DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1109

Title: พฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอบันทึกเสียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีจัดทำแผนธุรกิจสตูดิโอบันทึกเสียง
Other Titles: The clients’ behavior towards using sound recording studios in Bangkok and suburban area: A business plan for sound recording studios
Authors: กรดาว พัฒนถาบุตร
Keywords: สตูดิโอบันทึกเสียง
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P)
พฤติกรรมการใช้บริการ
แผนธุรกิจ
Issue Date: 2558
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอบันทึกเสียง รวมถึงข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4P)ที่มีผลทำให้กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคเลือกใช้บริการ สำหรับจัดทำแผนธุรกิจสตูดิโอบันทึกเสียงในขั้นตอนถัดไป โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับแผนการตลาดธุรกิจสตูดิโอบันทึกเสียงจากกลุ่มผู้เป็นเจ้าของกิจการ และแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.8871 ก่อนนำไปสำรวจผู้ใช้บริการสตูดิโอบันทึกเสียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 120 ราย ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคร์-สแควร์ และความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการสตูดิโอบันทึกเสียงส่วนใหญ่เป็นศิลปิน นักร้อง โปรดิวเซอร์ ที่เข้ามาบันทึกงานเพลง ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มโปรดิวเซอร์ ที่เป็นผู้ควบคุมผลิตงานดนตรีให้กับค่ายเพลงต่างๆของไทย ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ต้องการสตูดิโอบันทึกเสียงที่มีทั้งเครื่องมือ-อุปกรณ์ กับบุคลากรที่มีความชำนาญ สามารถทำให้ผลงานออกมามีคุณภาพสูงสุดได้อย่างมืออาชีพ แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์(Product)ในระดับมากที่สุด เมื่อเทียบกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆอย่าง ปัจจัยด้านราคา(Price)จากการเทียบราคาค่าบริการกับคุณภาพและบริการที่จะได้รับ ปัจจัยด้านสถานที่(Place)จากความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกกับทำเลที่ตั้ง และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion)จากการติดต่อประสานงานกับการมีชื่อเสียง/ความน่าเชื่อถือของสตูดิโอบันทึกเสียง อันมีผลทำให้หลังการใช้บริการ ผู้ใช้บริการที่ได้รับความพึงพอใจและประทับใจจะกลับมาเป็นลูกค้าประจำ อีกทั้งมีการบอกต่อกับเพื่อนร่วมงานในวงการเดียวกันให้มาใช้บริการ จนกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่ประสบผลสำเร็จอยู่เสมอ
The purpose of this research is to study the clients’ behavior towards using sound recording studios, including demographic information with the Marketing Mix(4P) that resulted in the target client options to make a business plan for the sound recording studios. By the personal interview with the group of owners about actual experiences of a sound recording studio marketing plan, and the questionnaire was tested by Cronbach’s Alpha from the sample of 30 participants with the reliability of 0.8871 before collecting data from 120 clients in Bangkok and suburban area. The statistical analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-Square, and One-Way ANOVA. The result found that the mainly sound recording studio clients are artists, singers, and producers to record the music, which corresponds the target client. In particular, the producer group is the music production supervisor for Thai music camps. This client group need a sound recording studio, tools equipment, and a personnel who has the expertise to make the work as the professional quality. In overview, the clients focus on the product at the highest level. Compared with the other marketing mixes, the price from comparing quality on service charges, the place from the availability of facilities and the location, and the promotion from the coordination with the famous/reliability of the sound recording studio. After using the service. The clients who have been satisfied and impressed will return as a regular customer, and will tell to their colleagues as word of mouth. All of these factors always become one of the successful marketing strategy.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
Advisor(s): ปีเตอร์ กัน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1109
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies

Files in This Item:

File Description SizeFormat
korndao.patt.pdf9.15 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback