DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 41 to 60 of 201
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2552การศึกษาความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์กร ที่มีผลต่อแรงจูงใจภายใน ในการทำงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่พชรมน โหตระไวศยะสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
28-Apr-2558การศึกษาคุณภาพการให้บริการและความจงรักภักดีของผู้ให้บริการที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดี : กรณีสำนักงานใหญ่ ของธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งสุปราณี ศรีรัตนะสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2547การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีของธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีการร่วมทุนกับต่างประเทศสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ-
2566การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาบริษัทผลิตปิโตรเลียมเคมีครบวงจรในจังหวัดระยองภัทรานิษฐ์ สุวรรณรัตน์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2558การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี ที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีทศพร จิรกิจวิบูลย์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2560การศึกษาคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ ทักษะการสื่อสาร และส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครจุฑามาศ นาเงินสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2559การศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครกรวรรณ ชคัตตรัยกุลสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2558การศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลพฤติกรรมผู้นำและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผลในการทำงานณิชามล ฟองน้ำสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2563การศึกษาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ การวัดผลเชิงดุลยภาพ และเครือข่ายของธุรกิจที่มีผลต่อความสามารถทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย: กรณีศึกษาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) ในเขตกรุงเทพมหานครวีรภัทร นรเศรษฐีกุลสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2564การศึกษาคุณสมบัติผู้ประกอบการ ภาวะผู้นำ ความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งกานติมา สุริย์จามรสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2561การศึกษาคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร และปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยี มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการทำงาน : กรณีศึกษาพนักงานบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบุรีชนิสรา กาญจนรัตกุลสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2564การศึกษาโครงสร้างองค์กร บรรยากาศในการทำงาน และเพื่อนร่วมงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกำลังพลในหน่วยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครสงวนศักดิ์ จ๊ะสุนาสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2565การศึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการรักษาระยะเวลา ความรวดเร็ว และด้านการรักษาความรับผิดชอบการบริการ ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของกลุ่มธุรกิจขนส่ง Logistic ไทยในช่วงวิกฤติโควิด 19ปรัษฐา กวางคีรีสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2558การศึกษาด้านความสามารถและทักษะในการทำงาน ด้านการบริการที่ดี ด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการเขตสาทร กรุงเทพมหานครปวีนิตย์ มากแก้วสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2564การศึกษาด้านบุคลิกภาพ กระบวนการทำงาน และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการยอมรับการทำงานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดนนทุรีกนกวรรณ องคานุภาพสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2560การศึกษาด้านแรงจูงใจในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน และความขัดแย้งระหว่างบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครนันทา โสรัตน์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2558การศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานครธรินทร์ มาลาสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2560การศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร บทบาทความเป็นผู้นำ และความไว้วางใจในองค์กรส่งผลต่อ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร: กรณีศึกษาของบริษัท สยามมัลติ–เซอร์วิส จำกัดพิมพ์พิมล สาระหงษ์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2561การศึกษาถึงปัจจัยด้านการบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) ที่มีผลต่อการนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Hi-Performing Organization) ขององค์กรรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprise) ในประเทศไทยวสันต์ ชวลิตวรกุลสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
15-Mar-2560การศึกษาทัศนคติเชิงบวก พฤติกรรมการบริจาค และการรณรงค์ผ่านสื่อที่มีผลต่อแรงจูงใจในการบริจาคให้กับเด็กด้อยโอกาส ของพนักงานบริษัทเอกชนรัตนา เค้าไฮสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
Showing results 41 to 60 of 201
< previous   next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback