DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2264

Title: แผนธุรกิจเปิดสนามไดร์ฟกอล์ฟ
Other Titles: ฺีBusiness Plan for Driving-range
Authors: ฐิติรัตน์ เลิศศักดิ์ศรีสกุล
Keywords: แผนธุรกิจ
สนามไดร์ฟกอล์ฟ
ทําเลที่ตั้ง
Issue Date: 2560
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และประเมินความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งเป็นการขยายจากธุรกิจเดิมที่เป็นผู้จำหน่ายปลีกและส่งอุปกรณ์กอล์ฟให้กับสนามกอล์ฟต่างๆ และธุรกิจใหม่เป็นเปิดสนามไดร์ฟกอล์ฟ งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 200 คน ได้ระดับความเชื่อมั่น 0.95 และวิธีการทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก กลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา เนื่องจากมีประสบการณ์จากธุรกิจเดิม จึงทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักกอล์ฟดีอยู่แล้ว ใช้ด้านการเลือกทำเลที่ตั้งเป็นหลัก ด้านราคาขายเน้นการตั้งราคาเพื่อแข่งขันกับสนามไดร์ฟกอล์ฟอื่นๆ และการสร้างความแตกต่างในการให้บริการ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ และความสามารถเป็นอย่างดี และมุ่งเน้นด้านคุณภาพที่ดีในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยตำแหน่งทางการตลาดที่วางไว้ คือ มีความสะดวกครบครันในการให้บริการ แต่มีราคาในการให้บริการที่ถูก ด้านการจัดการใช้แนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อการขยายในการเปิดสาขาเพิ่มในอนาคต สำหรับการลงทุนใช้เงินลงทุน 1,088,230 บาท โดยไม่มีการกู้ยืม และมีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี กับอีก 5 เดือน โดย IRR ของธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 50 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อย และมี NPV ของธุรกิจอยู่ที่ 2,367,982.52 บาท จึงสรุปได้ว่าธุรกิจนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน ทั้งเพื่อผลตอบแทนและเพื่อต่อยอดขยายธุรกิจเดิม
In addition to enhancing the distribution channels of an existing business, the objective of this business plan is to analyze and assess the feasibility of business expansion. An existing business is a wholesale and retail supplier of golf equipment and this business plan aims to expand it to a golf driving range. The close-ended questionnaire was applied to collect data of 200 participants. The Cronbach’s Alpha reliability was 0.95. The statistic methods were categorized into two methods-the descriptive and influential statistic methods, Including comparison and logistic regression analysis. As a business strategy, has been developed from the current business, the company has already had a clear understanding of the golfers’ behavior. Next, location would be specially selected. In addition, in terms of pricing, the price will be set to compete with other driving ranges and to differentiate our services. Additionally, the plan will focus on to training employees gain knowledge, skills, and abilities in order to extend exceptional services to customers. Besides, the driving range will be conveniently located, and the price will be reasonably set. In terms of management, the design and system will be developed to meet the company’s standard. The standardized approach would be helpful should the company plans to add more driving ranges into the company’s portfolio. Moreover, in terms of investment, the estimated amount is THB 1,088,230, with no bank loans needed. The payback period is within two years and five months. IRR of this business is 50, which is higher than the average lending rates of retail customers. Furthermore, NPV is at THB 2,367,982.52. Based on this research, this business will gain high return and will be a good approach to expand the current business.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
สนามกอล์ฟ
กอล์ฟ
Advisor(s): ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2264
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
thitirat_lert.pdf2.94 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback