DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1309

Title: โครงการจัดตั้งธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถีชุมชน
Other Titles: “Green Capsule Hostel” in order to preserve the community Lifestyle
Authors: จิตมณี นิธิปรีชา
Keywords: แคปซูล โฮสเทล
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
รักษาวิถีชุมชน
พื้นที่สีเขียว
Issue Date: 2558
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษางานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโครงการจัดตั้งธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถีชุมชน และศึกษาการตัดสินใจในการใช้บริการโฮสเทล เนื่องจากบริเวณ ซอยสุขุมวิท 36 ทำการถมที่ดิน โดยหวังว่าจะขายที่ดินให้กับนายทุน เพื่อให้สร้างเป็นคอนโดมิเนียม แต่ซึ่งบริเวณนั้นเป็นพื้นที่เก่าแก่ของคนในชุมชน ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวจึงยังไม่มีการซื้อขายจึงทำให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าและไม่สามารถต่อยอดทางธุรกิจอื่นได้อีก ทำให้พื้นที่นั้นไม่สามารถมีมูลค่าเพิ่มเติมได้ โดยโครงการนี้ได้วิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยนำข้อมูลเชิงลึกมาสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีก 385 คน เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี สถานภาพสมรสโสด ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ 1,000 – 1,499 USD ต่อเดือน และมีภูมิลำเนาที่ South East Asia มีประสบการณ์การเข้าพักโฮสเทล 1-2 ครั้ง มีสมาชิกร่วมเดินทาง 2 คน ระยะเวลาในการเข้าพัก 1-2 คืน รูปแบบห้องพักเป็นห้องพักรวม ลักษณะห้องพักที่เลือกใช้บริการมีลักษณะแบ่งสัดส่วนเป็นห้อง ไม่เคยใช้บริการอาหารเช้าของโรงแรม นิยมจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com ชำระเงินทางบัตรเครดิต และเหตุผลในการเลือกห้องพักคือราคา ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์คือเรื่อง ความสะอาดของห้องพัก ด้านราคา คือเรื่องราคาห้องพักเหมาะสมกับระยะเวลาที่เข้าพัก ด้านสถานที่ตั้ง คือเรื่องทำเลที่ตั้งเหมาะสมใกล้สถานีรถไฟฟ้า ด้านการส่งเสริมทางการตลาด คือเรื่องการลดราคาห้องพักมีผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก ด้านลักษณะทางกายภาพคือเรื่องความสะอาดภายในห้องน้ำรวม ด้านพนักงานให้บริการคือเรื่องพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ เป็นมิตร ด้านกระบวนการบริการ คือเรื่องความสะดวกสบายในการชำระเงินค่าห้องพัก ส่วนการตัดสินใจในการใช้บริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยระหว่างเข้าพัก
The purposes of this research are to study the feasibility of setting up a “Green Capsule Hostel” project in order to preserve the community lifestyle and to study customers’ decision making process in choosing a hostel to stay. Due to the reclamation of land in Sukhumvit 36 area in hopes of selling this piece of land to the capitalists to build a condominium but it is a pristine area of the community. Therefore, there’s no trading on that piece of land leaving it empty due to no business extension and added value to the land leading to an interest to study for this research. The researcher used quantitative research method for this research. The questionnaires were formulated from the insights found from the literature review before being distributed to the respondents. The researcher was able to collect 385 samples. The majority of respondents for this research are female, foreign tourists who aged between 26-30 years old. Majority of the respondents are single. Their education level is bachelor’s degree. Majority of them are office employees with an income of 1,000 - 1,499 USD per month and their domicile is South East Asia. These respondents have had the experience of staying in a hostel once or twice and usually with 2 accompanied members. The length of stay is 1-2 nights. The room type that they chose is usually dormitory style which has separate rooms inside. Majority of the respondents do not consume breakfast from the hostel and usually book the hostels from Agoda’s website. Majority of the respondents paid for the hostel via credit card and their decisions were based on the price of the hostel. Regarding the marketing mix that affects the respondents’ decision making process, in terms of product, the majority of the respondents are concerned about the cleanliness of the room. In terms of price, the majority of the respondents are concerned about the suitable rate when compared to the length of stay. In terms of place, majority of the respondents are concerned if it’s a suitable setting that is close to the BTS/ MRT. In terms of promotion, majority of the respondents are concerned about discounts. In terms of physical appearance, majority of the respondents are concerned about cleanliness of the shared bathroom. In terms of services, majority of the respondents are concerned about the staffs’ friendliness and polite manners. In terms of service process, majority of respondents are concerned about the speed of registration during check in and check out. While the factor that effects their decision making process most in choosing a hostel is the safety during their stay.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.) -- สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558
Advisor(s): ปีเตอร์ กัน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1309
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
jitmanee_nith.pdf6.61 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback