DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3751

Title: แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ Thursday Organic
Other Titles: Business Plan for Thursday Organic Farming
Authors: รัฐพล เหลืองสมบูรณ์
Keywords: เกษตรอินทรีย์
ปลูกผัก
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: วัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจฉบับนี้เพื่อ หาโอกาสความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ โดยประเภทของแผนธุรกิจคือ แผนธุรกิจสำหรับธุรกิจเริ่มใหม่ (Start-up) ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ การสร้างผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัยด้วยการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ โดยประเภทข้อมูลที่นำมาใช้ในการจัดทำแผนได้จากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์จำนวน 5 คน แบ่งตามประเภทสินค้า และ ขนาดของธุรกิจ ส่วนอีก 10 คนประกอบด้วยผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ แบ่ง ชาย และ หญิง และช่วงอายุ โดย กลุ่มตัวอย่าง ได้จากผู้อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ผลสรุปของแผนธุรกิจกล่าวได้ แผนธุรกิจครั้งนี้เป็นแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มทำธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจประเภท สร้างผลิตภัณฑ์ พบว่าจุดแข็งที่สำคัญของธุรกิจ คือ ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในด้านการปลูกผัก อีกทั้งยังมีแหล่งทำเลการปลูกที่ดี และมีแหล่งเงินทุนเป็นของตนเอง ในขณะที่ธุรกิจยังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขคือ พื้นที่การเพาะปลูกมีจำนวนจำกัด และขาดประสบการในการทำธุรกิจ โอกาสที่เหมาะสมกับธุรกิจได้แก่ การเติบโตของกระแสรักสุขภาพอย่างต่อเนื่องทำให้มีแนวโน้มการเติบโตของสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วย อีกทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตามอุปสรรคหรือสิ่งคุกคามการทำธุรกิจที่พบคือ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนวิถีการกินของคนเมือง และ การลงทุนภาคการเกษตรของนายทุน อาจเกิดผู้แข่งขันที่แข็งแกร่งกว่า กลยุทธที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์ 4p เป็นกลยุทธที่สำคัญที่จะให้ผู้ประกอบการได้เตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
The objective of this research is study to find the possibility to do the business, the type of the business is Start-Up Business, Which is about the organic farming in Thailand. The type of information used in the preparation of the plan can be obtained from a survey of 15 people involved, including of 5 organic product entrepreneurs divided by product type and business size. The other 10 people consists of consumers of organic products divided by men and women and the age range by sample groups obtained from residents in Samut Sakhon Province and Bangkok. Summary of the business plan can be discuss as a Start-Up business which is producing business. Founded that the key strengths of the business is the entrepreneurs with knowledge and understanding in growing vegetables. It also has a good location for planting, and have their own funding sources while the business still have a weakness that needs to be solved, the area of cultivation is limited and lack of experience in doing business. The opportunities suitable for business includes the growth of health-consciousness continues to lead to the growth of organic products. Moreover, Thai organic products are also preferred by foreign markets as well. However, the obstacles or threats of doing business are found. Natural disaster changing the eating habits of urban people and the investment of agricultural capitalists may be a stronger competitor Strategies that relate to the business environment, including 4p strategy, are an important strategy for entrepreneurs to be prepared before starting to do real business effectively.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์
ผัก -- การปลูก
การจัดการฟาร์ม
Advisor(s): เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3751
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies - Master
Independent Studies

Files in This Item:

File Description SizeFormat
rattapol_luan.pdf6.97 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback