DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2349

Title: การสำรวจพฤติกรรม และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียในการสร้างรูปแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
Other Titles: Study for Behaviors and Opinions of Mass about Multimedia using to Create Exhibition for Museum
Authors: สุธาวรรณ หนูครองสิน
Keywords: พิพิธภัณฑ์
มัลติมีเดีย
ส้มตำ
พฤติกรรมผู้เข้าชม
Issue Date: 2560
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาเรื่อง “โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส้มตำวัฒนธรรมอีสาน” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียที่สามารถสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับส้มตำ และวัฒนธรรมอาหารอีสาน นำมาใช้ในการออกแบบระบบสื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ (2) เพื่อสำรวจพฤติกรรม และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียในการสร้างรูปแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านส้มตำ และวัฒนธรรมอาหารอีสาน แห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยฉบับนี้ มีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารงานพิพิธภัณฑ์จำนวน 2 ท่าน พบว่า พิพิธภัณฑ์ควรใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียมาช่วยในการจัดแสดงผลงาน ควรมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดเพื่อไม่ให้พิพิธภัณฑ์หยุดนิ่ง และควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ชมมีส่วนร่วมสามารถจับต้องหรือสัมผัสสิ่งของที่จัดแสดงได้ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณได้จากการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน พบว่า ผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 15-19 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ด้านพฤติกรรมการเข้าชม พบว่า ส่วนใหญ่เคยชมพิพิธภัณฑ์ โดยเข้าชมเป็นกลุ่ม และเข้าชมพิพิธภัณฑ์กับเพื่อน มีความถี่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 1-2 ครั้งต่อปี ระยะเวลาเข้าชมแต่ละครั้ง 1-2 ชั่วโมง และเข้าชมในวันเสาร์ - อาทิตย์ สื่อจัดแสดงที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ ภาพถ่ายและป้ายคำบรรยาย คอมพิวเตอร์ และสื่อที่ผู้ชมสามารถมีกิจกรรมร่วมได้ สาเหตุหลักที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือความแปลกใหม่ของพิพิธภัณฑ์ ขณะที่ผู้ที่ไม่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีสาเหตุคือ ไม่มีเวลาไป กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ส้มตำฯ โดยราคาบัตรเข้าชมที่เหมาะสม คือ ท่านละ 50 บาท และกิจกรรมรูปแบบที่จะทำให้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์มากที่สุด คือ สาธิตการทำอาหารอีสาน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อมัลติมีเดียสร้างรูปแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ พบว่า เนื้อหาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สื่อในรูปแบบดิจิทัลที่ผู้ชมสามารถสัมผัสและโต้ตอบกับสื่อได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยสร้างสรรค์นิทรรศการให้มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และการใช้สื่อจัดแสดงและเทคนิคการนำเสนอที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ตามลำดับ
This Independent Study: Somtum and Isan cultural Museum, its objectives are (1) to study multimedia technology for communicating content about Somtum and Isan food Culture that use for design education media in the museum, and (2) to survey behaviors and opinions of people which affect to multimedia usage for museum’s exhibitions. For Those reasons, this research study for ways and opportunities to found the museum to be a new learning resources, and to be a new information resources about Somtum and Isan food Culture in Bangkok. A collecting data of this research are both a quality and a quantity research. The quality data collect from 2 museum’s executives by in-depth interview. It found that the museum should use multimedia technologies for exhibition and always show traveling exhibitions for its interesting, and last, the museum should set some activities that make visitors to join or touch or access exhibited objects. About the quantity data, questionnaires are collected from 400 samples. By the result of questionnaire found that most of the museum visitors are men, age 15 – 19 years old, and bachelor degree. They are student and their earnings are under 10,000 Bath. About the samples’ behavior, most of them have visited some museum by group or with their friends. The frequency of visit is 1 or 2 time(s) a year, Duration between 1 and 2 hour(s) and they often visit on Holiday like Saturday and Sunday. Exhibited media that they like are photography, lectures or labels, computer and media activity that they can join in. The main reason they visited a museum is up to novelty of that museum. In the other hand, among people who have never visited a museum, they said the reason that they have no time. However, the samples’ tendency said that they will visit the “Somtum and Isan cultural museum”. The best price of ticket fee is 50 Bath per a person and an activity they desire to join the most is Isan-cooking demonstration. For opinion about using multimedia to build museum exhibition, we found that 3 significant things are, first, interactive digital media: mean of 4.76, second, education activities via computer program for creative exhibition: mean of 4.64, and third, modern media and presentation: mean of 4.61.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.) -- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559
Subjects: พิพิธภัณฑ์ -- การจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ -- การออกแบบตกแต่ง
ส้มตำ
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- อาหาร
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Advisor(s): มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย
ณัฎฐณิชา ณ นคร
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2349
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sutawan_nukr.pdf11.13 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback