DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author พัชราภรณ์ เกษะประกร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2553กระบวนการสร้างตราสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษาบริษัท จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) จำกัดเบญจพร บุญจันทร์พัชราภรณ์ เกษะประกร
2553การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครณัฐนรี ไชยภักดีพัชราภรณ์ เกษะประกร
2553การเปิดรับข่าวสาร และความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้เอาประกันภัยในเขตกรุงเทพมหานครสรญา สุขวณิชพัชราภรณ์ เกษะประกร
2560การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และทัศนคติที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเขตกรุงเทพมหานครพจนีย์ บุญเจริญสุขพัชราภรณ์ เกษะประกร; ธนวุฒิ นัยโกวิท
2555การรับรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในสายตาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)รักศักดิ์ ทองเกิดพัชราภรณ์ เกษะประกร
2554การศึกษาการเข้าร่วมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประเภทกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของประชาชนขนิษฐา อุตมะพัชราภรณ์ เกษะประกร
2550การศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของลูกค้าในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครปัทมา วงษ์วนิชกิจพัชราภรณ์ เกษะประกร
2561การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ และการรับรู้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับรายการข่าวโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครสุพรรณิการ์ อนุประเสริฐพัชราภรณ์ เกษะประกร; ธนวุฒิ นัยโกวิท
2557ความคาดหวังของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการบริการสปาและภาพลักษณ์ธุรกิจนวดสปาที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการในสายตาลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครณภัทร ทวีแสงศิริพัชราภรณ์ เกษะประกร
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมลดโลกร้อนของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์พัชราภรณ์ เกษะประกร; ชนันนา รอดสุทธิ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์และการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ นักเรียนโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์พรรัมภา พรรณลึกพัชราภรณ์ เกษะประกร; มัลลิกา ผลอนันต์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว รูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบความผูกพันภายในครอบครัว กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการติดเกมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครจุฬาลักษณ์ ประจะเนย์พัชราภรณ์ เกษะประกร; ธนวุฒิ นัยโกวิท
2562คุณลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนุชนารถ สุปการพัชราภรณ์ เกษะประกร; อริชัย อรรคอุดม
2559พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ด้านภาพลักษณ์และการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาพิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยาพัชราภรณ์ เกษะประกร
2559พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการดูแลกิจการที่ดีและความเชื่อมั่น ที่มีต่อธนาคารออมสินที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน ในอนาคตของลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครกรกฎ ธรรมหงส์พัชราภรณ์ เกษะประกร
2557พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการเฟสบุ๊คแฟนเพจธุรกิจรับปรึกษาและวางแผนจัดงานแต่งงานในเขตกรุงเทพมหานครสิตา โพธิพิพิธพัชราภรณ์ เกษะประกร
Showing results 1 to 16 of 16

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback