DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4869

Title: การปรับตัวขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในยุค Digital Transformation และ COVID-19
Other Titles: The modulation of Thai Public Broadcasting Service in the era of Digital transformation and COVID-19
Authors: ธนาคาร ธนาเกียรติภิญโญ
Keywords: ไทยพีบีเอส
สื่อสาธารณะ
สื่อมวลชน
โควิด-19
การปฏิวัติดิจิทัล
Thai PBS
Public Media
Mass Media
COVID-19
Digital Transformation
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: งานวิจัยเรื่อง “การปรับตัวขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในยุค Digital Transformation และ COVID-19” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงวิธีการปรับตัวของสื่อสาธารณะในยุค Digital Transformation และ ศึกษาถึงผลกระทบของสื่อสาธารณะจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก In-depth Interview ผู้บริหารองค์กร 4 ท่าน และการวิจัยเชิงเอกสาร Documentary Research จากเอกสารรายงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการกระจายเสียงของสถานี ผลการวิจัย พบว่า กรรมการนโยบาย และผู้บริหาร เห็นถึงความจำเป็นในการปรับตัวเมื่อเกิด Digital Disruption แม้องค์กรจะมีงบประมาณบำรุงจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบ ปีละ 2,000 ล้านบาทอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานและแนวคิดของสื่อสาธารณะ โดยมี พ.ร.บ.ควบคุมอยู่ ซึ่งถูกกำหนดไว้ว่าต้องให้บริการประชาชนในช่องทางที่หลายหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผลการวิจัยแบ่งกลยุทธ์ในการปรับตัวออกเป็น 3 ด้าน คือ กลยุทธ์ด้านนโยบาย กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ด้านเนื้อหา ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นตัวเร่งให้ Digital Transformation เกิดเร็วขึ้นกว่าเดิม ด้านช่องทางออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้บุคลากรทุกระดับจำเป็นจะต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีในการทำงาน และต้องมีทักษะที่หลากหลายรับกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะ Mindset ของบุคลากรที่ต้องคิดในแบบ Digital First แม้องค์กรพยายามปรับตัวแต่ยังเห็นความไม่ชัดเจนในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพราะในต่างประเทศเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ และเตรียมก้าวกระโดดไปสู่สื่อสาธารณะแห่งอนาคตหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์ COVID-19 แล้ว และสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตคุณค่าการมีอยู่ของสื่อสาธารณะในประเทศไทย
The objectives of this research on “The Modulation of Thai Public Broadcasting Service in the Era of Digital Transformation and COVID-19” were to study how a public service broadcaster adapted itself for digital transformation and to examine the effects of the COVID-19 pandemic on practices of the public service broadcaster. The study employed the qualitative research methods by conducting in-depth interviews with the four key informants who were the Thai PBS executives and applying the documentary research from the Thai PBS’ annual reports and other documents related to the topic. The research found that the members of Thai PBS’ Board of Governors and Executives recognized the importance of adaptation in the age of digital disruption. Despite receiving a budget of THB2 billion a year from sin-tax, the public service broadcaster must, in accordance with the law, provide service in news and content to the public via up-to-date technology and platforms. The research, furthermore, disclosed that the Thai PBS’ adaptation strategies were divided into three main parts; policy, management and content. The COVID-19 outbreak in Thailand in the early 2020 was the big push towards bringing forward the digital transformation deadline. More online platforms and outlets resulted in seeing the Thai PBS staff of all levels having to adapt themselves and adding more skill sets to the scenario. The staff were adjusting their mindsets to become the “Digital First”, yet there remains unclarity on certain practices. This is common for other public service broadcasters around the world as well. This giant leap and readiness of Thai PBS in becoming one of the mainstream media after the ease of the COVID-19 pandemic situation will determine the value and future existence of Thailand’s first and only Public Service Broadcaster.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2563
Subjects: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
การกระจายเสียง
อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
โทรทัศน์ดิจิทัล
สื่อมวลชน -- ไทย
การสื่อสาร -- ไทย
สื่อมวลชน -- แง่สังคม
สื่อสังคมออนไลน์
Advisor(s): มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย
ปฐมา สตะเวทิน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4869
Appears in Collections:Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Thanakarn_Than.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback