DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4735

Title: แผนธุรกิจร้านไส้กรอกหมูดาวทอง
Other Titles: Businee Plan for DaoThong Pork Sausage Instrument
Authors: ฉัตรศิตา เทียนสงค์
Keywords: โรงงานไส้กรอกหมูดาวทอง
Dao Thong Pork Sausage Factory
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: โรงงานไส้กรอกหมูดาวทองก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการไส้กรอกหมู แหนม ไส้อั่ว หมูปิ้งนมสด หมูสดและของชำทั่วไป มีสถานที่ตั้งในจังหวัดสระบุรีจำนวน 2 สาขาและในจังหวัดราชบุรีจำนวน 1 สาขา ลูกค้าหลักของกิจการคือ พ่อค้าแม่ค้าที่นำไส้กรอกหมู แหนม ไส้อั่ว หมูปิ้งนมสด ไปจำหน่ายราคาปลีก โดยมีการวางแผนใช้เงินลงทุน ดำเนินกิจการโรงงานไส้กรอกหมูดาวทอง ทั้งหมด 10,000,000 บาท เป็นเงินลงทุนส่วนของเจ้าของ 100% ไม่มี การกู้ยืมเงินแต่อย่างใด วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนธุรกิจนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยการศึกษารูปแบบธุรกิจโรงงานไส้กรอกหมูดาวทองและศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของธุรกิจโรงงานไส้กรอกในจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้จะมีการนำกลยุทธ์ในด้านต่างๆ มาใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนธุรกิจ ในด้านการบริหารจัดการจะใช้กลยุทธ์ค้นบุคลากรและกลยุทธ์ด้านกระบวนการการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดีในร้านไส้กรอกหมูดาวทอง ทำให้เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อเพื่อให้เป็นที่รู้จักทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในด้านการตลาดจะใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินค้าและการบริการ และกลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของร้านให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและในด้านการเงินจะหาการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางการเงินผ่านงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน ทำให้ทราบถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนในกิจการ โดยมีการควบคุมและประเมินผลการดเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และโตอย่างยั่งยืนผลการศึกษาพบว่า โรงงานไส้กรอกหมูดาวทอง จะเป็นโรงงานไส้กรอกที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น อัตราความสามารถในการทำกำไร ทำให้บริษัทสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 5 ปี
DaoThong Pork Sausage Factory was established to serve sausages. Pork, fermented pork, boiled pork, fresh milk, fresh pork and general groceries. There are 2 branches in Saraburi and 1 in Ratchaburi. The main customers of the business are A vendor who sells pork sausage, Naem, Aua, grilled pork with fresh milk to sell at a retail price. With planning to use the investment operate the whole Dao Thong pork sausage factory for 10,000,000 baht, which is 100% equity investment, no borrowing at all. Objectives of this business plan to guide Business operation by studying the business model of Dao Thong pork sausage factory and studying the feasibility of the sausage factory business in Saraburi Province. There will be strategies in various fields. Used to achieve success according to the business plan In terms of management, personnel search strategies and service process strategies are used. To make customers satisfied and create loyalty in Dow Thong Pork Sausage Shop Causing repeat purchase and word-of-mouth so that it is well known in both the consumer groups and the traders group In marketing, strategies are used to differentiate products and services. And marketing promotion strategies In order to build the image of the store to be credible, known and accepted by target customers and in the financial aspect, financial instruments will be analyzed through the statement of financial position, income statement, to know the risks and results. Return of investment in business There is periodic control and evaluation of the performance. The study found that Dao Thong Pork Sausage Factory It will be a sausage factory that can generate a return to shareholders. Profitability rate Enabling the company to pay back its capital in 5 years
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)—สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
การจัดการตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค
ความภักดีของลูกค้า
การปรุงอาหาร (เนื้อสุกร)
การปรุงอาหาร (ไส้กรอก)
อาหาร -- การเก็บและรักษา
ไส้กรอก
ร้านไส้กรอกหมูดาวทอง
Advisor(s): ธีระศักดิ์ ณ ระนอง
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4735
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
chatsita.t.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback