DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4873

Title: การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา : โครงการ My Resort Huahin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Other Titles: Digital Marketing Communication that affects purchase decision to buy condominiums. A case study of My Resort Huahin, Prachuap Khiri Khan
Authors: จิรัชยา ศรีรุ่งเรือง
Keywords: การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
คอนโดมิเนียม
การตัดสินใจซื้อ
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 6Ps
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในยุค Digital Transformation ต้องมีการปรับตัวในแง่ของการตลาดออฟไลน์สู่การตลาดออนไลน์ ดังนั้นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำการตลาดในยุคดิจิทัล คือการวิเคราะห์ การสื่อสารการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 6Ps เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำสื่อโฆษณาออกไปให้ตรงกลุ่มมากขึ้น งานวิจัยเชิงสำรวจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางประชากรของผู้ที่ซื้อ และผู้ที่สนใจซื้อคอนโดมิเนียม My Resort huahin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ 6PS และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรและปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม My Resort Huahin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์กับ ประชาชนที่ซื้อและสนใจซื้อคอนโดมิเนียม My Resort Huahin ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 256 กลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2564 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี ศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้มากกว่า 150,000 บาท รองลงมา คือ เพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี ศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 50,000-70,000 บาท ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 6Ps พบว่า ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กัน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และระบบรักษาความปลอดภัย) ปัจจัยด้านราคา (ราคามีความเหมาะสมกับทำเลที่ตั้ง) ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย (ทำเลที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้สถานที่ทำงานหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ต้องมีโปรโมชั่นการขายที่ตรงต่อความต้องการ) ปัจจัยด้านการให้บริการแบบเจาะจง (มีการแนะนำโครงการกับลูกค้าแบบตัวต่อตัว) ปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัย (มีการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างดี) จะเห็นได้ว่า ทุกปัจจัยสามารถส่งผลให้การทำการตลาดดิจิทัลมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไป
Real Estate Business in the Digital Transformation Era. There must be an adjustment in terms of offline marketing to online marketing. Therefore, the essential elements of marketing in the digital age consist of analyzing the purchase decision of consumers and analyzing the 6Ps online marketing mix to use as a guideline for the marketer. The objectives of survey research were to study 1) the demographic characteristics of the purchasers and those who are interested in buying condominiums My Resort huahin, Prachuap Khiri Khan Province 2) The online marketing mix factor 6PS and 3) Relationship between Demographic Factors and Marketing Ingredient Factors Affecting Decision to Buy Condominium My Resort Huahin, Prachuap Khiri Khan Province through marketing communication tools by using online questionnaires to collect data from people who buy and are interested in buying condominiums My Resort Huahin who live in Bangkok and also live in Prachuap Khiri Khan Province total 256 sample groups from March to April 2021 for a period of 1 month The results showed that the most of sample group were female, aged between 41-50 years, studying at the bachelor's degree level, occupation business owner, Income more than 150,000 baht, followed by males aged between 31-40 years, studying for a master's degree, occupation employees of private companies, Income between 50,000-70,000 baht. As for the 6Ps online marketing mix, it was found that all factors that influenced the customer's decision to purchase the condominiums were related 1) Product factor which is facilities such as swimming pool, fitness and security system. 2) Price factor, the price is suitable for the location. 3) Distribution factor, the project's location is close to the workplace or attractions. 4) Promotion factor must have a sales promotion that meets the target needs 5) Specific service factors, the projects are introduced with clients by face-to-face. 6) Security factor with good customer privacy. It can be seen that every factor can contribute to better efficiency of digital marketing.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2563
Subjects: ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย
อาคารชุด
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย -- ความพอใจของผู้อยู่อาศัย
My Resort Huahin
การสื่อสารทางการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค
Advisor(s): ภัทรภร สังขปรีชา
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4873
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Jiratchaya_Srir.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback