DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4768

Title: แผนธุรกิจ Home camping (ธุรกิจแกลมปิ้ง และแคมป์ปิ้ง)
Other Titles: Business Plan for Home camping (Glamping and Camping Business)
Authors: สุรางคนา ศรีสุทธิ
Keywords: ธุรกิจบริการ
แกลมปิ้ง
แคมป์ปิ้ง
Service Business
Glamping
Camping
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: แผนธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยการวิเคราะห์รายละเอียด ภาพรวมของธุรกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก การวิเคราะห์คู่แข่งขันทั้งทางตรง และทางอ้อม การประเมินศักยภาพของธุรกิจ ทั้ง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ รวมไปถึงแนวทางในการดำเนินงาน และบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้มีการคาดการณ์ ประมาณการค่าใช้จ่าย รายได้ กำไร ระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทน เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ของธุรกิจนี้ และ คุ้มค่าแก่การลงทุน แผนธุรกิจนี้จัดทำขึ้นสำหรับธุรกิจแกลมปิ้งและแคมป์ปิ้ง ซึ่งให้บริการที่พัก แก่นักท่องเที่ยวอิสระ และนักท่องเที่ยวสายแคมป์ปิ้ง เพื่อให้ลูกค้าบางท่านที่ไม่ต้องการพักผ่อนในโรงแรมที่หรูหรา แต่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ที่มีความสะดวกสบายเหมาะแก่การพักผ่อน โดยมอบการบริการที่ อบอุ่น มีมาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าได้ พักผ่อนอย่างเต็มที่ และพึงพอใจในการบริการ ผลการศึกษาพบว่า Home Camping มีความได้เปรียบในเรื่องของการบริการ และราคาที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการบริการนั้นมีคุณภาพ นอกจากนี้ สถานที่ตั้งยังอยู่ ในบริเวณตัวเมืองจังหวัดระยอง กลยุทธ์ธุรกิจของ Home Camping มุ่งเน้นในเรื่องของการ สร้างภาพลักษณ์ การบริการของพนักงาน ราคา ช่องทางการขาย ความปลอดภัย รวมไปถึง สภาพแวดล้อมให้ดูสะอาดและใหม่อยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้มีความได้เปรียบ คู่แข่งขัน ด้านการตลาด Home Camping มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ วัยรุ่น วัยทำงาน และนักท่องเที่ยว อิสระ ซึ่งรายได้ส่วนตัวเฉลี่ย เดือนละ 12,000 บาท ขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป มีที่พักให้บริการ 2 รูปแบบโดยแบ่งเป็นโซน 1. โซนแกลมปิ้ง คือ บริการที่พักในรูปแบบเต้นท์สำเร็จรูป พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 2. โซนแคมป์ปิ้ง ลานเช่าพื้นที่กางเต้นท์สำหรับลูกค้าที่นำเต้นท์มาเอง ช่องทางการจัดจำหน่าย มี 3 ช่องทาง 1.เข้ามาติดต่อด้วยตัวเอง 2.จองผ่านทางโทรศัพท์ 3.จองผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม และไลน์ โครงการนี้ใช้เงินลงทุนรวม 4,550,228 บาท โดยเป็นเงินลงทุนของตนเองไม่มีการกู้ยืม เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท คาดว่าธุรกิจจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน และ มีผลตอบแทน IRR ของธุรกิจอยู่ที่ 87%
The objective of this business plan is to study the feasibility of the business by analyzing the detail overview of business, analysis of internal and external factors, analysis of both direct and indirect competitors, analysis potential of the business are strength, weakness, opportunities and threats. Also, guidelines to operate and human resource management. Moreover, it estimates the project costs, revenue, profits, payback period, return, which suggest that this business has feasibility and appropriate to be invested. Additionally, this business plan was written for glamping and camping business for which offers services for independent traveler’s and camping tourists who are uninterested the services of luxury hotels and interested in being surrounded by nature in comfortable facilities for a restful trip, with high consideration and satisfaction for safety and good hospitality standards. However, the results showed that “Home Camping” has an advantage in the service and the price isn’t expensive. Also, the equipment’s that use for service is better, the location which is in the city of Rayong, Home Camping business strategy focus on create a brand image, price, channel of sales, staff, security and the area always clean and new. These can create competitive advantage. For marketing, the main target group is teenager, worker and independent traveler. Also, these group have the average personal income 12,000 baht per month and age from 20 years old or more. However, the Home Camping offers 2 type 1. Glamping Zone which is ready tents to rest comes with facilities 2. Camping Zone which is the camping area for the customers who bring their own tents. There are 3 channels to reservation 1. Walk-in 2. They can contract via telephone 3. They can contact via social media such as Facebook Instagram and line official. This project has total investment of 4,550,228 baht. Also, this amount is from own investment no any borrowing the amount is 5,000,000 baht. However, Home Camping expects that this business will have a payback period approximately 2 years and 4 months and IRR is around 87%
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)—สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
การจัดการตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ที่พักนักท่องเที่ยว
Advisor(s): สุชาติ ไตรภพสกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4768
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
surangkana.sris.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback