DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5286

Title: แผนธุรกิจแปรรูปใบอ้อยอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
Other Titles: Business plan for processing pelleted sugarcane leaves for biomass fuel
Authors: ธนาวัฒน์ พัฒนกุลอนันต์
Keywords: ใบอ้อย
อัดเม็ด
เชื้อเพลิงชีวมวล
Sugarcane Leaves
Pellet
Biomass Fuel
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: โรงงานแปรรูปใบอ้อยอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ดั้งเดิมเป็นธุรกิจเกษตรกรปลูกอ้อย และดำเนินการสร้างต่อยอดจากธุรกิจเดิม เพื่อยกมูลค่าทรัพยากรที่เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุด พื้นที่จัดตั้งโรงงานคือ จังหวัดกำแพงเพชร และผลิตใบอ้อยอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับโรงไฟฟ้าในตัวจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง โรงงานแปรรูปใบอ้อยอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล จะเป็นศูนย์รวมของการจำหน่ายใบอ้อยอัดเม็ด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและการให้การบริการขนส่ง โดยโรงงานแปรรูปใบอ้อยอัดเม็ดมีการผลิตและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งทางโรงงานจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่ายและขนส่ง เป็นบริการแบบ One Stop Service ทางกิจการโรงงานจึงมีความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีได้ครอบคลุม และมีคุณภาพทั้งในเรื่องการผลิตใบอ้อยอัดเม็ดและการบริการ โดยโรงงานแปรรูปใบอ้อยอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเริ่มที่การสร้างความเชื่อมั่นให้ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งแสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมายหลัก เพื่อให้ไว้วางใจในการเลือกซื้อใบอ้อยอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและมีการบอกต่อปากต่อปาก เพื่อดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง คือ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลและกลุ่มอื่น ๆ ที่ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตสินค้า ทางโรงงานบริการลูกค้าให้ได้สินค้าใบอ้อยอัดเม็ดที่ได้มารตราฐานตามที่ได้กำหนดไว้ เป็นประโยชน์อันสูงสุดของลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ใบอ้อยอัดเม็ดจากทางโรงงานที่มอบความคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้ามาซื้อใบอ้อยอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งจุดแข็งของการทำธุรกิจ คือ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีพันธมิตรทางธุรกิจแข็งแกร่ง รวมถึงการบริหารต้นทุนได้ และเป็นกิจการที่เน้นด้านการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงอัดเม็ดขนาดเล็ก ซึ่งเหตุผลดังกล่าวทำให้เป็นจุดอ่อนของกิจการที่ควรพัฒนาและแก้ไขโดยเราจะจัดทำโฆษณา ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อทำให้ผู้บริโภคเห็นธุรกิจของเราผ่านทางสื่อออนไลน์ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของคนทั้งโลกเพื่อเพิ่มช่องทางที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าเรามากขึ้น และมีการเน้นการตลาดในจังหวัดกำแพงเพชรให้มากขึ้นไปด้วย สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินการลงทุนของโรงงานแปรรูปใบอ้อยอัดเม็ดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางชีวมวล เริ่มต้นใช้เงินลงทุนจากส่วนของเจ้าของ 10,000,000 บาท และเงินกู้จากธนาคาร 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนพบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 12% มีระยะเวลาในการคืนทุน Payback Period 3 ปี 8 เดือน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแผนธุรกิจแปรรูปใบอ้อยอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล มีประโยชน์และความน่าสนใจ สามารถสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ประกอบการคุ้มค่าแก่การลงทุน
Sugarcane leaf pellet processing plant for biomass fuel It was originally a sugarcane farmer business and continue to build on the original business to raise the value of the remaining resources for maximum benefit The factory establishment area is Kamphaeng Phet Province and produce pelleted sugarcane leaves to be used as biomass fuel for power plants in the province and nearby areas. Sugarcane leaf pellet processing plant for biomass fuel It will be a center for selling sugarcane pellets for biomass fuel and providing transportation services. The sugarcane pellet processing plants are able to produce and provide services efficiently. The factory will act as a distribution and transportation center. It is a One Stop Service, so the factory business is able to meet the needs of customers that are covered. and quality in terms of both sugarcane pellet production and service The sugarcane leaf pellet processing plant for use as biomass fuel started to build confidence in the main target customers, namely the power generation industry as well as creating satisfaction for the main target customers In order to trust in choosing to buy pelleted sugarcane leaves to use as biomass fuel and word of mouth to attract secondary target customers, namely the sugar mill industry and other groups that use the fuel to produce products. The factory provides customers with products of sugar cane pellets that meet the standards as specified. It is in the best interest of customers who buy pelleted sugarcane leaves from the factory that offers value for money for the price that customers buy pellets for biomass fuel. The strength of doing business is managing with integrity. have strong business partners including cost management and is a business that focuses on the distribution of small fuel pellets For this reason, it is a weakness of the business that should be developed and fixed by us to create advertisements. Through various websites to make consumers see our business through online media that is now becoming popular all over the world in order to increase the channel to make consumers know more about our products. And there is a greater focus on marketing in Kamphaeng Phet Province as well. For financial analysis, investment of sugarcane pellet processing plant for biomass fuel initial investment from owners' equity of 10,000,000 baht and a bank loan of 10,000,000 baht, with an interest rate of 10 percent. From the investment valuation, it was found that the net present value (NPV) and the internal rate of return (IRR) is 12%. There is a payback period of 3 years and 8 months, so it can be seen that the business plan for processing sugarcane pellets for biomass fuel useful and interesting can create profits and good returns for entrepreneurs worth the investment.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2565
Advisor(s): ธีระศักดิ์ ณ ระนอง
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5286
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tanawat_phatt.pdf4.96 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback