DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4168

Title: แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปสำเร็จพร้อมปรุง VERA Meat
Other Titles: Business Plan for VERA Meat Processed Pork
Authors: หนึ่งฤดี สกุลสุวรรณ
Keywords: เนื้อหมูแปรรูป
พร้อมปรุง
VERA Meat
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Citation: None
Series/Report no.: None;None
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปสำเร็จพร้อมปรุง แบรนด์วีร่า มีท (VERA Meat) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าและวิจัยในโอกาสและความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการประเมินการลงทุน การเงิน และความเสี่ยงต่างๆ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพื่อประเมินผลกระทบต่าง ๆต่อการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการสำรวจตลาดและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน ธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปสำเร็จพร้อมปรุง เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะเป็นทางเลือกให้กับคนที่ไม่รับประทานเนื้อวัวแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ใช้ชีวิตในเมืองที่ชอบทานเนื้อหมูและมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาในการเตรียมวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในอุตสาหกรรมเนื้อหมูแปรรูปปรุงสำเร็จพร้อมปรุง มีผู้ดำเนินธุรกิจอยู่จำนวนไม่น้อย แต่ในเรื่องของคุณภาพนั้นมีหลายระดับ ซึ่งตลาดยังขาดเนื้อหมูที่มีเกรดและคุณภาพดี และโดยที่ปัจจุบันผู้บริโภคสนใจและใส่ใจเรื่องคุณภาพของอาหารมากขึ้น ผู้ทำการศึกษาวิจัยฉบับนี้จึงมองเห็นโอกาสที่จะทำเนื้อหมูแปรรูปสำเร็จพร้อมปรุงเกรดพรีเมียม โดยเนื้อหมูได้รับการคัดสรร ผ่านการตัดแต่งชิ้นส่วน ปลอดฮอร์โมน ปลอดสารเร่งเนื้อแดง ผ่านการหมักและปรุงรสชาติให้กลมกล่อม โดยนักวิทยาศาสตร์การอาหาร โดยไม่ใส่ผงชูรส หรือสารกันบูด และผ่านการรับรองคุณภาพของเนื้อหมูสดที่มาจากฟาร์มที่มีมาตรฐานระดับสากล การศึกษาวิจัยแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปสำเร็จพร้อมปรุงแบรนด์วีร่า มีท (VERA Meat) มีการคาดการณ์การลงทุนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) โดยมีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี อีกทั้งมีการเตรียมแผนสำรองและแผนฉุกเฉินไว้ในกรณีที่ยอดขายไม่เป็นไปตามที่ต้องการ และมีแผนดำเนินการในอนาคต เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น
The preparation of the business plan for ready-to-cook processed pork products, VERA Meat, aims to study and research on the opportunities and possibilities of doing business. In order to make decisions in the formulation of strategies and business planning including the assessment of investment, finance, and various risks by analyzing the external and internal environment to assess the impact on business operations also including a market survey, behavior and buying decisions of consumers today. Ready-to-cook processed pork is a business that has a tendency of increasing demand. In addition to being an alternative to people who do not eat beef. It is also more convenient for people who live in the city and like to eat pork but have restrictions time on preparation. According to studies, it has been found that in the processed pork industry, there are many business operators. But in terms of quality, there are many levels. Which the market still lacking pork with good grade and quality and consumers are now more interested and concerned about the quality of food. The researcher, therefore, saw the opportunity to make processed pork with premium grade ingredients. Which the pork has been selected, hormones free accelerates red meat through fermentation and flavoring to be mellow by food scientists. Which will not add MSG or preservatives and it has passed the quality certification of fresh pork sourced from farms that have international standards. A research study on the business plan of ready-to-cook processed pork products, VERA Meat, has a total investment forecast of 2,000,000 baht with a 4 year payback period. There are a backup plan and emergency plan in case the sales do not go as desired. And have a plan for future operations to reach more consumers.
Description: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.) สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2562
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
อุตสาหกรรมเนื้อสุกร
การปรุงอาหาร (เนื้อสุกร)
Advisor(s): ณัฏฐชา พิบูลกุลพัฒน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4168
ISSN: None
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nuengruedee_saku.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback