DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1542

Title: โครงการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในกลุ่มประเทศแหลมมลายู
Other Titles: Tourism projects for learning in Malay Peninsula
Authors: ธันยวัฒน์ จิตตะยโศธร
Keywords: การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหลมมาลายู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Issue Date: 2558
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาเรื่อง โครงการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในกลุ่มประเทศแหลมมลายู มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย เพื่อศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจ และการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในประเทศสิงค์โปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในประเทศสิงค์โปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน โดยการรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 385 คน โดยการสุ่มกลุ่มประชากรการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลที่ใช้ใน การวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ อัตราร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้สถิติ t-test ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน เคยเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในประเทศและมีความสนใจ เดินทางท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยมีพฤติกรรมความสนใจท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ใน ประเทศกลุ่มอาเซียนมากที่สุดคือ ประเทศสิงคโปร์ ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อ สัมผัสแหล่งท่องเที่ยว ผลการศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไนพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้แรงจูงใจในระดับมากต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยต้องการท่องเที่ยวและพักผ่อน เพื่อต้องการเปิดหู เปิดตา เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างแดน ต้องการประสบการณ์ใหม่เพราะอยากรู้ อยากเห็นสิ่งใหม่ สถานที่ใหม่ๆ การได้เข้าสังคม ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ต้องการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง และต้องการซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่เป็นสินค้ามี เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นไม่เหมือนใคร ผลการศึกษาการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไนโดยศึกษาจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญมากด้านผลิต ภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้ บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เรียงตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน พบว่า นักเรียนตัดสินใจแตกต่างกันในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวน การให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่วนด้านอื่นๆ นักเรียนตัดสินใจไม่แตกต่างกัน
The research of cognitive tourism in Malay Peninsula aims to observe and study the behavior of senior secondary students towards their behaviors, motivation, and decision to make the journeys beyond historical countries; Singapore, Indonesia, Malaysia, and Brunei. This study also aims to understand the possibility of tourism investment in these so-called countries as a researcher constructs a quantitative method using questionnaires with 385 samplings and analyses data by the methods of frequency, percentage, average, standard deviation and statistical hypothesis testing of t-test statistic. The demographic result indicates that female is the majority studying at the level of education in grade 6 at private school. They have ever been to such historical countries before and interested in travelling around Southeast Asian countries. The study also finds that Singapore is the most favorable country. In addition, the study of their motivation suggests that they tend to travel in order to relax and learn new experiences such as surroundings in each corner, multi-cultural people, and other languages from the natives; as well as; to collect the distinctive souvenir from each place. The researcher examines the elements of marketing mixes affecting the decision towards Asian tourism and is able to indicate that the samplings concentrate on product, pricing, physical environment, sales promotion service process, service provider, and distributor respectively. The result of statistical hypothesis 0.05 implies that the samplings have different motivation and purposes based on service provider, service process, service, and sales promotion while others have indifferent ones in the rest of seven elements of marketing mixes
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.) -- สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558
Advisor(s): ปีเตอร์ กัน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1542
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
thanyawat_jitt.pdf5.51 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback