DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4183

Title: แผนธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ประเภทบาธบอม แบรนด์ HALOMOON
Other Titles: Business Plan for HALOMOON Bath Bomb
Authors: ธนกร ศรีคุณากร
Keywords: แผนธุรกิจ
ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา HALOMOON
บาธบอม
ดอกเกลือ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน
Business plan
HALOMOON Baht Bomb
Flower of Salt
Financial and Investment Strategic Plan
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ประเภทบาธบอม (ดอกเกลือและส่วนผสมจากธรรมชาติ) แบรนด์ HALOMOON มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบทิศทางของธุรกิจ เพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์บาธบอม เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและสร้างความผ่อนคลาย อีกทั้งเพื่อศึกษาหาโอกาสความเป็นไปได้และเป็นแนวทางในการตัดสินใจก่อนการดำเนินโครงการ แผนธุรกิจฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของธุรกิจ แผนกลยุทธ์การตลาด แผนจัดการองค์กรและบริหารบุคคล แผนการดำเนินงาน (การผลิตและการจัดซื้อ) แผนการเงินและการลงทุน และแผนฉุกเฉินและแผนในอนาคตของธุรกิจ โดยข้อมูลที่ใช้ในการทำแผนธุรกิจมาจากการศึกษาแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ทำการสำรวจและวิจัยขึ้นจริงจากข้อมูลกลุ่มลูกค้าซึ่งมีการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน เพศชาย จำนวน 5 คน และเพศหญิงจำนวน 15 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการใช้อ่างอาบน้ำ การศึกษาวิจัยแผนธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ประเภทบาธบอม (ผลิตภัณฑ์สปาทำความสะอาดร่างกายและสร้างความผ่อนคลาย) พบว่า ธุรกิจจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สปา ประเภทบาธบอม ในอุตสาหกรรมความงามมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการแข่งขันในระดับปานกลางเนื่องจากมีคู่แข่งจำนวนน้อยที่เป็นรายใหญ่ และผู้บริโภคชอบความสะดวกสบายในการชื้อและความแปลกใหม่ในตัวสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งโดยการใช้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาสินค้า การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์สินค้าทางสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ฯลฯ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้า กระตุ้นยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ในด้านผลประกอบการเริ่มต้นลงทุนในโครงการ 2,000,000 บาท รายได้จากการดำเนินการขายสินค้าในปีที่ 1 เป็นเงินจำนวน 6,011,805 บาท คาดการณ์ว่าจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินการขายสินค้าในปีที่ 1 เป็นเงินจำนวน 848,533 บาท, 1,552,459 บาท ในปีที่ 2 และ 1,819,982 บาท ในปีที่ 3 และมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการ ประมาณ 1 ปี 7 เดือน
The plan is created to develop the business plan for HALOMOON Bath Bomb products (flower of salt and natural ingredients). The purposes of this plan are to establish the business direction for HALOMOON Bath Bomb products and to explore information related to Bath Bomb as a spa product for cleansing the body and creating relaxation. In addition this business plan investigate the feasibility of the business and the supporting guidelines for making decision before actual business operation. This business plan aims to analyze information about business models, conduct SWOT analysis to study external and internal business environment, study strategic marketing plan, organization and human resources management plan, operational plans (production and procurement), financial and investment plans, and emergency and future plans of the business. The business plan is developed by using secondary data sources by surveying and research real customers. The sample of this study include 20 customers, dividing into 5 male customers and 15 female customers with their behaviors of travel and using baht products. The results of this business plan for Bath Bomb as a spa product for cleansing the body and creating relaxation showed that the growth of Baht Bomb product distributors in beauty industry has continually increased with a moderate level of competition due to fewer large-scale competitors in the market. Consumers prefer convenient and novelty of the product. Therefore, the entrepreneur should prepare themselves to differentiate their products from competitors by relying on product development strategies, promotion, product public relations through online media and so on for creating brand awareness, stimulating sales and creating satisfaction among target consumers. Besides, the project’s initial outlay is 2,000,000 baht, the revenue from the products sold in the first year is 6,011,805 baht. It is estimated that net profit from the products sold will be 848,533 Baht, 1,552,459 baht in the second year, and 1,819,982 baht in the third year and the payback period of the project is approximately 1 year and 7 months.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2562
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปา -- การตลาด
ธุรกิจสปา -- การศึกษาเฉพาะกรณี
สปา -- การตลาด
ธุรกิจสปา -- การลงทุน
Advisor(s): ณัฏฐชา พิบูลกุลพัฒน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4183
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
thanakorn.s.pdf5.03 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback