DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5098

Title: ศึกษาประสิทธิผลของการทำการโฆษณาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook โดยวัดผลจากเครื่องมือ Retarget และ Lookalike Audience
Other Titles: The Effectiveness of Advertising in Real Estate through Facebook by using Retargeting and Lookalike Audience tools
Authors: เคศิกาย์ ชวาลวราเกียรติ
Keywords: รีทาร์เก็ต
การทำโฆษณาซ้ำไปยังผู้บริโภคกลุ่มเดิม
ลุคอะไลค์ ออเดียน
ระบบการค้นหากลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มลูกค้าเดิม
ลีด เจเนอเรชั่น
แบบฟอร์มการป้อนข้อมูลของผู้บริโภคที่ทางแบรนด์ต้องการ
เอบีเทสติ้ง
การทำการทดลองที่มีตัวแปรมากกว่า 1 ขึ้นไป
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: งานวิจัยหัวข้อเรื่อง “ศึกษาประสิทธิผลของการทำการโฆษณาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook โดยวัดผลจากเครื่องมือ Retarget และ Lookalike Audience มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการทำโฆษณารูปแบบ A/B Testing ผ่านตัวแปร คือ พฤติกรรมความสนใจของผู้บริโภคที่ส่งผลให้งานโฆษณาได้รับผลที่แตกต่างกัน 2) เพื่อทราบถึงประสิทธิผลของการทำการโฆษณาแบบ Retargeting ว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยสร้างยอดขายให้กับโครงการได้หรือไม่โดยวัดผลจากจำนวน (Lead Generation) 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการทำการโฆษณาผ่านเครื่องมือ Lookalike Audience ผ่านช่องทาง Facebook ว่ามีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้วิจัยเลือกวิธีการดำเนินการวิจัยเชิงทดลองแบบ (Experimental Base Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการซื้อสื่อโฆษณา Facebook กรณีศึกษา Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/byPattraHome ของ บริษัท ภัทรา โฮม จำกัด โครงการ เดอะ เวลตัน พระราม 3 ในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564–31 พฤษภาคม 2564 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการทำงานผ่านระบบ Facebook โดยใช้รูปแบบเชิงทดลอง A/B Testing และกระบวนการ Retarget, Lookalike Audience ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าการทดสอบระบบ A/B Testing เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีส่วนช่วยในการทำให้นักการตลาดหรือผู้ประกอบการได้เข้าใจและเห็นภาพกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น โดยวัดผลจากความสนใจ 3 รูปแบบคือ 1) Business Owner กลุ่มที่มีความสนใจธุรกิจหน้าที่การงานในระดับผู้บริหาร 2) Luxury Lifestyle กลุ่มที่มีรสนิยมใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ใช้รถหรู และสินค้าแบรนด์เนม 3) กลุ่มเปิดกว้างไม่เฉพาะเจาะจงความสนใจ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ เมื่อมีตัวแปรที่ใช้วัดผลในการเปรียบเทียบทำให้ทราบว่ากลุ่มผู้บริโภค Luxury Lifestyle มีความสนใจในการซื้อบ้านที่มีราคาจัดอยู่ในกลุ่มพรีเมี่ยม คือ 20 ล้านบาท ขึ้นไปมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ผลการวิจัยในส่วนที่ 2 หลังจากการค้นหาผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในโครงการผ่านการแสดงปฏิกิริยา เช่น แสดงความคิดเห็น คลิก บอกต่อ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลผู้บริโภคเหล่านี้มาทำการ Retargeting และค้นหากลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมผ่านกระบวนการ Lookalike Audience โดยวัดผลจากจำนวนการกรอกข้อมูล Lead Generation ซึ่งผลลัพธ์ของการใช้ทั้ง 2 เครื่องมือ ของ Facebook ช่วยส่งผลให้เกิด Conversion ทั้งหมด 33 คน ด้วยงบประมาณ 24,000 บาท ในช่วงเวลา 1 เดือนคือวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอีกเครื่องมือนึงที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม
The study of “The Effectiveness of Real Estate Advertising on Facebook measuring by Retarget and Lookalike Audience” The objectives are 1) to study the effectiveness of A/B Testing advertising towards consumer behavior 2) to identify the effectiveness of Retargeting advertising if the implementation benefits sales, measuring by Lead generation 3) to study the effectiveness of Lookalike Audience advertising on Facebook. Experimental Base Research was used in this study. Media purchasing data was collected through Pattra Home Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/byPattraHome between February 1st, 2021–May 31st, 2021. The first phase in this research, consumers were classified into three segments which are 1) Business owner, individuals who are in management level and interested in investment 2) Luxury Lifestyle–individuals who spend their money on luxury products 3) Broad Audience–individuals who have no specific interests. The findings indicated that A/B testing was able to identify 2) Luxury Lifestyle had the most interest in purchasing a house which price are higher than 20 million Baht. The second phase, target consumers were identified by their reactions such as comments, clicks, advocates. Lookalike Audience were implemented to retargeting and finding more targets. The results were measured by input numbers of Lead Generation. As a result, Retargeting and Lookalike Audience which are Facebook features enhanced conversion to 33 persons by spending 24,000 baht between May 1st–31st, 2021. These features are very effective and are recommended for entrepreneur and marketers.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม)--สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2563
Subjects: ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การโฆษณา
การตลาด -- การจัดการ
การตลาด -- การตัดสินใจ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในธุรกิจ
Facebook (Electronic resource)
พฤติกรรมผู้บริโภค
Advisor(s): ทิวา พาร์ค
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5098
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kasika.chaw.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback