DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Type Journal Articles

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 148
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
7-Jun-2021Corporate Sustainability: Study of Factors that Affect Corporate Towards Organizational Sustainability in Today Fast-Changing WorldWei, Chun YangSumas wongsunopparat
2014Customer Purchase Intention on Chinese PVB Film Products in Thailand in 2014Huang Lin-
2557Influence of Purchase Intention on Ambient Advertising StrategyAnkita Malhotra-
2014Summary of the Reasons for China’s Inflation Occurred Graduate Students at Bangkok UniversityDifan Cui-
2557The Factor of Influencing Consumer Satisfaction to Purchase and Repurchase Skin Care Products through Online Shopping in BangkokPharanya Paiboonthavornying-
2557กลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีอิทธิพลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า ของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัดรุจิลาภา นิ่มวงศ์-
2557กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยชุมชนออนไลน์ที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนฤพร เอี่ยมนิพนธ์-
2557การเปรียบเทียบระหว่างอิทธิพลของความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการกับการส่งเสริมการจำหน่าย ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการซ้ำกับธุรกิจเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครภาณุพร หาญธีระชัยกุล-
2557การเปรียบเทียบระหว่างอิทธิพลของภาพลักษณ์ร้านค้าที่มีชื่อเสียงด้านคุณสมบัติของตราสินค้า ส่งผลกระทบต่อความผูกพันในตราสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้ที่เริ่มทำงานในเขต กรุงเทพมหานครมุนินทร์ นิลวงษานุวัติ-
2557การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อ รถยนต์ปิกอัพยี่ห้อ ISUZU ของลูกค้าในกรุงเทพมหานครเลิศศักดิ์ ชัยวณิชย์-
2557การรับรู้ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และความภักดีต่อตราสินค้าสมาร์ทโฟนที่ มีผลต่อความตั้งใจซื้อแท็บเล็ตในเขตกรุงเทพมหานครมงคล วัฒนปรานีกูล-
2557การรับรู้คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อร้านอาหารรถเข็น ริมทางเท้าย่านเยาวราช กรุงเทพมหานครสมิทธ์ ลีลาอมร-
2557การรับรู้คุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่รับรู้ส่งผลต่อความภักดีของผู้มาใช้บริการคลินิกผิวหนัง และความงามของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรีเกษกนก ศศิบวรยศ-
2557การรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ในจังหวัดชลบุรีภัทรา ภัทรมโน-
2557การรับรู้ต่อเนื้อหาโฆษณาบนรถโดยสารประจาทางมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มบารุง สมองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเสาวนีย์ คำม่วง-
2557การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของ ผู้ใช้บริการ Application Google Maps บนมือถือของประชากรในกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลณัฐธิดา วงศ์เขียว-
2557การรับรู้ส่วนประสมการตลาด (7C's) และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการ อินเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธนวัฒน์ ดวงจันทร์-
2557การวิเคราะห์เนื้อหาป้ายโฆษณาบนถนนริมทางเท้าส่งผลต่อการรับรู้และการจดจำของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครธนัฏฐา สาริกบุตร-
2557การศึกษาการติดต่อสื่อสาร บรรยากาศในการทางาน และการทางานเป็นทีม ที่มีต่อแรงจูงใจในการทางานอนุวัฒน์ สมบูรณ์เจริญชัย-
2557การศึกษาการยอมรับและการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการระบุ ตำแหน่ง (Location-based services: LBS) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครจิรภา รุ่งเรืองศักดิ์-
Showing results 1 to 20 of 148
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback