DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1546

Title: โครงการ ICON RADIO วิทยุออนไลน์ที่จะทำให้คุณรู้เท่าทันอย่างบันเทิง
Other Titles: The ICON RADIO online radio to keep you entertained so knowingly
Authors: ภาณุวัฒน์ เจริญสุข
Keywords: วิทยุออนไลน์ และวิทยุอินเตอร์เน็ต
นักจัดรายการวิทยุ
ธุรกิจบันเทิง
Issue Date: 2558
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุออนไลน์และศึกษาทัศนคติการเปิดรับสื่อวิทยุออนไลน์ของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้ฟังวิทยุ ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครใน 4 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตคลองเตย เขตวัฒนา และเขตบึงกุ่ม โดยการสุ่มแบบง่ายด้วยการลงพื่นที่แจกเอง โดยมีเคครื่องมือป็นการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) คำถามปลายเปิด เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 385 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็นนักเรียนและนักศึกษา มีรายได้ระหว่าง 20,001 ถึง 30,000 บาท ต่อเดือน ด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับฟังทางแอพพลิเคชั่นและฟังทางเว็บไซต์ โดยใช้เวลาฟังในช่วงเย็น (15.01 - 18.00 น.) มีระยะเวลาในการฟังแต่ละครั้งประมาณ 1 ชั่วโมง - 2 ชั่วโมง และในแต่ละวันเปิดฟังวิทยุออนไลน์ 2-3 ครั้ง ทั้งนี้พฤติกรรมในการรับฟังวิทยุออนไลน์ผู้ฟังจะฟังคนเดียวหรือฟังกับเพื่อน โดยส่วนใหญ่แนวเพลงที่ชอบฟัง คือ แนว POP และหากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟังเพลงกลุ่มตัวอย่างจะไม่ยินดีเสียเงิน ด้านทัศนคติการเปิดรับสื่อวิทยุออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อวิทยุออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้ฟังเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ความสะดวกสบายในการรับฟัง ส่วนข้อที่ผู้ฟังเห็นด้วย ได้แก่ ฟังเพราะเนื้อหารายการ ส่วนข้อที่ผู้ฟังมีทัศนคติเฉยๆ ได้แก่ ฟังเพื่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้านความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อวิทยุออนไลน์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อวิทยุออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ผู้ฟังมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ (1) ด้านรูปแบบเพลง โดยผู้ฟังพึงพอใจเรื่องความหลากหลายของเพลงที่ไม่มีการแบ่งค่ายมากที่สุด (2) ด้านเทคนิคการจัดรายการโดยผู้ฟังพึงพอใจเรื่องการให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด และ (3) ด้านผู้จัดรายการ โดยผู้ฟังพึงพอใจเรื่องผู้จัดเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ (เน็ตไอดอล) ตามลำดับ
An objective of this research is to study demography factor, a behavior of radio-online admission, and an attitude of radio-online admission of listeners listening in Bangkok. The researcher randomly distributed questionnaires to a sample of radio listeners who live in 4 districts in Bangkok namely Pathumwan, Khlongtoei, Vadhana, and Buengkum. A tool is giving questionnaires with an open-ended question from the target group total of 385 persons. Data from the target showed that the majority of females than males by ranged in age between 20 to 30 years and most respondents are education in the undergraduate level. The most were single a career as a student earn between 20,001 to 30,000 baht per month. The exposure of the majority of online radio listening via apps and listen to the website. The time spent listening in the evening (15:01 to 18:00 hrs.) for a period of approximately one hour each time to listen - two hours each day and listen to radio online 2-3 times the behavior and listening to online radio listeners. Listen to listen alone or with friends, the most music is like listening to POP or line if the costs of music samples are not willing to pay for it. The attitude of exposure to radio online sample attitudes about their exposure to online radio in the overall level agreed. Considering in detail the audience agreed comfort in hearing and listen because content and an audience with the attitude passively listening to the purchase of goods and services and listen because the satisfaction of exposure to radio online, the majority are satisfied with their exposure to online radio in the overall level. If considering the revenue side found, listen satisfaction in all aspects by averaging include (1.) the music formats, by audience satisfaction about the variety of music without a label (2.) the technical arrangements, by the audience appreciate the knowledge and accurate information as possible, and (3.) the jockey by audience satisfaction about who is popular in the online world (net idol), respectively.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.) -- สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทบาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558
Advisor(s): ปีเตอร์ กัน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1546
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
panuwat_jaro.pdf6.07 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback