DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4167

Title: แผนธุรกิจการจำหน่ายอาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสุนัขยี่ห้อ FunfeD
Other Titles: Business plan for dog food supplement brand FunfeD
Authors: วิมลภา หิรัญประดิษฐ์
Keywords: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
อาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสุนัข
funfeD
pet food industry
dog food supplement
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Citation: none
Series/Report no.: none;none
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจการจำหน่ายอาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสุนัขยี่ห้อ FunfeD มี วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจ วางกลยุทธ์ในการจัดตั้งธุรกิจ รวมไปถึงวางแผนการเงินและการลงทุนของธุรกิจ เพื่อตอบสนอง ความต้องการสินค้าจากวัตถุดิบธรรมชาติในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ ทางด้านสังคมพบว่าประชากรส่วนใหญ่มี พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขเหมือนลูกหรือคนในครอบครัว มากขึ้น (pet humanization) จึงเป็นเหตุให้ความต้องการสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสุนัข ของผู้เลี้ยงสุนัขมากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยังมีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง ต่อเนื่องทุกปีสวนกระแสเศรษฐกิจ ทำให้ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีความน่าสนใจ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสุนัขตรา FunfeD จัดอยู่ในธุรกิจอาหาร สัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสุนัข ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติจึงไม่เป็นอันตรายต่อสุนัข ช่วยแก้ปัญหาการเลือกบริโภคอาหารของสุนัข ทำให้ผู้เลี้ยงสุนัขประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน อาหาร และยังช่วยบำรุงสุขภาพสุนัขอีกด้วย จากการศึกษาตลาด ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ประเภท อาหารเสริมสำหรับสุนัขตรา FunfeD มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่เลี้ยงสุนัขเหมือนคนในครอบครัว (pet parents) เนื่องจากเป็นธุรกิจก่อตั้งใหม่ เงินทุนยังมีไม่มากนักจึงใช้วิธีจ้างผลิตกับโรงงานรับจ้าง ผลิต (OEM) โดยใช้สูตรและส่วนประกอบเฉพาะของ FunfeD ในการผลิต แผนการตลาดจะเน้นการ ใช้สื่อในช่องทางออนไลน์ควบคู่ไปกับการใช้สื่อการตลาด ณ จุดขายเพื่อช่วยให้เกิดการรับรู้ตราสินค้า (brand awareness) ได้เป็นวงกว้าง ช่องทางจำหน่ายหลักคือการขายส่งผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น เพ็ทช๊อป (pet shop) โรงพยาบาลหรือคลินิกสัตว์ เป็นต้น มีรายได้พึงประเมินในปีแรกคือ 13,947,336 บาท มีอัตรากำไรสุทธิ 3,812,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.3 และมีอัตราการเติบโตทุกปี เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
With rising trend of premium natural pet food in worldwide pet market, the business plan for dog food supplement brand FunfeD was made to determine business feasibility, analyses business competitiveness and plan business strategy including financial and investment plan for new-entry business. From the analysis of external factors affecting business, in society, most of the population has changed dog’s raising behavior. People are increasingly raising dogs like family members. This behavior is called pet humanization which make growing demand for good quality and safe product for pets in the market. Also, pet food industry has shown steady growth every year despite economic downturn which make pet food market interesting for business. Dog food supplement brand FunfeD is categorized under dog food supplement section in pet food industry. FunfeD is made from natural ingredients which is safe for dogs. Design to solve picky-eating behavior of dogs, owner can save cost and trouble in changing food for their dogs and also get improve health benefit from the product as well. From market survey, FunfeD’s main target group will be pet parents. As newly established business with minimal fund, FunfeD chooses to partner with OEM factory to make the product while FunfeD owns formula and some ingredients. Marketing plan will focus on online marketing channel concurrent with point of sale marketing to help create brand awareness. Main distribution channel will be offline channel such as pet shop, pet hospital or pet clinic. First year’s assessment of income is 13,947,336 Baht with net profit of 3,812,001 Baht equal to 27.3% of income and average growth rate of 10% per year.
Description: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.) สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2562
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
อาหารสัตว์
อาหารเสริม
สุนัข -- อาหาร
Advisor(s): ณัฏฐชา พิบูลกุลพัฒน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4167
ISSN: none
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
vimolpa_h.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback