DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3559

Title: แผนธุรกิจ น้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นแบบแคปซูล “TIWA COCONUT OIL”
Other Titles: Business plan for tiwa cold pressed coconut oil capsules
Authors: ทิวา แก้วผ่อง
Keywords: น้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น
มะพร้าว
cold pressed coconut oil
coconut
Issue Date: 19-Jul-2561
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ “TIWA COCONUT OIL” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจโดยเป็นการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มยอดขายและการลดความเสี่ยงของธุรกิจรวมไปถึงวางแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการจัดทำแผนธุรกิจนี้ได้ทำการศึกษาวิจัยการทำตลาดด้วยวิธีสัมภาษณ์ประชากรจำนวน 400 คน โดยวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ การศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อนำไปสู่การจัดการธุรกิจในอนาคต จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสามารถเรียงลำดับด้านที่มีลำดับมากที่สุด 5 ลำดับ คือ ผลิตภัณฑ์บริโภคและเก็บรักษาง่าย มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (อย.) บรรจุภัณฑ์พกพาสะดวกและคุณภาพของสินค้า จึงได้ใช้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มีส่วนลดและโปรโมชั่นในโอกาสต่างๆ มีการใช้กลยุทธ์ด้านราคา โดยราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และทางด้านอื่นๆ และใช้กลยุทธ์ด้านผู้นำ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้พนักงานเพื่อนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ จากการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ จะใช้เงินลงทุนจำนวน 1,390,000 บาท ซึ่งจากการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนพบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 1,884,668 และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 129.0% และจะให้ผลตอบแทนโดยมีระยะเวลาคืนทุน Payback Period เท่ากับ 7 เดือน
The main objective of TIWA COCONUT OIL business plan is to analyse the possibility and identify the directions of this business initiative. The plan has been made to prepare the business well in all aspects to increase profit and mitigate risks that might arise. To complete this business plan, which mainly focuses on conducting a research, the researcher started off by interviewing 400 target audience to collect data. Moreover, the researcher also studied and analysed the surrounding factors that could have the impact on the business which include strength, weakness, opportunity and threat. Additionally, a thorough study of related business frameworks, theories, risk mitigation strategies, and business advantages is also critical for the researcher to foresee a clearer direction when running the selected business. According to the research and analysis, it is found that the marketing mix components, as a whole, are marked at a significantly high level in having an impact on people’s purchase decision. To be more precise, these top five components can be listed as follows; the product is easy to consume; the product is easy to store; the product is certified by FDA (Food and Drug Administration); the product is easily portable; and the product is qualified. Moreover, the researcher will use marketing promotion strategy through advertisement and offer further discounts to raise more awareness and increase sales. This will help leverage the company standard to a higher level. Pricing strategy is also taken to the consideration. The price of the product will be relative to the product quality and quantity when compared with other competitive brands in the market. In addition, distribution channels will include both online and offline to reach a wider range of audience. Last but not least, leadership strategy will be used since it will provide a clear vision and direction to the subordinates and will also encourage them to provide the best service for the company. More importantly, according to the financial plan analysis for the investment, the accumulative amount of THB 1,390,000 is required. From the investment assessment, it has also been identified that the current NVP is THB 1,884,668 and the IRR is 129.0%. Therefore, the payback period is expected to be within 7 months.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559
Advisor(s): สุชาติ ไตรภพสกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3559
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tiwa.kaew.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback