DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4098

Title: รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Other Titles: Lifestyles, Behavior and Thai Peoples Satisfaction towards Tourist Attractions a Case Study: Jatujak Market, Bangkok
Authors: พัชรินทร์ พัชรศรีอาริยะ
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรม และความพึงพอใจของชาวไทยโดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรม กับความพึงพอใจของชาวไทย และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของนัชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ จำนวน 20 คน และชาวไทย จำนวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลประมวลด้วยโปรแกรมสำเร็จทางสถิติ โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า One-Way ANOVA และ ค่า Pearson Correlation ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และมีสถานภาพโสด รูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านกิจกรรม และด้านความสนใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใหญ่เคยมาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 1 ครั้ง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพักผ่อน เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับเพื่อน มีจำนวนผู้ร่วมเดินทาง 2 – 5 คน เดินทางโดยรถไฟฟ้า (BTS/MRT) ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1 – 2 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่าย ต่ำกว่า 1,000 บาท ต้องการซื้ออาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด และรับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากบุคคลใกล้ชิด/คนรู้จัก ผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของชาวไทยต่อตลาดนัดจตุจักร พบว่า ความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจุบันตลาดนัดสวนจตุจักรมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยในอนาคตตลาดนัดสวนจตุจักรจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นที่ทำให้ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความน่าสนใจ ได้แก่ สินค้าที่จำหน่ายมีความหลากหลาย มีราคาถูก ในขณะที่จุดอ่อน คือ สินค้าที่จำหน่ายซ้ำกันจำนวนมาก ประกอบกับทางเดินค่อนข้างมืด มีที่จอดรถน้อย แนวทางการปรับปรุงพัฒนาตลาดนัดสวนจตุจักรนั้น ควรเพิ่มจุดพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว เพิ่มไฟส่องสว่าง ปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ ควรจะมีรถรับ-ส่งระหว่าง BTS กับ ป้ายรถเมล์ มีการจัดระเบียบแผงค้าขายให้มีระเบียบมากขึ้น
The objectives of this research were to study the lifestyle, behavior and satisfaction of thai tourists by comparing the satisfaction of thai peoples. Classified by personal factors study the relationship between lifestyle behavior, behavior and satisfaction of thai peoples and to study ways to improve the satisfaction of thai peoples towards tourist destinations Case study of Chatuchak market the sample group used in the research was 20 entrepreneurs and 400 Thai tourists. the tools used in the study were questionnaires and in-depth interviews. Data analysis was conducted with statistical achievement program using frequency, percentage, mean and standard deviation of One-Way ANOVA and Pearson Correlation. Most respondents were female, aged between 21 - 30 years, with a bachelor's degree or equivalent. Have a career as a student / student Have an average income of 10,000 - 20,000 baht and have a single status lifestyle of thai tourists visiting Chatuchak market, Bangkok found that overall activities and interests were at a high level. The comments overall at the highest level the behavior of people visiting the Chatuchak market found that the majority respondents had visited the Chatuchak market 1 time. The main objective was to relax. travel with friends There are 2-5 people traveling together. Traveling by BTS (MRT) takes 1 - 2 hours to travel. Cost less than 1,000 baht, want to buy food and drinks the most and get information about travel from close friends/acquaintances the results of the study found that satisfaction with the Chatuchak market overall at a high level. From the interview, it is found that the Chatuchak weekend market currently has a large number of Thais and foreigners. In the future, the Chatuchak weekend market will continually increase the number of tourists. The strengths that make the Chatuchak weekend market interesting are the variety of products sold and the cheap price, while the weakness is many duplicate products. And the pathway is quite dark There is little parking. The guidelines for improving the development of Chatuchak Weekend Market Should increase resting points for tourists Add light Improve the parking there should be a shuttle bus between BTS and bus stops. There will be a more organized and organized stall.
Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2561
Subjects: ตลาดนัด
กรุงเทพฯ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Advisor(s): มณีเนตร วรชนะนันท์
ดวงธิดา นันทาภิรัตน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4098
Appears in Collections:Theses
Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
phatcharin_mekk.pdf7.65 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback