DSpace
 

DSpace at Bangkok University >

Browsing by Author เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 41 to 60 of 167
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
2558ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการระหว่างร้านอาหารแฟรนไชส์ต่างประเทศกับร้านอาหารแฟรนไชส์ประเทศไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสรอรรถ ปานอุดมลักษณ์เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2559ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ และการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารเฉพาะกิจที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครปัณณวัชร์ พัชราวลัยเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2560ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และการสื่อสารแบบปากต่อปากที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้าพรีเมี่ยมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหวง ลู่หญิงเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2559ความพึงพอใจและพฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชันของกลุ่มอาชีพพนักงานสำนักงาน ที่ส่งผลต่อการจองที่พักผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนซ้ำในครั้งถัดไปนันธินี ทิพย์ประไพเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2561ความภักดีในตราสินค้า ความพึงพอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า ที่ส่งผลต่อความตั้งใจชื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เนม ของประชากรในกรุงเทพมหานครอนุชา ลังสุ่ยเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2560ความภักดีในตราสินค้า และคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เกาหลีวุฒิกร ตุลาพันธุ์เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2562ความไว้วางใจ คุณภาพการให้บริการ การรับรู้คุณค่า และภาพลักษณ์ ส่งผลต่อความพึงพอใจ และการกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศสราลี โรมรัตนพันธ์เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2561ความไว้วางใจในสินค้าและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นที่นำเข้าจากประเทศจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหลีน ยู่ชิงเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอิทธิพลกับการใช้บริการด่านเก็บเงินแบบไฮเทค (Easy Pass) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรัตติกร รอดมณีเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์; ทางด่วน--ไทย--กรุงเทพฯ--การศึกษาเฉพาะกรณี
2553ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะประชากรกับระดับความสำคัญที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดเพื่อการสมัครเรียนของสถาบันสอนเทนนิสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแทมมารีน ธนสุกาญจน์เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2541ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในองค์การกับคุณค่าของบุคคลอันมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน : กรณีของบริษัทต่างประเทศที่ดำเนินงานในประเทศไทยสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ; เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์-
2561ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ขององค์กร และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกฤติน ประสิทธิ์สมเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2559ค่านิยมทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมงคล เอี่ยมวงศรีเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2560ค่านิยม พฤติกรรมผู้ใช้ และความภักดีในตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางแบรนด์เนมเกาหลีของสตรีวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครขวัญรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2552คุณค่าของตราสินค้าที่มีต่อเครื่องดื่มกาแฟไทยและเครื่องดื่มกาแฟต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอรุณี ฟองมาศเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2560คุณค่าตราสินค้า ความภักดีในตราสินค้า การรู้จักตราสินค้า การรับรู้ในคุณภาพ ความคุ้มค่าของตราสินค้า ความชื่นชอบในตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องติดตามความแอคทีฟในเขตกรุงเทพมหานครฤทธาทิตย์ สูญพ้นไร้เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2561คุณค่าตราสินค้า พฤติกรรมการรับข่าวสาร ค่านิยมทางสังคมมีผลต่อแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเจลลี่ควบคุมน้ำหนักผ่านออนไลน์ของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครสรวิชญ์ มหาอนันตพัฒน์เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2558คุณค่าตราสินค้าและการยอมรับทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนรรัตน์ สงวนวงศ์วานเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2557คุณค่าตราสินค้าและความต้องการในการใช้นาฬิกาแบรนด์เนม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-SHOCK ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจักรพันธ์ อุพันวันเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
2560คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการเลือกซื้อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ภาสกร วิวรรธกะเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
Showing results 41 to 60 of 167
< previous   next >

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback