DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3184

Title: กลยุทธ์การบริหารและการปรับตัวของคลื่นวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย
Other Titles: Management strategies and adaptation of radio broadcasting FM 90 Luktungrakthai
Authors: พลอยไพลิน แก้วประดับจิตร์
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารและการปรับตัวของคลื่นวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารและการปรับตัวของคลื่นวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย และ 2) เพื่อศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาธุรกิจบันเทิงของคลื่นวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลหลัก (Key Informants) จำนวน 5 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า คลื่นวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย ใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) โดยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ เพื่อให้การบริหารและการจัดทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ และ 2) กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) โดยเป็นคลื่นวิทยุกระจายเสียงที่เปิดเพลงลูกทุ่ง 100 เปอร์เซ็นต์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความเป็นคลื่นวิทยุกระจายเสียงเพลงลูกทุ่งอย่างชัดเจน นอกจากนี้ มีการปรับตัวด้วยการหลอมรวมสื่อในทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับฟังผ่านทางสื่อดิจิทัลให้กับผู้ฟัง และรับมือกับความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์ในการลดความเสี่ยง ด้วยการนำเอาลูกทุ่งคอนเทนต์ไปผสมกับธุรกิจอื่นๆ ให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ เช่น การทำธุรกิจทัวร์ “ลูกทุ่งฮอลิเดย์” ที่พาผู้ฟังและแฟนคลับไปเที่ยว เป็นต้นสำหรับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) เฟซบุ๊กแฟนเพจลูกทุ่งไทย ๙๐ 2) เว็บไซต์www.90rakthai.com รวมทั้งวิทยุออนไลน์สตรีมมิ่ง และ 3) แอปพลิเคชันช้างไท ช่องทางเหล่านี้ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมของคลื่น การปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังได้ อย่างรวดเร็ว เป็นการสื่อสารแบบสองทางและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันที รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคลื่นและของผู้ดำเนินรายการ
The research had two objectives: 1) to examine the management strategies and adaptation of radio broadcasting FM 90 Luktungrakthai, and 2) to investigate using social media to develop entertainment business for Radio Broadcasting FM 90 Luktungrakthai. The researcher used qualitative research with in-depth interviews with five key informants from Radio Broadcasting FM 90 Luktungrakthai. The results showed that the station applied business strategies to develop the organization 1) cost leadership strategy which helped develop the ability of personnel that could perform multi-functions so management and resource management of the organization operation was economical and efficient, and 2) differentiation strategy which broadcast Thai country songs 24 hours to promote the station uniquely. Besides, the station adjusted itself by converging in various channels by adding digital media for audiences. The station dealt with risk by applying risk reduction strategy which introduced Thai country content to build other new businesses such as “Luktung Holiday” Tours with audiences or Fan club. As for social media usage, the station employed Facebook, www.90rakthai.com, and online radio streaming, and application Changthai. These channels assisted in public relations and promoting the station’s activities for the fast interaction with audiences. Moreover, social media could generate two-way communication and reach target audience instantly. Social media created good images for the station and radio hosts.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560
Subjects: เครือข่ายสังคมออนไลน์ในธุรกิจ
สื่อสังคมออนไลน์
การสื่อสารทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
วิทยุกระจายเสียง
การบริหารธุรกิจ
Advisor(s): ธรรญธร ปัญญโสภณ
มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3184
Appears in Collections:Theses
Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ploypailin_kaew.pdf20.69 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback