DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3974

Title: แผนธุรกิจกลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Other Titles: Business Plan for Huavieng Group, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
Authors: สุธินี สุทธิประเสริฐ
Keywords: แผนธุรกิจ
กระเป๋าถือสตรี
หวาย
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: แผนธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานของกลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนำวัตถุดิบธรรมชาติมาปรับปรุงดัดแปลงและผสมผสานกับวัสดุอื่น ๆ ที่มีความนิยมในปัจจุบัน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคสมัยปัจจุบัน แนวทางหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ การนำวัตถุดิบต่างๆ มาผสมผสานกับหวาย เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลักและให้เกิดความน่าสนใจกับผู้บริโภคมากขึ้น โดยใช้ความเป็นธรรมชาติเข้าดึงดูด ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำไปจำหน่ายได้ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับชาวบ้านและเยาวชนท้องถิ่นอีกด้วย กลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญิง และมีรายรับต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-60 ปี เป็นผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่นการแต่งกายทั่วไปหรือมีความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าใบใหม่ทุกๆ 6 เดือน/ใบ และยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าในราคา 1,000 – 2,000 บาท/ใบ เป็นสินค้าสำหรับสุภาพสตรีเป็นส่วนใหญ่ นิยมซื้อใช้เองและบางส่วนซื้อเพื่อเป็นของขวัญหรือของฝากในวันสำคัญต่างๆ พิจารณาจากความสวยงามของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่าราคาจำหน่าย การลงทุนนี้ใช้เงินทุนส่วนตัวของเจ้าของกิจการทั้งหมดรวม 300,000 บาท สำหรับการผลิตสินค้า 500 ชิ้น มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 240 ใบ หรือประมาณ 7 เดือนตั้งแต่วางตลาด โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตของยอดขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5% ต่อปี และผู้ลงทุนจะมีกำไรจากส่วนของทุน (ROE) ประมาณร้อยละ 40 ต่อปี
This business plan has an objective to study and develop a production process of basket weaving product of Huavieng Group, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province by improving and combining the original material with other natural popular materials to meet the customers' needs. The main process for product development is using other materials with rattan for value adding and attracting more customers' interest by using natural materials. The processed products would be used from commercializing to inheriting of knowledge for local The sample for this research project is women with a personal income of more than 10,000 Baht per month, an age of between 20 to 60 years, and preference in fashion or natural products. Besides, the sample should have bought new bag semiannually and is willing to pay from 1,000 to 2,000 Baht per piece to buy women's products which are mainly for oneself or others as an occasional present or souvenir wherewith the primary consideration is the appeal that affects the purchasing decision rather than the price. The investment for this research project is from the business owner in total capital of 300,000 Baht, to produce 500 pieces of goods with the breakeven point at 240 pieces or approximately seven months since the sale begins with the forecast of sales increase ratio not less than 5% per year. In the end, the investor would get a return on equity (ROE) at 40% per year.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
หัตถกรรม -- การแนะแนวอาชีพ
กระเป๋าถือสตรี
หวาย
ศิลปหัตถกรรม
Advisor(s): สุชาติ ไตรภพสกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3974
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Suthinee.suth.pdf36.79 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback