DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 206
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2566การติดต่อสื่อสาร สภาพแวดล้อมการทำงาน และความเครียด ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชวิศา ทัพใหญ่สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2566การติดต่อสื่อสาร สภาพแวดล้อมการทำงาน และความเครียด ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชวิศา ทัพใหญ่สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2558การเตรียมความพร้อม ด้านการรับรู้ ด้านบุคลิกภาพ และด้านวัฒนธรรมองค์กร ที่มีประสิทธิผลต่อการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ย่านสีลม กรุงเทพมหานครบูชญา ประดิษฐพรสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2559การเตรียมความพร้อมด้านภาษา ด้านบุคลิกภาพ และด้านบริการ ของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการที่มีผลต่อประสิทธิผลในการสื่อสารเพื่อก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเขตปทุมวัน สาทร บางรัก กรุงเทพมหานครวิษา อินทร์ทับทันสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2554การเปรียบเทียบการบังคับบัญชาของหัวหน้างานเพศชายและหัวหน้างานเพศหญิงที่มีต่อการรับรู้ภาวะผู้นำและความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาเตือนตา มัจฉาชีพสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2542การเปรียบเทียบบทบาทของพนักงานสตรีระดับหัวหน้า กับระดับปฏิบัติการที่มีต่อความคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน : ศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ-
2547การยอมรับหลักการบรรษัทภิบาลของผู้ถือหุ้น: ศึกษากรณีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดหลักทรัพย์ใหม่สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ-
2561การรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน และทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ธันย์ชนก เกตุพิทยาสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2562การศึกษากระบวนการทำงาน ทักษะการสื่อสาร และแรงจูงใจ ที่มีผลต่อประสิทธิผลการทำงาน ของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทยกนกวรรณ ลำพองสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2561การศึกษาการติดต่อสื่อสารองค์กร การทำงานเป็นทีมและวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งผล ต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)กัลญาณัฐ เทศจอสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2560การศึกษาการติดต่อสื่อสารองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลการทำงาน เป็นทีมของ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัดมนตรี ประชากรธัญญกิจสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2558การศึกษาการยอมรับและการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการระบุตำแหน่ง (Location-based Services: LBS) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครจิรภา รุ่งเรืองศักดิ์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2563การศึกษาการรับรู้ข้อมูล ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครพิธารัตน์ สุขะนินทร์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2558การศึกษาการรับรู้ พฤติกรรมการทำงาน และความเชื่อมั่นในความสามารถของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครชาญณรงค์ ศิริสุขโภคาสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2561การศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครศรุติ กิตติมหาชัยสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2563การศึกษาการสร้างคุณภาพการให้บริการ บุคลิกภาพ และกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรด้านการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในสนามบินนานาชาติดอนเมืองนันท์วภัส ชัยเลิศวราภัทร์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2562การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการขั้นตอน และคุณภาพบริการในการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Revenue) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการยื่นแบบของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสรรพากรพื้นที่ 10พรพรรณ เดชะศิริประภาสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2559การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการทำงาน และบุคลิกภาพของพนักงาน ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการ การชำระเงินแก่คู่ค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของผู้รับบริการธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครปัทมน โรจนกนันท์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2562การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการ และคุณภาพการให้บริการ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีผู้เข้าพักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานครณัฐนนท์ ขวัญทองสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
2560การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล การทำงานร่วมกันเป็นทีม การติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกและระบบการทำงานในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการวรัทยา ไชยทองกูรสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
Showing results 1 to 20 of 206
 next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback