DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1092

Title: โครงการธุรกิจบริการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
Other Titles: Brand image specialist for cafes and restaurants
Authors: ณัฐพงษ์ พิรุณทอง
Keywords: ภาพลักษณ์
ร้านอาหาร
ร้านเครื่องดื่ม
Issue Date: 2558
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 4) เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 5) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจบริการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 15,000 – 20,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มจากหน้าตาอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ การออกแบบภายในและภายนอกของร้าน และรองลงมา คือ ความมีชื่อเสียงของร้าน/เจ้าของร้าน ส่วนปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ พนักงานที่ให้บริการต้องใช้คำพูดสุภาพ สถานที่ตั้งต้องตั้งอยู่ทำเลที่ดี สังเกตง่าย และควรมีการบริการสอบถามเช็คราคาอาหารและเครื่องดื่มผ่านทางเว็บไซต์/โทรศัพท์ ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจและตัดสินใจในการใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด สำหรับความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่มต่อผู้ใช้บริการนั้น กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นในด้านการโฆษณา(Advertising) มากที่สุดคือ โฆษณาบนอินเตอร์เน็ต แบนเนอร์ Facebook , Youtube , Google ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) คือการให้ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct Marketing Communication) คือชื่อแบรนด์ของร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion Communication) ที่ คือโปรโมชั่นลดราคา ด้านการสื่อสารแบบส่วนตัว (Personal Communication) คือ รีวิว บล็อกเกอร์ พันทิป.คอม และสุดท้ายด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด (Sponsorship and Event) ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ ออกร้านตาม Event ส่วนประเภทสินค้าและบริการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีอยู่ภายในร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดคือ บริการแคทเทอริ่ง อาหารและเครื่องดื่มนอกสถานที่ รองลงมา คือ ต้องการให้มีบริการเวิร์คช็อปทำอาหารและเครื่องดื่มจากทางร้าน จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การให้บริการของธุรกิจบริการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประกอบการ ควรคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และยั่งยืน
This project aims to study several factors with regards to the cafes and restaurants industry. The research topics are: 1) Consumer behavior 2) Customer satisfaction 3) Factors concerning the consumers’ decision making 4) Effects of marketing communications 5) Feasibility of brand image services for this industry The target group samples in this research are 400 consumers selected from cafes and restaurants with more females than males. The age range from 20 to 30 years old and have graduated from University. Most are employees in the private sector with income range between 15,000 to 20,000 Baht per month. The majority of the samples make their decision on choosing a cafe or restaurant ,in the order, based on the presentation of the food, the interior and exterior of the place and the reputation of the place or the owner. With regards to spending per visit, the price must be relative to the quality and service staff must be polite. The location can also affect the decision whether to visit. It is recommended for the cafe or restaurant to have a price of the menu available online or enquiry over the phone. There are many kinds of communications that can be done to promote awareness and gain new customers. The target group are most inclined towards the banner advertising on Facebook and YouTube. Google is mostly used for Public Relations to look up the cafe or restaurant’s useful information. Direct Marketing Communication is the branding done by the cafes and restaurants to convey their messages. Sales Promotion Communication is very effective in getting attention from the consumers. Personal Communication refers to blogs and word-of-mouth referals which can be very influential. Lastly, Sponsorship and Event is considered useful to gain exposure outside of the shop location. Other services the samples would like to see from the food businesses are catering and how-to workshops. The results from this study shows that the brand image of a successful cafe or restaurant must reach out to the right target group, to build a sustainable business.
Description: การค้นคว้าอิสระ(บธ.ม.)--สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,2557
Advisor(s): ปีเตอร์ กัน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1092
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies

Files in This Item:

File Description SizeFormat
natthapong_phir.pdf15.23 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback