DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3952

Title: กระบวนการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคผ่านสื่อโฆษณาแบบ 360 องศา จากมุมมองของผู้ผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย
Other Titles: The process of customer experience management through 360 degree advertising media from the perspective of advertising media producers in Thailand
Authors: หฤษฎ์ เชิดชู
Keywords: วิดีโอ 360 องศา
โซเชียลมีเดีย
สื่อดิจิทัล
สื่อ
โฆษณา
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคผ่านสื่อโฆษณาแบบ 360 องศา จากมุมมองของผู้ผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสื่อโฆษณาแบบ 360 องศา 2) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการผลิตสื่อโฆษณาแบบ 360 องศา 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณาแบบ 360 องศา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องด้านการผลิตสื่อวิดีโอ 360 องศา และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อรูปแบบทั่วไป จำนวน 2 คน และนำผลการสัมภาษณ์ที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการในการผลิตสื่อรูปแบบ 360 องศา เริ่มด้วยจากการวางแผนสื่อโฆษณา ด้วยการสร้างสรรค์กลยุทธ์สื่อโฆษณา ซึ่งเน้นไปในการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในสายงานการผลิต และสินค้าหรือบริการประเภทนั้น ๆ กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโฆษณาที่จะผลิตแต่ละชิ้นงาน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน และมีความแตกต่าง มีคอนเซปที่ชัดเจน ต่อจากนั้นเป็นส่วนของการพัฒนากลวิธี เพื่อการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือในส่วนของการประเมินสื่อจากผลงานโฆษณา วิเคราะห์ว่าควรเลือกสรรสื่อประเภทใด เพื่อให้เหมาะสมกับโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น ๆ รวมถึงการควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 2) ปัญหาในการผลิตสื่อรูปแบบ 360 องศา ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องเทคนิคทั้งขณะการถ่ายทำ และหลังการถ่ายทำ ในการถ่ายทำมีเรื่องที่ไม่สามารถดูจอมอนิเตอร์ขณะที่ถ่ายทำได้ ซึ่งแตกต่างจากการถ่ายทำทั่ว ๆ ไปที่สามารถทำได้ แต่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้กล้องมากกว่า 1 ตัว โดยตัวหนึ่งไว้ถ่ายทำ และกล้องอีกตัวใช้ในการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ เพื่อใช้ดูภาพขณะถ่ายทำ ปัญหาแบตเตอรี่ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการถ่ายวิดีโอรูปแบบ 360 องศา เป็นไฟล์ภาพวิดีโอที่มีขนาดใหญ่ ส่งผลให้แบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยสามารถแก้ไขด้วยการหาแบตสำรองเพิ่ม เพื่อมาใช้ในการถ่ายทำ ส่วนปัญหาหลังจากการถ่ายเป็นเรื่องของปัญหาภาพที่ออกความความสั่น ภาพหลุดเฟรม รวมถึงความต่อเนื่องของภาพ อาจมีการใช้โดรน มาส่งเสริมให้ได้ได้ในมุมกว้าง และการถ่ายทำวิดีโอ 360 องศา ความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงต้องมีการจัดการที่ดีในเรื่องของการออกแบบแต่ฉาก ความแม่นยำในแต่ละเซตการถ่ายทำ ซึ่งทุกปัญหามีแนวทางที่สามารถแก้ไขได้ 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณาแบบ 360 องศา คือการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในธุรกิจมากกว่าตัวสินค้า เพราะหากสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ หรือเกิดความภักดีกับธุรกิจได้นั้น ก็จะสามารถทำให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นได้เช่นกัน และยังสามารถแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจได้ในระยะยาว นอกจากนี้เทคโนโลยีก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาเติบโตได้ เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตสื่อโฆษณา โดยเฉพาะการผลิตสื่อโฆษณา 360 องศา ที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดความสมจริง การเก็บภาพได้รอบทิศทาง อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
The research on “The process of customer experience management through 360 degree advertising media from the perspective of advertising media producers in Thailand” aims to 1) To study the production process of 360 degree advertising media 2) To study problems and solutions in the production of 360 degree advertising media and 3) To study factors affecting the growth of 360 degree advertising media business This research was qualitative using interview experts who have experience and involvement in the production of 360-degree advertising media and 2 experts in general media production. And bring all the results of the interview to analyze and synthesize the results to achieve the objectives of the research. The results of the research are as follows: 1) The process of producing a 360-degree media starts with the planning of advertising media. By creating advertising media strategies. Which focuses on the analysis of the current situation Including analysis of competitors in the production line and that type of product or service. Set objectives to be consistent with the ads that will produce each work piece. By using creativity in designing works And there are differences Have a clear concept. Subsequently, as part of the strategy development To implement the strategy Is in the evaluation of media from advertising works. Analyze what types of media should be selected In order to suit the advertising of that product or service Including controlling the budget as planned. 2) Problems in the production of 360-degree media, mostly in technical matters, both during production And after production. In the shoot, there is a story that is unable to watch the monitor while shooting. Which is different from general filming that can be done. But can be solved by using more than 1 camera, one of which is filmed And another camera used to connect via phone To use to view images while production. Fast battery life problems Because the 360-degree video format is a large video file. Resulting in a rapid decrease in battery life and can be modified by finding additional spare batteries. As for the problem after the shooting is the problem of the image that is out of shaking, the frame is dropped, including the continuation of the image. Drone may be used To promote it in a wide angle. The 360-degree video shooting continuity is important. Therefore must have a good deal in the design of the scene but Accuracy in each set of filming Which every problem has a solution that can be solved. 3) Factors affecting the growth of the 360-degree advertising media business is the management of the customer experience. Which is a focus on creating good feelings for customers Giving customers more satisfaction in the business than the product. Because if able to make customers impressed Or being loyal to the business Will be able to create an incentive to decide to buy that product or service as well And can still show the sustainability of the business. In addition, technology is important to help the business of advertising media grow. Because technology is a very important role in the production of advertising media Especially the production of 360-degree advertising media using modern technology To achieve realism Keeping images in all directions Perfectly To achieve the most effective work.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.) -- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2561
Subjects: บริษัทโฆษณา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
นักโฆษณา
ดิจิทัลวิดีโอ
การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล
Advisor(s): ศุภมณฑา สุภานันท์
ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3952
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
harit_chur.pdf4.79 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback