DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2288

Title: การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ ของธุรกิจภาพยนตร์ออนไลน์รูปแบบสตรีมมิ่ง
Other Titles: Online marketing communication strategy of online business in terms of streaming in Thailand
Authors: วศิน อุ่ยเต็กเค่ง
Keywords: สตรีมมิ่ง
ภาพยนตร์ออนไลน์
Issue Date: 2559
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: วัตถุประสงค์ของการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้เพื่อเป็นประโยชนแก่ผู้ประกอบการ หรือ นักการตลาด ท่ีมีความสนใจที่ธุรกิจที่กี่ยวข้องกับการสตรีมมิ่งโดยยกตัวอย่างจากผู้ใหบริการสตรีมมิ่งด้านภาพยนตร์ โดยศึกษากลยุทธ์การทําการตลาดออนไลน์เนื่องจากธุรกิจภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่งของภาพยนตร์นั้นถือเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ใหบริการในประเทศไทย รวมถึงคนไทยเองก็ยังไม่มีความคุ้นชินกับบริการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงอยากศึกษาและทําความเข้าใจระหว่างการเปลยี่นแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคไปจนถึงการตอบสนองต่อแผนการตลาดกับผู้บริโภคงานวิจัยจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการทําการตลาดยุคใหม่ ที่เน้นใช้ทฤษฎี แนวคิด จากออนไลน์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดมาประกอบกับเหตุผลเชิงพฤติกรรมการตอบรับของผู้บริโภค เพื่อให้เห็นถึงโอกาสของการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างของผู้ให้บริการด้านภาพยนตร์รวมถึงแนวทางการเติบโตของธุรกิจ และการทําการตลาดที่ปรับเปลี่ยนตาม Consumer Behavior ที่ส่งผลสัมพันธ์ซึ่งกันและกันงานวิจัยจะช่วยให้ผู้ที่ศึกษาได้เห็นภาพรวมและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องระหว่างธุรกิจภาพยนตร์ และ การเปลี่ยนการใช้กลยุทธ์ทางการ คลาดที่มุ่งเน้นออนไลน์เป็นหลัก งานวิจัยชิ้นนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากการทําแบบสอบถามไปจนถึง Dep Interview จากผู้ให้ บริการในประเทศไทย ที่มีความนิยมสูงสุด 3 อันดับด้วยกัน ไดแ้ ก่ Hollywood HDTV , Primeitme และ Iflix ซึ่งถอื เป็นกรณีศึกษาที่สมบูรณ์ในนประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อมลู ครบถ้วน ผลงานวิจัยจึงสามารถชี้เเจงได้อย่างละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกัลการทำ การตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการทํา Content Marketing หรือสื่ออื่น ๆ โดยผู้ที่ศึกษาจะสามารถเห็นได้จากงานวิจัยเล่มนี้ คําสําคัญ: ภาพยนตร์, ออนไลน์, สตรีมมิ่ง
The objective of this research is for the benefit of the entrepreneur or anyone who have an interest in streaming business, like film-video streaming service provider, by studying Online Marketing Strategy. As film-video streaming business is new to Thailand, therefore the researchers should, first, study and understand the dynamics of consumer behavior as well as their response to the marketing plan. This research will display a new way of marketing, emphasizing on Online Theory and Concept, including information related to marketing attributed to the behavioral response of demand to demonstrate the growth potential of the industry, analysis in changes in the basis of the film-video service and how the service provider make adjustments according to consumer behavior. This research also provides both an overview and the components involved in the film-video business and changes in marketing strategies that focus primarily on costumers online. The content in this research is provided by the information gathered from surveys up to deep interview from the 3 most popular service providers in Thailand, which are Hollywood HDTV, Primetime and Iflix that is considered to be a perfect method for gathering information. As a result, this research can describe in detail about the factors that can influence online marketing, whether it is content marketing or others. Keywords: Movies, Online, Streaming
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558
Advisor(s): ชุติมา เกศดายุรัตน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2288
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
vasin.ouit.pdf3.54 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback