DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3398

Title: การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของการขยายธุรกิจงานตกแต่งภายใน กรณีศึกษา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Other Titles: Study of The Management Appoach of Expanding Interior Decoration Business : Case Study of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
Authors: ทัศนีย์ มูลจันดา
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การลงทุนในภาคก่อสร้างของไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวนจากปัญหาการเมือง ทำให้การลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ขาดความต่อเนื่อง มีผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกขยายตัวดีขึ้น มูลค่าก่อสร้างขยายตัวเฉลี่ย 8-12% ต่อปี ส่งผลดีต่อผู้รับเหมารายใหญ่ ในส่วนของงานก่อสร้างในไทยโดยรวมแล้วกลับมาขยายตัวอีกครั้งตามการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ผู้วิจัยจึงใช้โอกาสนี้ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายใน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กิจการหลัก ของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแยกประเด็นสำคัญโดยอาศัยแนวคิดและหลักทฤษฎี SWOT และ TOWS Matrix เป็นกรอบในการวิเคราะห์ แล้วนำมาใช้ร่วมกับข้อสรุปสาระสำคัญจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานตกแต่งภายในโดยตรง เพื่อนําไปใช้ในการกำหนดกลยุทธต่อไป ผลการวิจัยพบว่า การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจด้วย The Business Model Canvas ที่ได้จากการประเมินความสำเร็จของแผนงาน สามารถเลือกรูปแบบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจหลัก เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของยุทธวิธีดำเนินการผ่านโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบ ช่วยให้วางแผนธุรกิจได้อย่างรอบด้าน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้การบริการและยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการมุ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานรับเหมาก่อสร้างอาคารประเภท Green Building ซึ่งเป็นทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักให้เติบโตได้ดีที่สุด
In the last 5 years, Thailand's construction investment has been fluctuating from political issues. This causes large construction investments to have a lack of continuity and it affected the confidence of investors. Now that the world economy has improved, investment in construction is expanding at the rate of 8-12 percent per year. The Thai government has been accelerating its investments in construction and infrastructure, and as a result, investors have the confidence again to re-invest in construction projects in Thailand. The researcher used this opportunity to study the strategy of management approach to expand the interior decorating business, with the goal of expanding the market to increase income and profit for Christiani & Nielsen (Thai) Co., Ltd. The researcher studied and searched by using the SWOT concept and TOWS Matrix theory as a framework to analyze and set up strategies for an interior decorating business. The results of the research determined that the strategy of The Business Model Canvas can choose a business model that is most effective and suited for the core business. It can be created through the organizational structure, processes and systems. It increases the value of service and it is environmentally conscious. By focusing to be a specialist in the construction of Green Building projects, The Business Model Canvas will also make the core business grow well.
Description: วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.) -- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560
Subjects: บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
การจัดการธุรกิจ
การลงทุน
การบริหารธุรกิจ
การตกแต่งภายใน
การลงทุน -- ไทย
Advisor(s): ภิรมย์ แจ่มใส
ศิริวรรณ รุจิพงษ์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3398
Appears in Collections:Theses
Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tassanee_moon.pdf9.42 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback