DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4992

Title: แผนธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปประเภทลูกชิ้นหมูแฮปปี้ มีท (Happy Meat)
Other Titles: Business plan for the production and distribution of processed food in the category of Happy Meat pork balls
Authors: ยุทธชัย โชคสกุลทรัพย์
Keywords: อาหารแปรรูป
ลูกชิ้นหมู
แฮปปี้ มีท
Processed Food
Pork Meatballs
Happy Meat Brand
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปประเภทลูกชิ้นหมูแฮปปี้ มีท (Happy Meat) มีความริเริ่มมาจากธุรกิจครอบครัว ซึ่งเป็นธุรกิจโรงงานตกแต่งเนื้อสุกร และต้องการหลุดพ้นจากการแข่งขัน ทางด้านราคาในตลาดที่มีความผันผวน ไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องการนำเนื้อสุกรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กับสินค้า และสามารถควบคุมราคาได้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ พัฒนาช่องทางการขายให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ธุรกิจมีรายได้และกำไรอย่างมั่นคง จากการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการบริโภคอาหารแปรรูป พบว่า ผู้บริโภคนิยมอาหารเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาหารแปรรูปยุคใหม่ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ใช้งานสะดวก ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับข้อมูลทางออนไลน์ รวมถึงสั่งสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลได้มีการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนความปลอดภัยในอาหารและจากการวิเคราะห์คู่แข่ง พบว่า สินค้าของคู่แข่งนั้น มีตัวเลือกรสชาติน้อยทางผู้ศึกษาข้อมูลวิจัยต้องการสร้างความแตกต่างด้านรสชาติ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก ผู้ศึกษาข้อมูลวิจัยเห็นโอกาสการพัฒนาธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปประเภทลูกชิ้นหมู แฮปปี้ มีท (Happy Meat) ให้ตอบโจทย์แก่ผู้บริโภค จากการทำแผนการเงิน พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนน้อย เนื่องจากเป็นธุรกิจต่อยอดจากธุรกิจครอบครัวโรงงานตกแต่งเนื้อสุกรของผู้ทำการสืบค้นข้อมูลวิจัยนี้ จึงทำให้มีการลงทุนเพิ่มเติมที่200,000 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี 3 เดือนมูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ที่ 161,700.02 บาท ไม่รวมขายทรัพย์สินแผนฉุกเฉินหาก รายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ต้องปรับเปลี่ยนแผนการสื่อสารและการตลาดเพิ่มเติม เพื่อให้รายเป็นไปตามเป้าหมาย และหากไม่สามารถแก้ไขได้ควรปิดกิจการ
The Business Plan for the production and distribution of processed food in the category of Happy Meat Pork Balls (Happy Meat) was initiated from a family business as a pork cutting factory and required to avoid the price competition in the market that fluctuates and uncontrollable. Therefore, Happy Meat desires to process pork to increase the value of the product and to control the price. The objective is to study and search for information in making a business development plan to be more efficient and feasibility studies to run a successful business. And develop a channel of distribution to be more diversified and efficient to gain a stable profit. The analysis of consumption trends of processed foods was found that consumers prefer healthy food and more realize of conserving environment. Modern processed food must have beautiful packaging, easy to use, and consumers pay more attention to online information and focus more on order online. The food industry is the main industry with government support and the private sector to produce quality processed food which can be checked at every step that is a safe food to consume. From the competitor analysis, it is found that competitor's products have few flavor options, the researcher wanted to differentiate in taste and accessible to consumers. The researcher saw business development opportunities of production and distribution of processed foods, pork balls, “Happy Meat” can meet the needs of consumers. As a result of making a financial plan, it was found that there was little investment expenditure because it was a business extension of the pork cutting factory, a family business of the researcher. Accordingly, Happy Meat needed 200,000 baht and the payback period is 2 years and 3 months. Net present value (NPV) is 161,700.02 baht excluding property sales. In case of the emergency plan, if the income does not go as planned further adjustments in the communication and marketing plans must be made in order to achieve revenue targets and if this cannot be resolved, the business should cease operation.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2564
Advisor(s): ณัฏฐชา พิบูลกุลพัฒน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4992
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
yutthachai_choks.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback