DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3973

Title: แผนธุรกิจของเล่นเด็ก อาร์สยามทอยส์
Other Titles: Business Plan for R Siam Toys
Authors: วรันธร รุ่งโรจน์พัฒนเสรี
Keywords: ของเล่น
ของเล่นเด็ก
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: แผนธุรกิจของเล่นเด็กอาร์สยามทอยส์มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มองเห็นภาพที่มีความชัดเจน โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจ กลุ่มลูกค้าในแต่ละช่องทาง จากการวิเคราะห์ปัจจัย ภายในพบว่า บริษัทและบุคลากรมีประสบการณ์ความรู้ทางด้านสินค้าเด็ก ของเล่นเด็กมาเป็น ระยะเวลานาน มีสายสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและโรงงานผู้ผลิต ผู้จัดหาวัตถุ และความมั่นใจในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของสินค้าในส่วนปัจจัยภายนอกตลาดของเล่นเด็กมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มของสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของเล่นได้รับความนิยม การพัฒนาทางเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคุณพ่อคุณแม่คนไทยที่มีลูกช่วงอายุระหว่าง 3 เดือน – ช่วงอายุ 6 ปี อาศัยอยู่ในเมืองหลัก มีรายได้เฉลี่ยต่อคน 20,000 บาทขนึ้ ไปต่อเดือน รูปแบบการใช้ชีวิตยุคสมัยใหม่ ที่มีความชื่นชอบสินค้าตามกระแส ชอบการช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าและออนไลน์ ให้ความสําคัญใน เรื่องพัฒนาการ ความคิดริเรม่ิ สร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะสมอง และต้องคํานึงถึงมาตรฐาน ความปลอดภัยของลูก การตัดสินใจซื้อสินค้ามาจากสื่อโฆษณา บทความรีวิวและการรีวิวจากผู้ใช้ สินค้าจริง เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและการตัดสินใจซื้อสินค้า ผลการเก็บ แบบสอบถามด้าน การตัดสินใจเลือกซื้อของเล่นเด็ก กลุ่มตัวอย่าง 232 คน พบว่าปัจจัยที่สําคัญมากที่สุด อันดับท่ี 1 คือ ปัจจัยด้านการเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ อันดับที่ 2 คือ ปัจจัยทางด้านความแข็งแรง คงทน ของสินค้า อันดับที่ 3 คือ ปัจจัยทางด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้า การลงทุนในส่วนของการขยายช่องทางออนไลน์กลุ่มของเล่นประเภทเฟอร์นิเจอร์ (ของเล่นชิ้นใหญ่) เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดไม่มีการกู้ยืมจากภายนอก งบประมาณในการใช้รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท สําหรับการผลิตสินค้า 900 ชิ้น มีจุดคุ้ม ทุน 400 ชิ้น การประมาณการยอดขาย ภาพรวมของบริษัทในทุกช่องทางมีอัตราการเติบโตในระยะ 3 ปี ข้างหน้า เฉลี่ย 15% ต่อปี
R Siam Toys business plan aims to provide a clear image of an opportunity to successfully expand the business to customers through a various channel. From an internal factor analysis, the company and personnel had both experiences in children's products and a strong relationship between the customers and the manufacturer guaranteeing quality and the standard of the products. For the external factor analysis, there is continuing growth in the market of baby's products. Further, the trend of the furniture market is continuously receiving attention from the customers, integration from the technological development and the trade and influence from an e-commerce sector. The target groups are Thai parents with children between the ages of three months and six years old, living in the central city with an average income of 20,000 baht per month. With the lifestyle in this modern era create a demand for trending products by shopping in department stores and online channel. Besides, an emphasis on the importance of the development of the child's creativity, skill development, and a child's safety standards are the factor to encourage customers to purchase products. An advertising media, reviews, and the word-of-mouth from the customers could also build confidence before the purchase decision. The results of the questionnaire collection on the decision to buy children's toys from the sample of 232 people found that the most crucial factor was about enhancing the learning capability development. The second factor is about the strength and durability of the products. The third factor is the quality standard of the product. Investment in the expansion of online channels, of the toy furniture category or the large size toy. All shareholder raised a large piece of capital for the investment without the need for external financing. The budget of the expenditure was 1,000,000 baht for manufacturing 900 units which has 400 units as the break-even points. Overall, the forecast sales of the company in all channels will face an average growth rate of 3% over the next three years.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
ของเล่น
เครื่องใช้สำหรับเด็ก
การตัดสินใจ
โฆษณา
Advisor(s): สุชาติ ไตรภพสกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3973
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
waruntron_rung.pdf6.79 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback