DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1301

Title: โครงการจัดตั้งธุรกิจการจำหน่ายและการให้บริการรถจักรยานยนต์เวสป้า (Vespa) เพื่อการสร้างชุมชน เวสป้า (Vespa Bangna)
Other Titles: Business Project of Vespa Distribution And Services Center For Creating Vespa Community (Vespa Bangna)
Authors: นลินธรณ์ เตมีสุภาพ
Keywords: เวสป้า
รถจักรยานยนต์เฉพาะกลุ่ม
พฤติกรรมผู้บริโภค
คาราวาน
ปัจเจก
Issue Date: 2558
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการจัดตั้งธุรกิจการจำหน่ายและการให้บริการรถจักรยานยนต์เวสป้า (Vespa) เพื่อการสร้างชุมชน เวสป้า บางนา (Vespa Bangna) อีกทั้งศึกษาความสนใจ ความต้องการ พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการของโครงการ โดยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบริษัทผู้นำเข้าเวสป้าและผู้บริโภคเวสป้า และข้อมูลเชิงปริมาณใช้การสำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม ทำการสุ่มตัวอย่างความการวิจัยเชิงปริมาณโดยคำนวนตามสูตรของทาโรยามาเน่ จากกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และทำการเก็บแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด แบบสุ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ตลาดรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากผู้บริโภคมีความเป็นปัจเจกสูงขึ้น โดยผู้บริโภคหันมาบริโภครถจักรยานยนต์ประเภทเฉพาะกลุ่มมากกันมากขึ้น ทำให้สินค้าและบริการในยุคปัจจุบันต้องสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคได้ อีกทั้งการทำให้ธุรกิจยั่งยืนจากการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับผู้บริโภคคือกุญแจสำคัญในการประกอบธุรกิจรถจักรยานยนต์แบบเฉพาะกลุ่มนั่นเอง ด้านข้อมูลเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 31- 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว และพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าและบริการจากความรักและความชอบเป็นหลัก เหตุผลด้านประโยชน์การใช้สอยเป็นเหตุผลรองลงมาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเวสป้า คือ ตราสินค้า ศูนย์บริการแบบครบวงจร ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ กิจกรรมคาราวานและการออกทริปท่องเที่ยว สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างสนใจคือ สถานที่ที่สามารถเดินทางได้สะดวก ไม่ซับซ้อน มีที่จอดรถ รวมถึงมีสถานที่รวมกลุ่มและทำกิจกรรมต่างๆ และแหล่งที่กลุ่มตัวอย่างรับข้อมูล ข่าวสารส่วนใหญ่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
The objectives of this research are to study the possibilities to set up the business project of Vespa Distribution And Services Center For Creating Vespa Community (Vespa Bangna), to study consumer’s interest, requirement, behaviour, and marketing mix that influence the selection of product and service. The method to collecting qualitative data by using in-depth interview method to interviewed the Vespa importing company and Vespa’s consumer. And collecting quantitative data by using survey method to distribute questionnaires to 400 samples of people in Bangkok metropolitan region. This sampling of quantitative research by using of Taro Yamane formula. The result of qualitative shows the motorcycle market changed a lot since consumers are more individualistic. Consumers turn to consume much more niche-type motorcycle then products and services in the present must be able to meet the changing needs of consumers. Moreover, to build a relationship continuing with consumers is the key to make the niche-type motorcycle business sustainable. The result of quantitative shows the majority of the respondents were male aged between 31- 40 years old, hold a bachelor degrees, the occupation are general employee, business owner and private companies employee and had an income range 20,001 - 30,000 baht per month. The majority of the respondents chose to consume products and services from their love and passion and the second reason is the functional. The factors influencing the decision to purchase goods and services of Vespa are brand, one stop service center, reasonable price, caravan and tourist trips activities. The interested place of the respondents must conveniently accessible place, parking available and easily group activities. The respondents mainly get information through the Internet.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.) -- สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558
Advisor(s): ปีเตอร์ กัน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1301
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nalintorn_team.pdf7.01 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback