DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/954

Title: TRIPs plus : ศึกษาผลกระทบกรณีหากประเทศไทยทำความตกลง FTA เรื่องการขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรกับประเทศสหรัฐอเมริกา
Other Titles: TRIPs plus : study the consequence if Thailand joined the FTA agreement, which in the matter of tern of protection, with the United State of America
Authors: พรจารี เนตรพิสุทธิ์
Keywords: TRIPs plus
FTA
การคุ้มครองสิทธิบัตร
Issue Date: 2550
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของการขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศไทย ปัจจุบัน ความเติบโตและการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ การค้า และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นักลงทุน ผู้ประกอบกิจการการค้าต่างๆ ย่อมต้องมีการแข่งขันในการสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตในโลกแห่งการแข่งขันของผู้คนทางสังคมมากขึ้น จึงก่อให้เกิดแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างหรือที่เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ขึ้น ซึ่งปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในทางเศรษฐกิจของนานาประเทศและต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม ในประเทศอุตสาหกรรมที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดการค้าโลก แต่เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มักจะฉกฉวยเอาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศอุตสาหกรรมเป็นผู้คิดค้น ประดิษฐ์ขึ้นไปใช้โดยไม่ขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียเปรียบต่อประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก โดยจากการศึกษา ในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศไม่มีกฎหมายในการคุ้มรองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอ และในบางประเทศก็มีนโยบายในการส่งเสริมการกระทำดังกล่าวอีกด้วย ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา จึงมีความต้องการให้มีการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในระดับระหว่างประเทศอย่างเข้มงวดและจริงจัง จึงก่อให้เกิดความตกลงเกี่ยวกับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เรียกว่า “ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า รวมทั้งการค้าสินค้าปลอมแปลง” (Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods) หรือความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ขึ้น หลังจากความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกจึงจำเป็นต้องมีการอนุวัติการกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานของความตกลงดังกล่าว โดยออกมาในรูปของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ผลของการวิจัยพบว่าผู้ศึกษาพบว่าการคุ้มครองสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 นั้นมีความเพียงพอต่อการคุ้มครองตามมาตรฐานการคุ้มครองขั้นต่ำของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า รวมทั้งการค้าสินค้าปลอมแปลง” (Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods) หรือความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) แล้ว แต่ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีข้อเรียกร้องให้มีการขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ประเทศคู่ค้าต้องให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์ที่เป็นสิ่งมีชีวิต 2. ประเทศคู่ค้าต้องมีการขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตร 3. ประเทศคู่ค้าต้องเข้าร่วมในสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางสิทธิบัตร จากข้อเรียกร้องดังกล่าว ผู้ศึกษาพบว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวจะเป็นการเอื้อต่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการแข่งขันต่อประเทศที่พัฒนาแล้วแต่เพียงฝ่ายเดียวและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนคนในชุมชน ปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรง ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมต่อประเทศกำลังพัฒนาได้
This research intended to study the appropriation of extended term of protection in Thailand patent Present the growth and development in society economic transaction and advanced technology are rapidly growing. The investor, business owner must compete in the innovation and creativity to respond and facilitate the demand the need of people in the modern competitive society. The ideas of intangible protection which called “Intellectual Property” were created. Now a day the key factor to the international transaction and the living of society was the intellectual property. Developing countries ,which were the industrial countries such as The United State of America ,emphasize the intellectual property as the key factor which provides the advantage in world market competition. In other hand the developed countries ,which lack of the knowledge in science and technology, always use the technology and intellectual property from the developing country without consent and compensation from those countries. This action causes a lot of detriment to the developing countries. The study showed that many developed country did not have the law which provide a suitable protection in intellectual property work and some country encouraged people in their country to commit the infringement. Many developing countries such as The United State of America ,which was the origin of the technology and intellectual property, need the rigid and serious regulation to protect and suppress the intellectual property infringement in the international level. The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) was established to respond those demands. After that agreement become enforceable. Thailand ,which was the member of the world trade organization (WTO), has a duty to modifies our law to correspondence to the standard of the agreement which represent in the patent act B.E. 2522. The result demonstrated that the patent act B.E. 2522 already has the minimum standard of the Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS) Some how the United State of America wanted to extend the term of patent protection as follow: 1. Transaction countries have to provide the protection for the life-form invention. 2. Transaction countries have to extend the term of protection. 3. Transaction countries have to enter the agreement on patent. According to that demand the author founded that this had solely provided the profit in economic and competition to the developing countries which affect the way of life to the people in community and economic problem. This action will aggressively and violently cause the politic governance economic and society problem in the developed country.
Description: สารนิพนธ์ (น.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2550
Subjects: กฎหมายสิทธิบัตร -- การศึกษาเฉพาะกรณี
เขตการค้าเสรี -- การศึกษาเฉพาะกรณี
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ -- การศึกษาเฉพาะกรณี
การค้าเสรีและการคุ้มครอง -- การศึกษาเฉพาะกรณี
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ -- สหรัฐอเมริกา -- การศึกษาเฉพาะกรณี
สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี
Advisor(s): อรรยา สิงห์สงบ
ปริญญา ดีผดุง
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/954
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pornjaree_netp.pdf656.67 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback