DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4722

Title: แผนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทราเมน HATATA RAMEN
Other Titles: Business Plan for Japanese Ramen Restaurant HAKATA RAMEN
Authors: ปาณิศา หงส์ธนโชติ
Keywords: ร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทราเมน
ราเมน
HATATA RAMEN
แผนธุรกิจ
Japanese Restaurant
Ramen
Business Plan
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจ HATATA RAMEN เป็นแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทราเมน มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ความเป็นไปได้ทางการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการลงทุนและผลตอบแทนที่เกิดจากการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ เพื่อนำมาใช้เป็นแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ โดยข้อมูลที่ได้จากการทำแผนธุรกิจ พบว่า HAKATA RAMEN มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการผลิตเนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถเลือกขนาดของการผลิตได้และยังมีการใช้เงินทุนไม่สูงมากนัก มีความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการเนื่องจากบริษัทใช้ทีมบุคลากรจำนวนไม่เยอะและไม่ได้ใช้ทักษะที่เฉพาะเจาะจง ส่งผลให้ง่ายต่อการจัดสรร ควบคุม และใช้เงินทุนไม่เยอะ อีกทั้งยังมีการจัดสรรบุคลากรของบริษัทตามความสามารถและทักษะที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ด้านการตลาด เนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทำให้ผู้คนให้ความสำคัญกับการจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทำให้ราเมนที่มีราคาย่อมเยาคุ้มค่าสามารถจำหน่ายได้ มีความเป็นไปได้ด้านผลิตภัณฑ์เนื่องจากใช้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าแท้จริง ซึ่งจะควบคู่ไปกับด้านการตลาดด้วย มีความเป็นไปได้ด้านการการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุน โดยจากการทำแผนการเงินเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจนี้มีระยะเวลาการคืนทุน (Pay Back Period) อยู่ที่ 7 เดือน มีอัตราการทำกำไรขั้นต้น 67% ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีระยะเวลาคืนทุนที่เร็วและมีอัตราการทำกำไรขั้นต้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ ในด้านอัตราผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนและดำเนินธุรกิจนั้นมีค่า IRR อยู่ที่ 224% ต่อปี ทั้งนี้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะทำธุรกิจใด ๆ ต้องให้ความสำคัญกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้เข้าถึงและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่งธุรกิจอาหารญี่ปุ่นประเภทราเมนเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีการแข่งขันสูงมากนัก แต่ผู้เล่นในตลาดมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูง ทำให้ผู้เล่นรายใหม่ที่ต้องการมีส่วนแบ่งทางการตลาดควรคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับแผนธุรกิจที่สอดคล้องกัน ดังนั้น HAKATA RAMEN มุ่งมั่นที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้เกิดโอกาสสูงสุดต่อธุรกิจที่ค่อนข้างสูงและจะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต เป็นผลให้ธุรกิจนี้มีความน่าสนใจ
The business plan for the HATATA RAMEN. The brand is a Japanese’s ramen. For the purpose of this study is to plan and analyze how to run the business and possibility of marketing, production, strategy and management. These all are analyzed with the internal and external factor that could effect to the business. All the factors that involve to this business had improve to become business strategy. From the information that we got from this business plan. We have known that this business could be success in many reasons that supported such as the innovation of production because nowadays the technology has been developed a lot more than the past so this can make it easier. We can use the machine that not so complex to use and can produce a large amount of product. Also the management team, because this business doesn’t need so many people to handle so it’s easier for the organized and this business doesn’t need specific skill so we could hire any employee. As we know how important the working team is. So we would find the employee that suit with the position. We also concerned about the customer behavior because in this situation most of the customer will consider about buying more than before so our business will be right for the customer. As we concerned about economy and customer’s behavior so our product won’t be so expensive and reachable. The strategies we created will be advantage for this moment such as the price, trend (as Japanese food is favorite dish for Thai people) so all these strategies will also work together with the marketing. So possibility of the payback period estimated at 7 months and the profit at 67%. This business could get the capital back faster than many others business. The IRR rate is 224% per year Anyway, whatever the business it is the priority of the business understands of what customer needs and customer’s behavior. So we could understand and reach to the target. So the Japanese Ramen is not so many competitor but it’s high competitive. So if the new entrepreneur wants to get into this business then they need to be prepared and handle about the business strategy. That’s the reason why HAKATA Ramen will improve and develop to make the best ramen for our value customer. We also will increase our service and quality to be better so the business could grow and make a lot of revenue. This is why this business is interesting.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)—สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
การจัดการร้านอาหาร
อาหารญี่ปุ่น
ร้านอาหารญี่ปุ่น -- การจัดการธุรกิจ
ร้านอาหารญี่ปุ่น -- การตลาด -- การศึกษาเฉพาะกรณี
การปรุงอาหาร (ก๋วยเตี๋ยว)
พฤติกรรมผู้บริโภค
Advisor(s): สุชาติ ไตรภพสกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4722
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
panisa_hong.pdf5.91 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback