DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2695

Title: การสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินในยุคดิจิทัล
Other Titles: The Development of Personality, Image and Personal Branding of the Artists in the Digital Age
Authors: ภัทรจิระ พิสิฐมุกดา
Keywords: บุคลิกภาพ
ภาพลักษณ์
แบรนด์บุคคลของศิลปิน
การบริหารจัดการและดูแลความเสี่ยง ยุคดิจิทัล
Issue Date: 2560
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของศิลปินในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง 2) เพื่อศึกษาการสร้างแบรนด์บุคคลของศิลปินในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงสู่สาธารณะชน 3) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลที่ยั่งยืน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับศิลปินให้เกิดความเหมาะสมในยุคดิจิทัล 4) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการความเสี่ยงของการจัดตั้งธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 20 คน ได้แก่ศิลปิน จำนวน 2 คน ผู้จัดการหรือฝ่ายดูแลบริหารจัดการศิลปิน จำนวน 5 คน ครูผู้สอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ จำนวน 3 คน และการสนทนากลุ่มกับแฟนคลับ จำนวน 10 คน และนำผลการสัมภาษณ์ที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างบุคลิกภาพของศิลปินเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่สำคัญ โดยเริ่มจากปัจจัยภายในที่เกิดจากทัศนคติที่รักและอยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ การมีมารยาท คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ปัจจัยภายนอกต้องมีรูปร่างหน้าตาและเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ การเดิน การแต่งกาย ทักษะการสื่อสาร การร้องเพลง การแสดง การทำศัลยกรรม ทักษะความสามารถพิเศษ เช่น ภาษาต่างประเทศ ดนตรี กีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมและบุคคลรอบข้าง รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมก็ส่งผลให้ศิลปินมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ชัดเจน โดดเด่นและแตกต่างมากยิ่งขึ้น 2) กลยุทธ์ในการสร้างจุดขายในเรื่องบุคลิกภาพและคาแรคเตอร์ของศิลปิน ประกอบด้วย การสร้างบุคลิกภาพและคาแรคเตอร์ที่เป็นชัดเจนเป็นธรรมชาติเหมาะสมกับวัย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และ แบรนด์บุคคลของศิลปินให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ว่าจ้างงานและกลุ่มแฟนคลับให้เกิดการยอมรับและจดจำ 3) การวางแผนการบริหารจัดการในการรักษาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลให้ยั่งยืน ศิลปินต้องหมั่นฝึกพัฒนาความสามารถ สะสมประสบการณ์และปรากฏตัวผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 4) ศิลปินจำเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และวางแผนในการต่อยอดทางการตลาด ทั้งในด้านผลงานและธุรกิจ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลให้ศิลปินอยู่ในวงการสื่อบันเทิงที่มั่นคงและเป็นโอกาสในการสร้างความสำเร็จให้ยั่งยืนในการดำเนินชีวิตและทำงานในวงการสื่อบันเทิงอีกด้วย
This purpose of this research were 1) to study the development of personality and image of the artists in the entertainment industry; 2) to examine personal branding of the artists in the entertainment industry to the public; 3) to investigate the image and personal branding management, including properly problem solving which might arise with the artist in the digital age and; 4) to study the risk management of the establishment consulting and management business of image and personal branding. This research was qualitative using in-depth interview. The samples consisted of 20 interviewees who were two artists, five artist managers, three acting and personality development trainers, and a focus group with 10 fan clubs. All interviews were analyzed and synthesized to achieve the objectives of the research. The results revealed that 1) the personal management was an important basic factor, beginning with the internal factors which were raised from a loving attitude and wanted to be a well-known, famous, mannerly, moral, ethical and disciplined artist. From the external factors, the artists should have unique appearance and voice; for example, walking, communicating, singing, acting, and getting plastic surgery. Besides, they should have special abilities and skills such as foreign languages, music, sports and so on. Meanwhile, the environmental and surrounding factors, including social service activities, were strongly related to the personality and image of artists as these factors could promote and support the artists to be more outstanding and different; 2) the point of sale marketing strategies in artists’ personality and character consisted of creating the outstanding and natural personality and character to encourage their image and personal branding so that they could respond the target groups which were employers and fan clubs, leading them accept and recognize the artists; 3) the planning and managing to maintain personality, image and personal branding lasting was that the artists should keep practicing and always appeared on media; 4) the artists should have a plan to manage risk and manage marketing in term of works and business as they could support the artists’ image and personal branding and leading them to opportunity in creating sustainable success in their lives and job in the entertainment industry.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.) -- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560
Subjects: ศิลปิน
นักแสดง
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Advisor(s): ธรรญธร ปัญญโสภณ
ปีเตอร์ กัน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2695
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
phatchira_pisi.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback