DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2009

Title: กลยุทธ์การปรับตัวของคลื่นวิทยุในยุคสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาคลื่นวิทยุ Cool Fahrenheit 93
Other Titles: The Strategy of Radio Adaptation in the Digital Age of Digital Media: A Case Study of Cool Fahrenheit 93 Radio
Authors: ภัทฑิยา โภคาพานิชย์
Issue Date: 2559
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษากลยุทธ์การปรับตัวของคลื่นวิทยุในยุคสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาคลื่นวิทยุ Cool Fahrenheit 93 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวของคลื่นวิทยุในยุคสื่อดิจิตอล กรณีศึกษาคลื่นวิทยุ Cool Fahrenheit 93 (2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารงานของคลื่นวิทยุ Cool Fahrenheit 93 (3) เพื่อศึกษาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาคลื่นวิทยุ Cool Fahrenheit 93 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร และแหล่งข้อมูลบุคคล โดยสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและพนักงานในองค์กรของคลื่นวิทยุ Cool Fahrenheit 93 จำนวน 5 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การปรับตัวของคลื่นวิทยุ Cool Fahrenheit 93 ในยุคสื่อดิจิทัลคือการใช้กลยุทธ์ระดับองค์กร และระดับธุรกิจ โดยในระดับองค์กรได้มีการตั้งวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งและผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการพัฒนาด้านบุคลากรให้เรียนรู้สื่อใหม่ กลยุทธ์ในระดับธุรกิจนั้น ทางองค์กรได้มีการปรับตัวโดยการนำสื่อใหม่ คือ เฟซบุ๊ก โมบายแอปพลิเคชัน อินสตาแกรม เป็น 3 ช่องทางใหม่ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและช่องทางการรับฟัง ทำให้คนฟังที่มีการรับฟังผ่านออนไลน์สามารถรับฟังได้เต็มที่ 24 ชม. โดยไม่มีข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีผู้ให้สัมปทานตัดคั่นและเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้สปอนเซอร์ได้ลงโฆษณามากขึ้น อีกทั้งยังเกิดการตอบโต้การสื่อสารสองทางกับผู้ฟังอย่างรวดเร็วและมากขึ้น มีการพัฒนาในการรับฟังให้เป็นระบบเสียงแบบ HD Plus ที่มีคุณภาพของเสียงที่ดังและชัด แต่ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำในการฟังเพื่อแก้ปัญหาผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มักกลัวอินเตอร์เน็ตความเร็วหมด 2) ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารงานของคลื่นวิทยุ Cool Fahrenheit 93 คือทางด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ทางด้านสถาบันวิจัยภายนอกที่ยังไม่มีการสำรวจถึงผู้ฟังกลุ่มออนไลน์ที่มีจำนวนมากทำให้การอธิบายเพื่อขายสปอนเซอร์ให้ลูกค้าเข้าใจได้ยากขึ้น 3) แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาคลื่นวิทยุ Cool Fahrenheit 93 คือการขยายฐานคนฟังไปสู่ต่างจังหวัด ขยายฐานคนฟังไปสู่กลุ่มวัยรุ่น การขยายเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อให้รองรับกับจำนวนคนฟังที่มากขึ้น และในอนาคตจะมีการนำฐานข้อมูลลูกค้าที่รับฟังผ่านออนไลน์มาพัฒนาระบบการขายโฆษณาเพื่อเจาะกลุ่มผู้ฟังเฉพาะแต่ละกลุ่มเข้าสู่ผู้ฟังที่แยกกลุ่มเป็นชายและหญิง แยกอายุ แยกลักษณะการทำงาน เพื่อให้โฆษณาแต่ละตัวของสปอนเซอร์ที่เปิดไปมีการเข้าถึงลูกค้าคนฟังอย่างตรงจุดมากขึ้น
The objectives of this research were to study (1) the strategy of radio Adaptation in the digital Age of Digital Media in a case study of Cool Fahrenheit 93 Radio, (2) the problems and obstacles influencing the administration of Cool Fahrenheit 93 radio, and (3) the tendency and direction to develop Cool Fahrenheit 93 Radio. The research was qualitative research, using document analysis and interviewing five executives and staffs of Cool Fahrenheit 93 Radio as tools to collect data. The findings demonstrated that: 1) The adaptation strategies of Cool Fahrenheit 93 Radio in the digital Age of Digital Media used corporate-level strategy and business-level strategy. Corporate-level was set a clear vision and has been continuously developed to acquire customer behavior. There has been personal development to learn new media. Business-level strategy, the organization has improved by using Facebook, mobile application and instagram as three new channels to publicize news and get customer feedback. These online channels can be accessed 24 hours without breaking news (which increase more channels for sponsors) and can be used to contact with audiences as two-way communication. A sound system has been develop to be HD Plus, but using low speed internet since audiences are worried about using up internet speed. 2) The problems and obstacles which influenced the administration of Cool Fahrenheit 93 radio were the lack of staff and online customer information for selling to sponsors. There has been no research from outside organizations which deal with a large number of online audience. This has made it difficult to explain and sell sponsors to customers. 3) The tendency and direction to develop Cool Fahrenheit 93 Radio is to expand the audience area to the countryside, and the target group move to teenager group as well. The server has been extended for an increase in the numbers of listeners. In the future, online customer database will be used to separate the customers, gender, age and work, for more specific advertising directed to each group of target audience.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.) -- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559
Advisor(s): ธรรญธร ปัญญโสภณ
ภัทรภร สังขปรีชา
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2009
Appears in Collections:Theses
Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pattiya_poca.pdf5.45 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback