DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4209

Title: แผนธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ประเภทสครับเกลือขัดผิว แบรนด์ HALOMOON
Other Titles: Business Plan for HALOMOON Salt Body Scrub
Authors: ปิยะธิดา เตียเจริญ
Keywords: แผนธุรกิจ
ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา HALOMOON
สครับเกลือขัดผิว
ดอกเกลือ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ประเภทสครับเกลือขัดผิว (ดอกเกลือและส่วนผสมจากธรรมชาติ) แบรนด์ HALOMOON มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบทิศทางของธุรกิจ เพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์สครับเกลือขัดผิว สำหรับผลัดเซลล์ผิวกาย อีกทั้งเพื่อศึกษาหาโอกาสความเป็นไปได้และเป็นแนวทางในการตัดสินใจก่อนการดำเนินโครงการ แผนธุรกิจฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของธุรกิจ แผนกลยุทธ์การตลาด แผนจัดการองค์กรและบริหารบุคคล แผนการดำเนินงาน(การผลิตและการจัดซื้อ) แผนการเงินและการลงทุน และแผนฉุกเฉินและแผนในอนาคตของธุรกิจ โดยข้อมูลการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใช้ในการทำแผนธุรกิจมาจากการศึกษาแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ทำการสำรวจและวิจัยพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เกลือสปาขึ้นจริงจากข้อมูลกลุ่มลูกค้าซึ่งมีการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 267 คน เพศชาย 50 คน และเพศหญิง 217 คน อายุระหว่าง 20-50 ปี รายได้อยู่ที่ 20,000–50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป พำนักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยแผนธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ประเภทสครับเกลือขัดผิว (ดอกเกลือและส่วนผสมจากธรรมชาติ) พบว่า ธุรกิจจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สปา ประเภทสครับเกลือขัดผิว ในอุตสาหกรรมความงามมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง มีคู่แข่งจำนวนมากทั้งคู่แข่งที่มีอยู่เดิมและคู่แข่งรายใหม่ สินค้าไม่มีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งโดยการใช้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาสินค้า การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์สินค้าทางสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ฯลฯ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้า กระตุ้นยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ในด้านผลประกอบการเริ่มต้นลงทุนในโครงการ 5,000,000 บาท รายได้จากการดำเนินการขายสินค้าในปีที่ 1 เป็นเงินจำนวน 14,345,760 บาท คาดการณ์ว่าจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินการขายสินค้า ในปีที่ 1 เป็นเงิน จำนวน 5,008,212 บาท, 5091055.20 บาท ในปีที่ 2 และ 5,523,528.72 บาท ในปีที่ 3 และมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการประมาณ 1 ปี
This business plan is prepared for a business for selling salt body scrub products. (Flower of Salt and natural ingredients) under the brand “HALOMOON”. The objectives of this business plan are to determine the business orientation framework, to conduct feasibility study and the guidelines for decision-making before implementing the project. This business plan focuses on analyzing information about business models, external and internal environment of the business (SWOT analysis), strategic marketing plan, organization and human resources management plan, operational plans (production and procurement), financial and investment plans, and emergency and future plans of the business. The target group was determined based on the developed business plan. Data were collected from secondary data sources through the survey and research about customer behavior for using salt body scrub products. The sample of this study consisted of 267 customers, dividing into 50 male customers and 217 female customers. They are 20-50 years old, and earn monthly income of 20,000-50,000 baht or above. They have lived in Bangkok. The results indicated that the salt body scrub enterprises in the beauty industry have encountered continuous growth under highly competitive environment. There are numerous existing rivals and new entrants. These products are not highly differentiated. Therefore, the entrepreneur should prepare themselves to differentiate their products from rivals using product development strategies, promotion, product public relations through online media etc. in order to create brand awareness, stimulate sales and create satisfaction among target consumers. Furthermore, the project’s initial outlay is 5,000,000 baht, the revenue from the products sold in the first year is 14,345,760 baht. It is estimated that net profit from the products sold will be 5,008,212 baht, 5,091,055.20 baht in the second year, and 5,523,810 baht in the third year and the payback period of the project is approximately 1 year.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2562
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปา -- การตลาด
ธุรกิจสปา -- การศึกษาเฉพาะกรณี
สปา -- การตลาด
ธุรกิจสปา -- การลงทุน
เกลือ
ธุรกิจสปา -- การจัดการ
ธุรกิจสปา -- การบริหาร
Advisor(s): ณัฏฐชา พิบูลกุลพัฒน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4209
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
piyathida_tiaj.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback