DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1058

Title: โครงการจัดตั้งสถานที่เช่าถ่ายภาพ เอ.พี.โฟโต้สตูดิโอ
Other Titles: Establishment of the A.P. photo studio renting services project
Authors: อัฐวุฒิ วรพัฒนากร
Keywords: สตูดิโอ
สตูดิโอถ่ายภาพ
สถานที่เช่าถ่ายภาพ
เอ.พี.โฟโต้สตูดิโอ
Issue Date: 2557
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การถ่ายภาพเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 3 นับเป็นเวลาที่ผ่านมานานมาก จนกระทั่งในปี 2000 กล้องถ่ายภาพได้มีการพัฒนาจนกลายมาเป็นกล้องดิจิตอลซึ่งทำให้ผู้คนในสมัยนี้สามารถหาซื้อมาใช้ได้โดยที่ราคาไม่แพงนัก จนเข้าสู่ช่วงกระแสนิยมของการถ่ายภาพเสมือนเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกเพศ ทุกวัย ปัจจุบันผู้คนมีความต้องการที่จะเก็บภาพความทรงจำที่แตกต่างกัน เช่น การอวดว่าได้ไปเที่ยวหรือทานอาหารตามสถานที่ต่างๆ การบันทึกความทรงจำที่ดี การแต่งตัวและอื่นๆอีกมากมาย ในขณะที่กระแสนิยมการถ่ายภาพมากขึ้นก็ได้ทำให้เกิดธุรกิจประเภทใหม่ขึ้นมา คือ สถานที่เช่าถ่ายภาพ ปัจจุบันนี้ในการถ่ายภาพต่างๆให้มีความสวยงามมักจะต้องมีฉากหรือสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเห็นได้ชัดมากที่สุด คือ การถ่ายภาพแต่งงาน มักจะมีบรรยากาศของสถานที่นั้นๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบทำให้เป็นภาพแห่งความประทับใจหรือความทรงจำที่ดีในชีวิต โดยในปี 2554 บริษัทแคนน่อนมียอดขายกล้องถ่ายภาพอยู่ที่ 5,748 ล้านบาท และในปี 2555 มียอดขายอยู่ที่ 10,248 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบริษัทแคนน่อนมียอดขายเพิ่มถึงขึ้นถึง 1 เท่าตัว และยังมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจด้านสถานที่เช่าถ่ายภาพ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งโครงการสถานที่เช่าถ่ายภาพ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานที่เช่าถ่ายภาพ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการสถานที่เช่าถ่ายภาพ การศึกษาครั้งนี้เริ่มมาจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพและอุตสาหกรรมการถ่ายภาพหลังจากนั้นได้ทำการศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ ทฤษฎีความพึงพอใจ แนวคิดการถ่ายภาพ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจสถานที่เช่าถ่ายภาพ เอ.เค.โฟโต้สตูดิโอพาร์ค หลังจากนั้นได้ทำการวิจัยเพื่อศึกษาความพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการสถานที่เช่าถ่ายภาพในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณจะมีจำนวนทั้งหมด 410 คน ซึ่งจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ส่วนเชิงคุณภาพจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการถ่ายภาพ ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า 1.กลุ่มที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง24-29 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 2. ผู้ใช้บริการส่วนมากมีพฤติกรรมการใช้บริการ ดังนี้ ทราบข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด มีความถี่ในการใช้บริการอยู่ที่ 1ครั้ง/ปี ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอยู่ระหว่าง 1,001-5,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการถ่ายภาพด้วยตนเองระยะเวลาในการเดินทางน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ช่วงที่ใช้บริการ คือ ช่วงเช้า 08.00-12.00 น. วันที่สะดวกไปใช้บริการคือ เสาร์-อาทิตย์ ปัจจัยสำคัญในการเลือกสถานที่คือ ราคา ผู้ใช้บริการส่วนมากจะมาใช้บริการถ่ายภาพบุคคล (Portrait) ผู้ใช้บริการมีความชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวในการถ่ายภาพเพราะในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีความสวยงาม ปัจจัยในการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง คือ ราคา 3. ความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมในการเลือกใช้สถานที่เช่าถ่ายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาด ความเหมาะสมของราคา ความสุภาพของพนักงานบริการ 4. ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ในการถ่ายภาพคู่รักและมักจะชอบถ่ายที่สถานที่ท่องเที่ยว ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวในด้านของมีมุมถ่ายภาพที่หลากหลาย ส่วนลูกค้าที่มีความพึงพอใจต่อสวนสาธารณะในด้านของมีมุมถ่ายภาพที่หลากหลาย ส่วนในด้านของโรงแรมลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านความสะดวกสบาย และลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสตูดิถ่ายภาพและสถานที่เช่าถ่ายภาพในด้านของความพร้อมของสถานที่ ส่วนในด้านของผลวิจัยเชิงคุณภาพสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเลือกใช้บริการสถานที่เช่าถ่ายภาพของนักถ่ายภาพ คือ ด้านราคา ความสวยงามและมุมถ่ายภาพ ส่วนเจ้าของธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพเน้นที่คอนเซปกับความสวยงามของสถานที่ ส่วนเอเจนซี่เน้นทุกรูปแบบ เช่น การออกแบบ ตกแต่ง มุมถ่ายภาพ ราคา สถานที่มีทั้ง Indoor หรือ Outdoor หรือไม่และกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญอีกอย่างคือแสงและขนาดสถานที่ว่าสามารับลูกค้าได้ขนาดไหน ส่วนกลุ่มช่วงอายุ 18-23 ปี ให้ความสำคัญกับด้านราคาเป็นหลัก 24-29 ปี ยังคงให้ความสำคัญกับด้านราคาแต่เริ่มให้ความสำคัญกับคอนเซปการถ่ายภาพและสถานที่ว่าสามารถสอดคล้องกันไหม ส่วนอายุ 30-35 ปี กลุ่มนี้ให้ความสำคัญด้านคอนเซปการถ่ายภาพมากที่สุดและให้ความสำคัญกับเรื่องราคาน้อยมาก ด้านความพึงพอใจต่อสถานที่เช่าถ่ายภาพ นักถ่ายภาพจะมีความพึงพอใจทั้งสตูดิโอหรือสถานที่เช่าถ่ายภาพโดยตรงและสถานที่เช่าถ่ายภาพทางอ้อม เพราะมีความหลากหลายของสถานที่และการจัดวางสถานที่ไว้เป็นส่วนๆ ส่วนด้านของเจ้าของธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพมักชื่อชอบสถานที่ถ่ายภาพทางอ้อมมากกว่า เพราะสามารถจัดวางเป็นส่วนๆได้ดีและสถานที่กว้างขวาง ส่วนเอเจนซี่จะมีความชื่นชอบสตูดิโอหรือสถานที่เช่าถ่ายภาพมากกว่า เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดาก ความพร้อม อุปกรณ์ประกอบฉาก ส่วนกลุ่มช่วงอายุ 18-23 ปีให้ความชื่อชอบสถานที่ถ่ายภาพทางอ้อมมากกว่าเนื่องจากฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งกลุ่มนี้ไม่เชิงจงใจไปถ่ายภาพโดยตรงอาจเกิดขึ้นจากการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 24-29 ปี กลุ่มนี้มักมีความชื่นชอบถ่ายภาพในสตูดิโอมากขึ้นแต่ยังมีความชอบการถ่ายภาพทางอ้อมเช่นกัน ซึ่งกลุ่มนี้มักจะไปถ่ายภาพตามที่ผู้จัดทริปหรือเอเจนซี่เป็นผู้จัดขึ้น และกลุ่ม 30-35 ปี กลุ่มนี้ชื่นชอบทุกสถานที่แต่มักมองคอนเซปการถ่ายภาพเป็นหลักว่าสอดคล้องกับสถานที่หรือไม่
Photography started in the reign of King Rama 3, very long time ago. By 2000, cameras had been developed into digital cameras that people could purchase at an affordable price, until the trend of portrait photography became one of the daily activities of all ages. Nowadays, people have different needs to capture their memories, such as showing the public where they go and eat, keeping good memories, fashion and many more. While the popularity of photography becomes more popular, it has created a new kind of business: photography locations for rent. Currently, taking beautiful pictures often requires backdrops or locations; the most obvious one is the Wedding photography that often involves the atmosphere of a particular place as an element to make memorable stories of life. By the year 2011, the Canon company had sold cameras at a value of 5,748 million baht, and in 2012, at 10,248 million baht. Such figures displayed that Canon had doubled its selling circulation and trended to grow more in the future. Therefore, the research aims at studying the possibility to operate leased photography shooting premises as follows: 1. to study guidelines how to establish a photography location for rent; 2. to determine the factors that influence behavior in selecting a location for shooting, 3. to investigate the environmental factors that cause the satisfaction of customers in choosing the location for photography. This study began with a study of the history of photography and imaging industry, followed by consumer behavior theory, concepts of service satisfaction theory, photography concept, marketing mix theory and related research works to serve as a guide in planning tenancy photography A.K. Photo Studio Park. After that, research was conducted to study the behavior and satisfaction in the service of the photo studio renting facilities in Bangkok. A quantitative and qualitative questionnaire was used by using a total sample of 410 quantitative respondents. The statistics for data analysis used were Frequency and Average. For the qualitative section, people with related professional photography occupations were chosen as the samples. The results of the quantitative research found that 1. most users were mostly female, aged between 24 - 29 years old, studied undergraduate level, worked for the government / state enterprises with an income between 10,001 - 20,000 baht; 2. most users had a habit of using the services as follows: primarily receiving the information from the Internet; the frequency of using the service was at once a year, the cost of the service was between 1,001 - 5,000 baht; making decision to use the service by themselves; commuting time to location to be less than one hour, using the morning service during 08.00 - 12.00 hours; preferring the convenient days, Saturday and Sunday. A key factor in the choice of location was price; 3. most users would attend to utilize the portrait photographing service. They preferred to take photos at tourist attractions because of the beautiful sights. Factors that made them return to use the services were price, 3. Regarding satisfaction with the environment in the choice of location for shooting, the respondents cared about cleanliness, appropriate price and courtesy of staff, 4. Users wished to integrate loving imagery and always liked to take pictures of places. They were satisfied with the sights because of various angles available for taking photos. Regarding the hotel, customers were satisfied with its convenience. They were happy with the photo studio and locations due to its accessibility. In terms of the qualitative research, it concluded that the factors that influenced the choice of location for photographers were price, beauty and shooting angles. Regarding studio photography business owners, beautiful concepts of the place were concerned; for agencies, various conditions were focused, such as design, decoration, positions, price, and indoor and outdoor locations. Also, attention was given to light and the size of the location, how many customers they could accept. For the group aged 18 - 23 years old predominantly cared about price; the group of 24 - 29 years old also looked at the price, but additionally with the concepts of photography and locations, the group of 30 - 35 years old mostly focused on the concepts and least on the price. Regarding satisfaction of the leased shooting premises, photographers would be satisfied with both direct and indirect imaging tenancy because of the variety of places and arrangements. Regarding the business owners, they usually preferred indirect shooting locations because arrangements could be made easily and the place was spacious. Agencies would prefer studios or locations for rent because of its amenities and availability of props. The 18 - 23 years old group preferred indirect shooting locations because it was free of charge. They did not really wish to go there to take photos. They possibly take pictures when traveling to other locations. The 24 – 29 years old group liked taking pictures in the studio more, but also liked the indirect photography. They liked to take photos at places where arranged by organizers or agencies. The group of 30 - 35 years old loved taking pictures everywhere, but would look at the main concept if it was associated with the place.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.) --สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
Advisor(s): ปีเตอร์ กัน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1058
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
athawut_wora.pdf4.14 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback