DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4765

Title: แผนธุรกิจ สมบูรณ์ ช้อป
Other Titles: Business plan for Somboon Shop
Authors: ฐิติยาภรณ์ แจ่มแจ้ง
Keywords: แผนธุรกิจ
ธุรกิจร้านเสื้อผ้ากีฬา
สมบูรณ์ช้อป
Business Plan
Sportswear retailer
Somboon shop
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้าน สมบูรณ์ ช้อป โดยวิเคราะห์รายละเอียดภาพรวมธุรกิจ ในด้านการตลาด การเงิน และการจัดการ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปทางธุรกิจ (PESTE Analysis) วิเคราะห์แวดล้อมสภาพการแข่งขัน (SWOT Analysis) วิเคราะห์ทางการตลาด (Marketing Mix 4Ps) รวมไปถึงแนวทางในการดำเนินงาน และบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้มีการคาดการณ์ประมาณค่าใช้จ่าย รายได้ กำไร ระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทน เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจนี้ และ คุ้มค่าแก่การลงทุน แผนธุรกิจนี้จัดทำขึ้นสำหรับธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬาออกแบบสกรีน และเฟล็ก ซึ่งให้การบริการแบบมีความใส่ใจลายระเอียดและความต้องการของลูกค้า เนื่องจาก สมบูรณ์ ช้อปได้มองเห็นความสำคัญของกลุ่มที่ชอบออกกำลังกาย ทำชุดทีม เสื้อกลุ่ม จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านเสื้อกีฬาการออกแบบลายเสื้อสกรีนและเฟล็ก ที่ได้มาตราฐานและคำนึงถึงพนักงานขององค์กรที่เป็นปัจจัยของร้านที่มีความรู้มีใจในการรักการบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ แผนการตลาดธุรกิจร้านสมบูรณ์ ช้อป จะเน้นกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในชลบุรีที่มีรายได้ 10,000 ขึ้นไป กลุ่มที่ชอบออกกำลังกาย ทำชุดทีม เสื้อกลุ่ม และร้านสมบูรณ์ ช้อปจะมีการส่งเสริมการตลาดโดยการจัดทำโปโมชั่น เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภค และแผนการจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล สมบูรณ์ ช้อป จะมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้ามาทำงานเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ และยังมีการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน แผนดำเนินงาน ร้านสมบูรณ์ ช้อป จะจัดตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รูปแบบการจะเน้นให้บริการเป็นกันเอง ความใส่ใจและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีกระบวนการในการสั่งซื้อสินค้า การให้บริการลูกค้า แผนการเงิน ร้านสมบูรณ์ ช้อปใช้เงินลงทุน 1,500,000 บาท จากเงินของเจ้าของคนเดียว ร้านสมบูรณ์ ช้อปมีการประมาณการรายได้จากลูกค้า 30 คนต่อวัน ซึ่งระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 1 ปี 1 เดือน มูลค่าสิทธิ 1,949,168.68ผลตอบแทบการลงทุน 76%
The objective is to study the feasibility of opening a complete store by analyzing the details of the business overview. Both marketing, financial and management by general business environment analysis (PESTE Analysis), competitive environment analysis (SWOT Analysis), marketing analysis (Marketing Mix 4Ps) as well as operating guidelines. It also provides projections of expenses, revenues, profits, payback periods and returns to determine the feasibility of this business and the worthiness of the investment. This business plan is for the sportswear, screen and flex design business that offers care, texture and customer needs as a complete shop sees the importance of a group that likes to exercise, make clothing. Group jersey team Need to have knowledge of sports shirts, design of standard screen and flex shirts, and take into account the employees of the organization as a factor of the store with knowledge and service mind to build confidence. And satisfaction to customers who use the service. The Somboon Shop business marketing plan will focus on the population of Chonburi residents with income of 10,000 or more, exercise enthusiasts, team uniforms, group shirts and complete shops. Shop will have a marketing promotion by creating a promotion. In order to make consumers more attractive and manage management and human resource management. Somboon Shop will get to know employees who are knowledgeable and able to work in order to create beauty for the users. Completely shopping operation guidelines are located in Muang District, Chonburi Province. Chonburi Service is friendly, clean and order is the main way, this way can serve customers. Somboon's money is spent 1,500,000 baht from the money of a single owner Somboon shop has cleaning income from 30 customers per day, with a payback period of 1 year, 1 month, receiving 1,949,168.68 76%.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)—สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
สมบูรณ์ ช้อป
ชุดกีฬา
อุตสาหกรรมชุดกีฬา
พฤติกรรมผู้บริโภค
การเลือกซื้อสินค้า
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Advisor(s): วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4765
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
titiyaporn.cham.pdf4.19 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback