DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5331

Title: แผนธุรกิจ Eden Hotel Bangsean
Other Titles: Business plan for Eden Hotel Bangsean
Authors: กนกฤทัย ท้าวคำวัง
Keywords: โรงแรม
บางแสน
จังหวัดชลบุรี
Hotel
Bangsaen
Chonburi Province
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปแบบการทำงานที่เรียกว่า Work From Anywhere ที่พนักงานออฟฟิศจะสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งบริษัทต่าง ๆ เห็นผลลัพธ์ของการทำงานไร้ออฟฟิศว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานจากที่ทำงาน ทำให้สัดส่วนของบุคลากรที่ทำงานในรูปแบบดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในการเว้นระยะห่างทางสังคมยิ่งทำให้เทรนด์ Work From Anywhere ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับชายหาดบางแสนยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ทำให้ธุรกิจโรงแรมยังคงเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน โรงแรม Eden Hotel Bangsean ตั้งอยู่ที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่การเดินทางสะดวกและมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย จึงมีโอกาสเป็นสถานที่พักที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการมาเที่ยวพักผ่อน และการทำงาน Eden Hotel Bangsean เป็นโรงแรมขนาดเล็ก การตกแต่งเป็นสไตล์บ้านมีกลิ่นไอนอร์ดิก ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่พัก แต่ยังคงมีแนวคิดที่ว่าเหมือนการมานอนบ้านเพื่อน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งในห้องพัก การแชร์พื้นที่ส่วนกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่มาเข้าพักอีกด้วย รองรับกลุ่มเป้าหมายที่ชอบการท่องเที่ยว ชอบสังสรรค์ กลุ่มเพื่อน คู่รัก ครอบครัว และกลุ่มคน Workation จากการวิจัยทางการตลาดพบว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยวเพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการหรือกิจการส่วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001–30,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน และครอบครัว มองหาที่พักที่ตอบสนองตามไลฟ์สไตล์ในการเข้าพัก โดยให้ความสำคัญกับสไตล์และบรรยากาศของที่พักเป็นอันดับแรก มักจะค้นหาข้อมูลโรงแรมและจองห้องพักผ่าน Online Travel Agency (OTA) โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุด คือด้านผลิตภัณฑ์ (Products) มีค่าเฉลี่ย 3.55 รองลงมา คือด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) มีค่าเฉลี่ย 3.48 ลำดับที่สาม คือด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าเฉลี่ย 3.41 และสุดท้าย คือด้านราคา (Price) มีค่าเฉลี่ย 3.40 ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ คือกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ด้วยการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้สวยงาม มีพื้นที่ส่วนที่ใช้สอยได้ (Co-Living Space) สะดวก ห้องพักมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ การกำหนดราคาที่เหมาะสม และราคามีให้เลือกหลายระดับ ทำเล หรือสถานที่ตั้งของโรงแรมเดินทางสะดวก สถานที่ตั้งของโรงแรมอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว มีสไตล์การตกแต่งของสถานที่สวยงาม มีช่องในการเช็คอินหลายช่องทาง มีการลดราคาและการจัดโปรโมชันที่หลากหลาย ในด้านการเงิน ใช้เงินลงทุนแรกเริ่มทั้งสิ้น 10,000,000 บาท โดยไม่มีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 8 เดือน โดยอัตราผลตอบแทนในการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 10 จากผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้แสดงให้เห็นว่าสามารถลงทุนในธุรกิจ Eden Hotel Bangsan ได้
The changing social environment results in the Work from Anywhere work style, where office employees can work from anywhere. Companies believe that the benefits of officeless work outweigh the benefits of remote work, increasing the proportion of personnel working in such capacities. Furthermore, the COVID-19 epidemic cause’s people to change their lives regarding social isolation, increasing the prevalence of the Work from Anywhere trend. Moreover, Bangsaen Beach is a popular tourist destination for both Thais and foreigners and is open all year. As a result, the hotel industry remains an investment opportunity. The Eden Hotel Bangsean is located in Tambon Saen Suk, Amphoe Mueang, Chonburi Province, which is convenient for travelling to Bangkok and has a variety of tourist attractions. There is potential to become a tourist destination with lodging. Eden Hotel Bangsean is a small hotel ideal for business and leisure travellers. The interior is rustic with a Nordic flair. There are full amenities, just like staying at a friend's house. Both are present in the room, sharing common areas to exchange experiences with other guests, friends, couples, families, working groups, and Workstation groups who enjoy travelling and socializing are supported. According to market research, the primary target audience comprises female tourists with bachelor's degrees aged 25 to 35, who have the occupation of entrepreneurship or own a small business and have an average monthly income of between 20,000 and 30,000 baht indicates that they enjoy travelling with friends and family and are looking for lodging that fits their lifestyle by prioritizing the style and atmosphere of the accommodation, frequently look up hotel information and book a room through an online travel agency (OTA). The marketing mix consumers value the most is the products side (Products), which had an average of 3.55, followed by the distribution channel (Place), with an average of 3.48 Promotion, with an average of 3.41, and price, with an average of 3.40. As a result, the marketing strategy used is the Marketing Mix strategy of providing full equipment, complete amenities, and a beautiful setting atmosphere. There is a usable area (Co-Living Space) and convenient, clean, and hygienic rooms with reasonable rates. Prices are available in several tiers. The location of the hotel or location is convenient for travel. The hotel is close to popular tourist attractions, and the area's decoration style is lovely. There are several ways to check in and numerous sales and promotions. The total initial investment without financial institution borrowing is 10,000,000 baht in economics. The payback period is 4 years and 8 months at a rate of return on operations of 10%. The feasibility study results indicate that investing in the Eden Hotel Bangsaen business is possible.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2565
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
โรงแรม Eden Hotel Bangsean
โรงแรม -- การตกแต่ง
การจัดการโรงแรม
ชลบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -- การศึกษาอิสระ
Advisor(s): ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5331
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kanokruethai_thao.pdf3.6 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback