DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Institute of Research and Innovation Development >
Research Reports >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3491

Title: การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป และสินค้าจำเป็นในภาวะเศรษฐกิจของไทยระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง 2544
Other Titles: A comparative analysis of marketing strategy implementations among beverage, instant food, and daily product firms in Thailand’s economy during 1999 through 2001
รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป และสินค้าจำเป็นในภาวะเศรษฐกิจของไทยระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง 2544
Authors: เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
Keywords: การตลาด -- การบริหาร -- วิจัย
การตลาด -- การศึกษาเฉพาะกรณี -- วิจัย
การส่งเสริมการขาย -- วิจัย
เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ -- ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -- ผลงานวิจัย
Issue Date: 2542
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: ความเป็นมาของงานวิจัย ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจในระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง 2544 ได้ ดังนั้นธุรกิจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในแง่ของเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานและกิจกรรมทางการตลาดที่มีความเหมาะสมต่อการใช้ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค และสามารถทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อไปได้ ระเบียบวิธีการวิจัย การศึกษาครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมที่มีต่อเป้าหมายทิศทางการดำเนินงาน และกิจกรรมทางการตลาดในช่วง พ.ศ. 2542 ถึง 2544 โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 488 คน ซึ่งคัดเลือกมาจากธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูปและสินค้าจำเป็นที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 121 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบ ด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการนำเสนอและการสรุปผลข้อมูลคือ อัตราร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัย ธุรกิจแต่ละประเภทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลตอบแทนในรูปของระดับยอดขาย ส่วนครองตลาด และจำนวนลูกค้า ทั้งนี้ธุรกิจเหล่านั้นมีทิศทางในการดำเนินงานแบบเดียวกัน คือเน้นถึงการสร้างความไว้วางใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้กิจกรรมทางการตลาดที่ใช้เหมือนกันในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นถึงการควบคุม และการตรวจสอบคุณภาพในด้านช่องทางในการจำหน่ายที่เน้นถึง ร้านค้าที่สะดวกต่อการซื้อ และการจำหน่ายในร้านค้าท้องถิ่นและในด้านการส่งเสริมทางการตลาดที่เน้นถึงการใช้การใช้การโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร สำหรับกิจกรรมด้านราคานั้นพบว่า ธุรกิจประเภทเครื่องดื่มจะเน้นการใช้ราคาต่ำ ในขณะธุรกิจประเภทอาหารสำเร็จรูป และสินค้าจำเป็นจะเน้นราคาสูง แต่ให้ของแถมหรือส่วนลดเป็นบางโอกาส
Background of Study: According to the economic recession in Thailand, this situation may impact the future operations of many firms from 1999 to 2001. Therefore, it is very important to those firms to perceive of marketing strategies in terms of goals, directions, and marketing activities. That is the firms can employ those strategies to serve customer’s needs and continue their operations during that period of time. Methods: The present research was concerned with the comparative study of management’s attitudes towards the level of appropriatedness to the uses of marketing strategies from 1999 thru 2001. The four hundred and eighty eight samples were selected from 121 firms including beverage, instant food, and daily product businesses. The administered questionnaires approved and verified by the outside professional managers were utilized for data collection. As concerned, the statistical methods of percentage, mean and analysis of varience were used for presenting data. Results: Each group firms had its goals pertaining to an increase of benefits such as sales, marketing share, number of markets, and number of customers. All types of firms also geared their businesses in the same directions which were emphasized on customer trust upon the products and services. To achieve the goals, those firms agreed to assign the same marketing activities including product, distribution, and promotion strategies. The quality control and verification, convenience, local distribution, advertising were approved management. Unlike the beverage firms that set up the price for every types of customer, however, both instant food firms and daily product firms preferred to establish the high price with occasional discounts and premiums.
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3491
Appears in Collections:Research Reports

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kasemsan_pipat.pdf8.25 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback