DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Institute of Research and Innovation Development >
Research Reports >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3419

Title: ระดับการควบคุมคุณภาพภายในของการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
Other Titles: Level of internal quality control of merchandise production : a case of factories in electronic parts industry
รายงานการวิจัยเรื่อง ระดับการควบคุมคุณภาพภายในของการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
Authors: กฤติกา ลิ้มลาวัลย์
Keywords: การควบคุมคุณภาพ -- วิจัย
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า -- การควบคุมคุณภาพ -- วิจัย
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า -- การควบคุมการผลิต -- วิจัย
กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ -- ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -- ผลงานวิจัย
Issue Date: 2544
Publisher: ทบวงมหาวิทยาลัย
Abstract: ความเป็นมาของการวิจัย คุณภาพ เป็นสิ่งที่ทั้งลูกค้าและผู้ผลิตต้องการ ลูกค้าย่อมต้องการสินค้าที่มีคุณภาพในแง่ของการใช้งานความปลอดภัย รูปลักษณ์ ความคงทนและอื่นๆ ในขณะที่ผู้ผลิตพยายามผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน แม้ว่าผู้ผลิตแต่ละรายในอุตสาหกรรมเดียวกันจะมีระบบและขั้นตอนการผลิตคล้ายคลึงกัน แต่ในรายละเอียดของการใช้เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายใน อาจจะแตกต่างกันหรือเหมือนกัน ดังนั้น การทำวิจัยในครั้งนี้เพื่อหาข้อสรุปว่าผู้ผลิตแต่ละรายของไทยในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ความสำคัญต่อการใช้เกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพภายในอย่างไร ระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) แหล่งข้อมูลเป็นข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างกำหนดจากจำนวนผู้รับผิดชอบควบคุมในหน่วยการผลิต อันได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน หรือ หัวหน้าหน่วยควบคุมการผลิต โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 170 คน จากจำนวนโรงงานทั้งหมด 30 โรงงาน 5 นิคมอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมีการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยค่า Cronbach’s Alpha วิธีการทางสถิติที่ใช้และสรุปผลข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห์ Paired Samples T-Test โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลที่ได้จากการวิจัย ผลจากการศึกษาครั้งนี้ได้ว่า ปัจจุบันผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทยที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม ต่างให้ระดับความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพภายในอยู่ขั้นระดับสูงและมีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนาระดับการควบคุมคุณภาพภายในของการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้จากการเปรียบเทียบระดับการควบคุมคุณภาพภายในปัจจุบันกับอีก 3-5 ปี ข้างหน้าของธุรกิจขนาดใหญ่ พบว่า มีแนวโน้มในการเพิ่มระดับการควบคุมคุณภาพภายในเช่นเดียวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Background As inevitable as it is, quality has become an essential desired by both customers and manufacturers. Unsurprisingly, customers require quality in term of utilization, safety, feature, endurance and etc. The manufacturers on the other hand strive for quality products to satisfy customers’ needs and in addition to competitive advantage. Although production procedures and systems are at some what similar among each manufacturer within the same industry, It is the criteria employ to evaluate internal quality that may differ. Hence this research is designed to detail importance of quality control criterions to each Thai electronic parts manufacturer. Methodology Throughout the entire research, survey research method was conducted. The data collected derived from the Primary Data, which comprise of samples group from personnel supervising production division. The sample size entails in total 170 plant managers or supervisors of production unit from the entire 30 factories located in 5 industrial estates in the Chachoensao Chonburi and Rayong provinces. Data was obtained through the distribution questionnaires, of which the reliability was verified by the use of Cronbach’s Alpha. The data is further processed and summarize by the use of percentiles, average, standard deviation, ANOVA and analysis of Paired Samples T-Test with the significant level of 0.05. Summary The finding of this research reveals that Thai small, medium and large electronic-part factories locating in industrial estate such as Chachoensao Chonburi and Rayong provinces regard internal quality control as essential, Not only so, it further indicates strong a tendency of additional improvement on level of internal product quality control. Moreover the comparison of level of internal quality control of large, medium, and small enterprises in the present and the future point to the inclination of development in the level of internal quality control
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3419
Appears in Collections:Research Reports

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kittika_liml.pdf4.3 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback