DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3400

Title: แผนธุรกิจการเพิ่มรายได้จากเว็บไซต์ค้าส่งออนไลน์สำหรับธุรกิจจำหน่ายหีบศพ
Other Titles: Business Plan for Increasing Revenue from Online Wholesale Websites for Coffin Dealers
Authors: ปฐมาภรณ์ เกตุมาลา
Keywords: ธุรกิจจำหน่ายหีบศพ
การเพิ่มรายได้
เว็บไซต์ค้าส่งแบบออนไลน์
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: แผนธุรกิจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและแนวโน้มของธุรกิจหลังความตาย ช่องทางการจัดจำหน่ายหีบศพ และแนวทางในการเพิ่มรายได้การจัดจำหน่ายจากเว็บไซต์ค้าส่งออนไลน์ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจจำหน่ายหีบศพในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี จำนวนทั้งสิ้น 200ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,000-25,000 บาท มีความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต 4-6 วันต่ออาทิตย์ มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใช้อินเตอร์เน็ต 6-10 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงระยะเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตคือ ช่วงเย็น (16.00-19.00 น.) ใช้อินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหีบศพจากเว็บไซต์ค้าส่งออนไลน์ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอยู่ในระดับมากในการตัดสินใจเลือกซื้อหีบศพจากเว็บไซต์ค้าส่งออนไลน์ ในการที่จะเพิ่มรายได้จากเว็บไซต์ค้าส่งออนไลน์สำหรับธุรกิจจำหน่ายหีบศพได้นั้น ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการที่เว็บไซต์มีความหลากหลายของสินค้าให้เลือก ราคาสินค้าต้องตรงกับราคาที่จัดจำหน่ายหน้าร้าน และรายละเอียดหน้าเว็บไซต์จะต้องมีความสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ มีการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจ รองลงมา คือ มีการใช้สื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทั้งนี้เมื่อทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนพบว่า กิจการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลา 5 ปี อยู่ที่อัตรา 100% ต่อปี และสามารถคืนทุนในส่วนของการลงโฆษณาเว็บไซต์ ภายในระยะเวลาเพียง 9 วันเท่านั้น ดังนั้นจึง มีความเป็นไปได้และสมควรที่จะลงทุนดำเนินกิจการเพิ่มรายได้จากเว็บไซต์ค้าส่งออนไลน์ อีกทั้งกิจการยังมีการให้บริการจัดงานศพอย่างครบวงจร และมีการรับจัดงาน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับกิจการ
This business plan is intended to study the background and trends of the business after death. Coffin distribution channel and the way to increase revenue distribution from the online wholesale site. The coffin was collected in Ratchaburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Samut Songkhram, Samut Sakhon and Suphan Buri of 200 samples. Most of were female, between 31-40 years old, income between 15,000-25,000 baht per month, frequency of internet usage 4-6 days per week, usage internet between 6-10 hours per day in the evening (4.00-7.00 pm.) usage from mobile phone and the purpose is to entertain. The factors influencing the decision to buy a coffin from the online wholesale website were the product, price, place and promotion is important to have a high level of decision to buy a coffin from an online wholesale website. The increase revenue from the online wholesale website for coffin business. Entrepreneurs must pay attention to the site's variety of products to choose from price of the store. The website must be easy to use, not complicated. The most influential factors were the advertisements on the Internet, followed by the use of advertising media, such as radio publications, public relations websites. When analyzing return on investment, it was found that the company has a positive net present value. The rate of return on investment in the 5 year period is 100% per year and can pay back to the site in 9 days, it is possible and desirable to invest. The company also provides full-service funeral services and has a job. It is an alternative to generate revenue for the business.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
หีบศพ
อุตสาหกรรมหีบศพ
การค้าส่ง
Advisor(s): สุชาติ ไตรภพสกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3400
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pattamaporn.ketm.pdf6.45 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback