DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author นิตนา ฐานิตธนกร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 40 of 151
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2560การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PROMPTPAY) ของรัฐบาลไทยพรชนก พลาบูลย์นิตนา ฐานิตธนกร
2565การรับรู้ความเป็นส่วนตัว ความไว้วางใจ ปัจจัยมนุษย์ และการจัดการการตระหนักรู้ในตนเอง และความพร้อมของตนเองที่ส่งผลต่อความตั้งใจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภูริชญา เชษฐเจริญฉัตรนิตนา ฐานิตธนกร
Nov-2561การรับรู้ความพึงพอใจ ความคาดหวังในการทำงาน โอกาสในการพัฒนาทักษะ ความเป็นมิตรของเพื่อนร่วมงาน และเป้าหมายในการทำงานที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานครดลนภา ด่านซ้ายนิตนา ฐานิตธนกร
2559การรับรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์และสังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำในเว็บไซต์ที่ให้บริการรวมกลุ่มซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรัศมาวรรณ ละมัยเกศนิตนา ฐานิตธนกร
2566การรับรู้คุณค่า ความไว้วางใจในโซเชียลคอมเมิร์ซ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ซ้ำผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อกของผู้บริโภคในมณฑลยูนนาน ประเทศจีนซิวฉวิน ซ่งนิตนา ฐานิตธนกร
2561การรับรู้คุณค่าโดยรวม ความดึงดูดใจของตัวเลือก และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอิสรียาพร พรหมหาญนิตนา ฐานิตธนกร
2560การรับรู้ถึงการสนับสนุนของชุมชนออนไลน์ คุณภาพความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าบ้านชมนาดสปา สาขาสวนพลูพรสุดา เอี่ยวทองเพิ่มนิตนา ฐานิตธนกร
2559การรับรู้ถึงความปลอดภัย ประโยชน์การใช้งาน และความง่ายในการใช้งานที่มีผลต่อการใช้บริการชำระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสุนันทา หลบภัยนิตนา ฐานิตธนกร
2559การรับรู้ถึงความเสี่ยง เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพงศกร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยานิตนา ฐานิตธนกร
2566การรับรู้ถึงประโยชน์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด เอกลักษณ์ของแบรนด์ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และการบอกแบบปากต่อปากที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องจ่ายแก๊สอัจฉริยะยี่ห้อ Conmed สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องของบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสุธนิยา ธนะนูนิตนา ฐานิตธนกร
2563การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครปิยศักดิ์ ขุนหมื่นนิตนา ฐานิตธนกร
2563การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคุ้มค่าของเงิน สุนทรียภาพในการออกแบบ และการใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแอปเปิ้ล วอทช์ (Apple Watch) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครจรรยา ฉลาดแย้มนิตนา ฐานิตธนกร
2564การเล่นเกมเป็นนิจ การรับรู้คุณค่า ความยุติธรรมของราคาและความเสี่ยง การพึ่งพาอาศัยกัน และความคาดหวังในประสิทธิภาพที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในเกมออนไลน์ของผู้เล่นเกมผ่านสมาร์ตโฟนในกรุงเทพมหานครกฤษฎา พลายพงษานิตนา ฐานิตธนกร
2566การศึกษาความตั้งใจซื้อภาชนะบรรจุอาหารที่ผลิตจากพลาสติก ABS ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและค้าส่งในประเทศไทยพุฒิพัฒน์ งามเอกเอื้อนิตนา ฐานิตธนกร
8-Sep-2564การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความไว้วางใจ และการรับรู้คุณค่าของช่องทาง ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊กของ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพิมพ์ กฤตยาไชยวัฒนนิตนา ฐานิตธนกร
2563การสื่อสารตราสินค้าในโซเชียลมีเดีย การสร้างความผูกพันในตราสินค้าบนโซเชียลมีเดีย การมีส่วนร่วมของผู้ชม และความสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่วมทางสังคมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ในการนำเสนอสินค้าและบริการของผู้ประกอบการออนไลน์ในกรุงเทพมหานครรวิพร ภูวไพศาลกิจนิตนา ฐานิตธนกร
2563การสื่อสารตราสินค้าบนโซเชียลมีเดีย คุณภาพความสัมพันธ์ของตราสินค้า ค่านิยมและความสัมพันธ์ทางสังคม และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ผ่านการรีวิวออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครวีรญาดา ม่วงสีตองนิตนา ฐานิตธนกร
2565การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ การเน้นราคาประหยัด ความสะดวก คุณภาพอาหารและบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารภายใต้รูปแบบ O2O ของผู้บริโภคในมณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหซุ่ จิ้งนิตนา ฐานิตธนกร
2561การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ประสบการณ์การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว การแสวงหาความแปลกใหม่ และความเชื่อเชิงบรรทัดฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้้าในกรุงเทพมหานครของชาวจีนYANG BIYINGนิตนา ฐานิตธนกร
2563การสื่อสารปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบที่ดึงดูดใจ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ คุณค่าในการใช้งาน และภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟน แบรนด์ OPPO ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครสุทธิรักษ์ ให้นุชนิตนา ฐานิตธนกร
Showing results 21 to 40 of 151
< previous   next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback