตน์ ศิริวัฒนานุรักษ์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2559การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นพฤติกรรมการใช้ พฤติกรรมการตัดสินใจ และแรงจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรหทัยรัตน์ อัครมงคลฐากูรสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2562การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล คุณภาพการบริการ และการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม (CSR) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร กรณีศึกษาบริษัทรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นแห่งหนึ่งกรกานดา ชัยชูโชติสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2562การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล คุณภาพการให้บริการและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิตคีตกานท์ สายอรุณสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2562การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล คุณภาพการให้บริการ และภาพลักษณ์ตราสินค้า ที่มีผลต่อความคาดหวังของธนาคารไทยพาณิชย์ เขตยานนาวาทิพกฤตา พงษ์แก้วสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2562การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการทำงาน และวัฒนธรรมการทำงานที่มีต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมขององค์กรกรณีศึกษาบริษัทดำเนินธุรกิจยางพาราแห่งหนึ่งYufang Shuสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
Jun-2560การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล บุคลิกภาพ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม และ แรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมของพนักงานปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานครทิพย์ภาภรณ์ ชุนอ่อนสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2561การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพนักงานปฏิบัติการของธนาคารออมสินภาค 14กัญญ์ภัคพิมพ์ บำเพ็ญสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2559การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล แรงจูงใจในการเล่นเกม และพฤติกรรมการเล่นเกม ส่งผลต่อการเลียนแบบและความรุนแรงที่แสดงออกในชีวิตประจำวันของผู้เล่นเกมในประเทศไทยดลญา ดุลยประภาสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2559การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล แรงจูงใจและพฤติกรรมภาวะผู้นำ ที่มีผลต่อคุณภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน ในย่านสุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานครอติคุณ ติ๊บแก้วสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2559การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะความเป็นผู้นำ และความผูกพันต่อองค์กร ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน กรณีศึกษาพนักงานปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครกัลยพัชร ทรัพย์แย้มสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2559การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะบุคลิกภาพ และการติดต่อสื่อสารของผู้นำเสนอสินค้าในงานแสดงสินค้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร: กรณีศึกษาผู้เข้าชมงานแสดงสินค้ามอเตอร์โชว์ในกรุงเทพมหานครจุฑามาส เอกภูมิสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2561การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะบุคลิกภาพ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานในองค์กร: กรณีศึกษาของพนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในเขตกรุงเทพมหานครพรจิรา ปัญญาฟูสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2560การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมของผู้นำ ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการทำงานของพนักงานองค์กร ในเขตกรุงเทพมหานครมัทรี บุญเจริญสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2560การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม คุณภาพด้านรสชาติ ความสะอาดความปลอดภัย และการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจริยา จิรวัฒนานนท์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2560การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล สาเหตุของความเครียด การจัดการความเครียด และผลกระทบของความเครียดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานครปภัชญา คุณะเพิ่มศิริสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2562การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล หลักธรรมาภิบาลขององค์การ และสิ่งแวดล้อมในองค์การต่อความเชื่อมั่นผูกพันในงานของพนักงานบริษัทมิตรไมตรีการแพทย์ จำกัดชิดชนก ไชยเสนาสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2560การศึกษาความคาดหวังด้านความรู้ความสามารถในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี และระบบการทำงานของพนักงานที่มีผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นไลน์ของอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครณัฏฐ์ธนิน กวีวุฒิจิรโชติสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2543การศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานระหว่างพนักงานระดับหัวหน้าเพศชายและเพศหญิงสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ-
2559การศึกษาความผูกพันในองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความพึงพอใจ ในสวัสดิการพนักงาน ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครศุภชัย รุ่งเจริญสุขศรีสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
Showing results 21 to 40 of 206
< previous   next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback