DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2696

Title: การปรับตัวสาระนิตยสารท่องเที่ยวสู่สาระของการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล
Other Titles: The Adaptation of the Content of Travel Magazines to the Essence of Tourism in the Digital Age
Authors: กีรติ ประเสริฐยิ่ง
Keywords: การปรับตัว
สาระ
นิตยสารท่องเที่ยว
เว็บไซต์
ยุคดิจิทัล
Issue Date: 2560
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิธีการนำเสนอเนื้อหาการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวผ่านนิตยสารท่องเที่ยวและผ่านสื่อใหม่ 2) เพื่อศึกษาวิธีการปรับตัวของนิตยสารท่องเที่ยวเพื่อให้เข้ากับยุคดิจิทัล และวิธีการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้นิตยสารอยู่รอด ทั้งด้านของรายได้และการรักษาฐานผู้อ่าน 3) เพื่อศึกษาเว็บไซต์ของนิตยสารท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งเว็บไซต์ท่องเที่ยวแบบครบวงจรที่สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว 4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้รับสารที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวโดยอ่านผ่านนิตยสารท่องเที่ยวและผ่านสื่อใหม่ 5) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งเว็บไซต์ท่องเที่ยวแบบครบวงจร รูปแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจำนวน 15 คน โดยแบ่งเป็นบรรณาธิการนิตยสารท่องเที่ยวจำนวน 2 คน บุคลากรจากบริษัทนำเที่ยวจำนวน 2 คน ผู้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 คน และผู้อ่านที่เปิดรับสารเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวจำนวน 8 คน ผลวิจัยพบว่า 1) รูปแบบเนื้อหาในนิตยสารและเว็บไซต์แทบจะไม่มีความแตกต่างกัน แต่ต่างกันที่วิธีการนำเสนอ เว็บไซต์มีข้อได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูล 2) นิตยสารและเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ต้องทำไปควบคู่กัน ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะส่งผลให้ทางเลือกสื่อลดน้อยลงเว็บไซต์เป็นฐานข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถลดจำนวนคนภายในองค์กรลงได้ เว็บไซต์ที่มีโปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจและตรงตามความต้องการ สามารถกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้อ่านได้อย่างทันที 3) เนื้อหาบนเว็บไซต์ต้องมีความน่าสนใจ มีคุณภาพ ถ้าสามารถผลิตเนื้อหาออกมาได้ดีผู้อ่านจะเกิดการแชร์และส่งต่อ ยิ่งมีสื่อหลายช่องทางยิ่งสามารถเข้าถึงผู้อ่านได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อองค์กรเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามา และเพิ่มรายได้มากมายแก่องค์กร 4) ผู้อ่านให้ความสำคัญกับภาพประกอบที่สวยงามเป็นหลัก และการให้ข้อมูลที่ละเอียด ครบถ้วน ชื่อเสียงของผู้ผลิตเนื้อหาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือ 5) การนำเสนอเนื้อหาต้องมีความต่อเนื่อง และรวดเร็ว หน้าเว็บไซต์ต้องสวยงามและทันสมัย รายได้จะมาจากทางสปอนเซอร์เป็นหลัก การโฆษณาจะเป็นในรูปแบบของการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวหรือการแฝงสินค้าเข้าไปในเนื้อหานั้นๆ
These research had five objectives: 1) To study content presentation of introducing travelling attractions through travel magazines and new media 2) to examine how travel magazines adapt to the digital age, and how to modify the organization to keep the magazines alive both the income and maintain the reader base 3) to investigate websites of travel magazines for the guidelines for the establishment of a comprehensive travel site that can reach readers quickly. 4) to study the readers’ behavior in wanting to travel by reading through travel magazines and new media, and 5) to study the guidelines for establishing of a comprehensive travel site. The research was qualitative, using in-depth interviews with 15 respondents: two editors of travel magazines, two staff from the tour company, three travel guides and related persons, and eight readers about travelling. The results showed that 1) The content format in magazines and websites was no difference but differed in presentation. The website had advantages in terms of hosting the presentation. 2) Magazines and websites were a must do. If one is missing, the media choices will diminish. Website is a convenient and faster database enabling to reduce the number of organization staff. Interesting websites that matched with customer needs enable to stimulate the readers’ purchase immediately. 3) Content on the websites must be of high quality. If the content can be produced well, readers will share and forward. The more media you have, the faster you can reach your readers. When organizations become widely known, sponsors will come and increase lots of income for organizations. 4) Readers focused on beautiful illustrations and complete information. The reputation of a content producer was one factor that makes the readers feel that the information is reliable. 5) Content presentation must be continuous and fast. Websites must be beautiful and modern. The income was mainly from sponsors. Advertising would be in the form of reviews of travelling places, or product placement in the content.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.) -- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560
Subjects: วารสารศาสตร์ออนไลน์
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย
วารสาร -- การตลาด -- การศึกษาเฉพาะกรณี
วารสาร -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณี
Advisor(s): ธรรญธร ปัญญโสภณ
ปีเตอร์ กัน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2696
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
keerati_pras.pdf4.81 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback