DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5172

Title: แผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ กาแฟบ้านกำนัน De Cafe'
Other Titles: Business plan for building a new business bann kamnan de cafe'
Authors: วาลินี ใจเย็น
Keywords: ร้านกาแฟ
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ในจังหวัดชลบุรีและเพื่อให้มีแผนธุรกิจในการทำ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แผนธุรกิจได้จัดทำขึ้นสำหรับธุรกิจประเภทร้านกาแฟ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงการมองหาโอกาส รสชาติ หรือแม้แต่ประเภทของกาแฟใหม่ๆ และเพิ่มอรรถรสของการดื่มกาแฟคือของทานเล่นในร้านที่สามารถดึงดูดได้ โดยเป็นการดำเนินธุรกิจใหม่ เทคนิคและวิธีการในการจัดทำแผน คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน และการสำรวจที่ใช้แบบสอบถามกับตัวอย่างซึ่งเป็นบุคคล จำนวน 400 คน โดย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์จากปัจจัยแวดล้อมภายใน พบว่า ทางร้านกาแฟบ้านกำนัน De café เป็นธุรกิจที่เพิ่งเปิดใหม่และมีเพียงสาขาเดียว และมีขนาดไม่ใหญ่นัก ในด้านโครงสร้างภายในองค์กรก็ไม่ซับซ้อน ทั้งยังมีการจัดหมวดหมู่งาน การแบ่งงานตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้คล่องตัวในการบริหารงาน ทำให้มีต้นทุนที่จำกัด จึงมีการจ้างพนักงานในจำนวนที่พอดีกับตำแหน่งและหน้าที่ ซึ่งหากเกิดการขาดงาน ลากิจ หรือลาป่วย อาจจะส่งผลกระทบกับงานได้ เนื่องจากทางร้านเป็นองค์กรขนาดเล็ก ไม่มีความซับซ้อนในการบริหาร และการจัดการองค์กร ส่งผลให้ระบบการบริหาร และการจัดการงานประจำวันในตำแหน่ง และหน้าที่ต่างๆ มีการสื่อสาร สั่งงาน รับงาน และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้รวดเร็วและเข้าถึงทุกคนในองค์กรได้ การเข้าถึงในทุกตำแหน่งหน้าที่ และทุกองค์กรสามารถทำได้ง่าย มีความเป็นกันเองสูง ส่งผลให้ระบบการบริหารและจัดการมีการสื่อสารโดยไม่มีลายลักษณ์อักษร ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ ผู้บริหารมีทักษะ ความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ ในการชงเครื่องดื่ม และคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมานานพอสมควร ซึ่งสามารถแนะนำให้คำปรึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีการคัดเลือกบาริสต้าที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเข้ามา
Making of this business plan has the objective to be used as a guideline in establishing coffee and bakery shop business in Chon Buri and to gain a business plan in making and achieving the specified target. The business plan was made for coffee shop type business and possible problems were analyzed and also looked for opportunity, taste or even kind of new coffee and increase feeling of drinking coffee in a shop to pass time which could attract people. This was an operation of a new business. The technique and plan making method were analysis of business environment factor, competition analysis and survey which used questionnaire with the sample group which were 400 people by simple sampling. The statistics used in the analyzing the basic data were descriptive statistics including percentage and means. As for the analysis result from the internal environment factor, it was found that Ban Kamnan De café coffee shop was a newly opened business and there was only one branch, and it was not very large. As for the organizational structure, it was not complicated and there was classification of work groups and clear work assignments according to duties and responsibilities. This enabled flexibility in the work management making the cost limited so the employment of employees was at the same number of positions and duties. In case of work absence, personal leave or sick leave, they might affect the work because the shop was a small organization and there was no complication in the administration and organizational management. This enabled the administrative system and management of work in various positions and duties to have communication, order, taking order and performing various duties quickly and reach everybody in the organization. Access to every position and duty and every organization was easy and highly friendly so the administration and management system could be communicated verbally. This could have errors in the work operation. The executive had skills, knowledge, ability and experience to some extent in making coffee and selected raw material with quality which could provide advice and solve problems at hand quickly. Moreover, experienced baristas were also hired.
Description: การค้นคว้าอิสระ(บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,2565
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
ร้านกาแฟ -- การจัดการ
ร้านกาแฟ -- การตลาด -- การศึกษาเฉพาะกรณี
การสื่อสารทางการตลาด
การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
ความพอใจของผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค
ร้านกาแฟบ้านกำนัน De café
Advisor(s): ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5172
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies

Files in This Item:

File Description SizeFormat
walinee_jaiy (2).pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback