DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Cluster of Business & Management >
School of Business Administration >
Master Degree >
Independent Studies >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/364

Title: การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Authors: ณัฐกนก รัตนางกูร
Keywords: การศึกษาปัจจัยทางการตลาด
การซื้อสินค้า
Issue Date: 2553
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ ด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 200 คน ใช้แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทั่วไปทาง ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมทั่วไปในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้สถิติเชิงพรรณนาการแจกแจงความถี่ (Frequencies) และ ร้อยละ (Percentage) และใช้สถิติการ วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ผู้บริโภคมากที่สุด คือ สินค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการในการใช้ สินค้านั้นมีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ และคุณสมบัติของสินค้าที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก คือ สินค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการในการใช้สินค้า รองลงมา คือ ความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า และอันดับสุดท้าย คือ การออกแบบและสีสันที่ สวยงามของสินค้า ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค มากที่สุด คือ สินค้ามีราคาใกล้เคียงกับราคาของสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป แต่มีความแตกต่างของ ผลิตภัณฑ์ในด้านคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อระดับการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านคุณภาพและด้านภาพลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจัยทางการตลาดด้านราคาที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก คือ ราคาของสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป แต่มีคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ สามารถซื้อสินค้าในราคาที่ถูก กว่าราคาปกติในช่วงของการแนะนำสินค้าหรือในโอกาสพิเศษต่างๆ และอันดับสุดท้าย คือ ความสะดวกในการเลือกวิธีชำระเงิน ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคมากที่สุด คือ ความสามารถในการเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทาง นั้นมีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ และความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงนั้นมีอิทธิพลต่อ ระดับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจัย ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก คือ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทาง รองลงมา คือ ความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและมีการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง และอันดับสุดท้าย คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปยังสถานที่จำหน่ายสินค้าและเข้าถึงช่องทางร้านค้าต่างๆ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคมากที่สุด คือ การมีพนักงานขายหรือเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านคุณภาพและด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก คือ มีการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ รองลงมา คือ มีพนักงานขายหรือเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม และอันดับสุดท้าย คือ มีการจัดส่งแผ่นพับหรือใบปลิวที่สามารถใช้แลก สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าได้
Description: การศึกษาเฉพาะบุคคล (บธ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552
Subjects: การซื้อสินค้า--การตัดสินใจ--การศึกษาเฉพาะกรณี
การจัดการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี
พฤติกรรมผู้บริโภค--ไทย--กรุงเทพฯ--การศึกษาเฉพาะกรณี
Advisor(s): ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์
URI: http://dspace2.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/364
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies

Files in This Item:

File Description SizeFormat
natkanok_rata.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback