DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4633

Title: แผนธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Be Care Nursing Home
Other Titles: The Business Plan for Be Care Nursing Home
Authors: ภัสสร พัฒนะพรหมมาส
Keywords: ผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
การดูแลผู้สูงอายุ
elderly
nursing home
nursing care
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Be Care Nursing Home ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อประเมินแนวโน้มความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 2)เพื่อวางแผนการเงินและการลงทุน 3)เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดและกระบวนการบริการ แผนธุรกิจฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจ การจัดทำแผนการตลาด แผนองค์กร แผนการดำเนินงาน และแผนการเงิน โดยมีการศึกษาผ่านการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการทำแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะเข้ารับบริการจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะปัจจุบันมีประชากรสูงอายุประมาณ 13 ล้านคน หรือร้อยละ 19 ของประชากรทั้งประเทศ อีกทั้งโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีผู้สูงอายุอยู่ลำพังมากขึ้น และบุตรหลานส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้าน ร่วมกับปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ คือ การเกิดอุบัติเหตุ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลงและการขาดคนดูแล จึงเล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Be care Nursing Home เป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุทุกประเภท ซึ่งมีการบริการแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายกิจกรรม สถานบริการตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่มลูกค้าธุรกิจ คือ ผู้สูงอายุเพศชาย-หญิง ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการการดูแล หรือต้องการมีกิจกรรมทางสังคม ผ่านบริการที่มีได้มาตรฐานอย่างใกล้ชิดและมีความปลอดภัยสูง และกลุ่มบุตรหลานที่ทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุ คู่แข่งหลักที่สำคัญของธุรกิจ คือ โรงพยาบาลเครือเอกชน (ในกรุงเทพ) ซึ่งธุรกิจใช้กลยุทธ์เผชิญกับสภาวะการแข่งขัน ได้แก่ ด้านราคาที่ถูกกว่า ด้านการบริการจะมีบริการหลากหลายให้เลือก มีทั้งรายวัน รายเดือน และรายกิจกรรม โดยผู้สูงอายุสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการเลือกมากขึ้นและมีการให้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ด้านการตลาดจะมีการประชาสัมพันธ์ทั้งช่องทาง Offline และ Online ผ่าน Influencers ที่เป็นที่นิยม ณ ขณะนั้น และมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์กับโรงพยาบาลรัฐบาลต่างๆ โครงการใช้เงินลงทุนทั้งหมด 46,000,000 บาท เป็นเงินลงทุนส่วนของเจ้าของจำนวน 6,000,000 บาท เงินนักลงทุน 19,000,000 บาท และเงินกู้ยืม 21,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนระหว่างเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นต่อเงินกู้ยืมเท่ากับ 1.2 : 1 คาดการณ์ว่า ธุรกิจนี้ในปีแรกจะมีกำไร 5,051,112 บาท ดังนั้นจึงได้จัดทำแผนธุรกิจนี้ขึ้นเพื่อหาผู้ร่วมลงทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ในวงเงิน 19 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ได้จะนำมาใช้ในการลงทุนสร้างอาคารที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ ในด้านผลตอบแทนของการลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 9 เดือน มี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนเท่ากับ 46,923,213.97 บาท และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนเท่ากับ 35%
“Be care Nursing Home”, the nursing home business, is constructed along with the business plan for the following purposes: 1) To assess for the trend and possibility of running the nursing home business 2) To do the financial and investment plans 3) To set the marketing strategy and flow of service. This business plan includes the analysis of external and internal environment factors. In addition, it comprises the creation of a marketing plan, an organization plan, an operation plan and a financial plan with reference to the study of the sample group, which collects data through an in-depth interview and a questionnaire from prospects who tend to use the nursing home service in Bangkok and suburban areas. The nursing home business, “Be care Nursing Home”, is set up to provide comprehensive services for all kinds of elderly. The business includes daily, weekly, monthly and activities. The service center is located in Samut Sakhon province. The target groups are elderly males or females aged 60 years and older with needs for care and support or with desire to join social activities; in addition, offspring who do not have time for caring of their own parents will also benefit from this utility. The service will provide you an intimate and highly secure standard of care for every elderly. The key competitor of the business is private hospitals (in Bangkok). Several strategies are employed to face such a competitive condition. First, the service is provided with cheaper price. Second, different choices of service are offered which customers can choose as appropriate either with daily, weekly, monthly or activities; these give many alternatives for customers. Next, medical professionals are provided for customers to get the most intimate and secure nursing care. Last, the business’s marketing strategy will have both offline and online advertisements through famous and popular influencers at the moment; moreover, commercial booths will be set up at various public hospitals. The investment money of this project is 41 million baht in total, consisting of capitalist fund for 6,000,000 baht, investor fund for 19,000,000 baht, bank loans for 21,000,000 baht. The proportion of stakeholder funds to bank loan is 1.2: 1. This business is speculated to make profit for 5,051,112 baht in the first year. Thus, the construction of this business plan is to find venture capitalists, to use as a direction for operating the business in the financial limit of 19 million baht. The funds will be expended on the building used for the nursing care of elderly. In terms of returns, the investment is speculated to complete a payback period in 1 years and 9 months. The currently net values of the investment is 46,923,213.97 baht and the rate of return on investment is 35%.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Advisor(s): วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4633
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
passorn.patt.pdf7.1 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback