DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4566

Title: แผนธุรกิจร้านทำเล็บ แบรนด์ (Korii Nail)
Other Titles: Business Plan for Nail Salon Brand (Korii Nail)
Authors: ทองทราย กันล้อม
Keywords: แผนธุรกิจ
ร้านทำเล็บ
ความงาม
Business Plan
Nail Salon
Beauty
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจร้านทำเล็บ แบรนด์ (Korii Nail) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยธุรกิจที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านทำเล็บ เพื่อทำความเข้าใจผู้บริโภค และศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านทำเล็บ และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน การประเมินโครงสร้างทางการเงิน และการวางแผนทางการเงินในการลงทุนในโครงการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเสริมความงามเล็บ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยนำเทรนอยู่ตลอดเวลามีคุณภาพที่สูงขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุด เพื่อเป็นการพัฒนาตราสินค้าและการบริการสามารถคงอยู่ในตลาดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจากการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน และสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซื่งมีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ในเชิงสถิติ ผลวิเคราะห์จากปัจจัยธุรกิจที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านทำเล็บพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 คนผู้ทำแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 16-30 ปี และมีสถานภาพโสด และจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาทซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามตรงตามกลุ่มเป้าหมายตามที่ต้องการศึกษาวิจัย โดยพบว่าผู้ใช้บริการร้านทำเล็บให้ความสำคัญกับปัจจัยทางด้านราคาในการเลือกใช้บริการทำเล็บมากที่สุด และในด้านผลิตภัณท์กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำเล็บ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.67 ซึ่งจากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจุบันรวมทั้งการสำรวจข้อมูล ทำให้เห็นถึงช่องทางการสร้างธุรกิจคาดว่าจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาส ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการการบริการทางด้านความงามเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจเสริมความงามมีการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ และมีการบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น
Korii Nail's business plan is to study business factors that have a relationship and a positive influence on customer satisfaction. To understand consumers And study the marketing strategies that may affect the satisfaction of customers of the nail salon And study the feasibility of investing Financial structure assessment And financial planning for investment in the project As well as guidelines for the development of nail beauty products and services To have a modern style, leading the trend all the time, with higher quality Meet the needs of consumers the best. In order to develop the brand and service, able to remain stable and sustainable in the market By analyzing competitive conditions and surveying data from sample groups, which collect data and analyze data statistically, analysis results from business analysis that have a relationship and have a positive influence on customer satisfaction. A sample of 300 people who surveyed, mostly female, took between 16-30 years and have a single location and will receive a monthly income of 10,000-2 0,000 baht. That mobile manicure service users are most affected by the choice of manicure services Most respondents place the highest importance on the variety of manicure products, accounting for 18.67%. From the study of external environment and current consumer behavior, including surveying data Make the channel of creating a business expected to be a business with opportunity Continually expanding Because the consumer demand for beauty services is increasing While the beauty business has improved the quality and developed the technology used And offers a variety of services to meet the needs of consumers more directly and quickly.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2563
Advisor(s): สุมนา ธีรกิตติกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4566
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tongsai.kanl.pdf7.85 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback